лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Критерії оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю


Відповідно до вимог «Регламенту навчального процесу в університеті» грунтовне засвоєння студентами знань та об’єктивна оцінка їх рівня з боку викладача вимагають постійного контролю відвідування кожним студентом навчальних занять; проведення системного поточного контролю знань, а також належної організації курсового іспиту.
Допуск до складання іспиту оформляється в екзаменаційній відомості викладачем, який проводив семінарські заняття в групі. До іспиту можуть бути допущені студенти, які не мали заборгованостей (пропуски занять, незадовільні оцінки) або їх перездали.
Оцінювання знань студентів проводиться у формі письмового іспиту по білетах, складених на основі програми курсу і затверджених кафедрою. Під час складання іспиту не дозволяється користуватися конспектами та допоміжною літературою (підручники, довідники тощо).
Рівень знань оцінюється за п’ятибальною системою, виходячи з таких критеріїв:
1. «Відмінно» — студент дає обгрунтовані, глибокі і теоретично пра­вильні відповіді на поставлені питання; виявляє здібність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки і узагальнення; демонструє уміння висловлювати і аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на те чи інше питання; використовує достовірні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих актів України, інструкцій, підручників, посібників.
2. «Добре» — студент володіє матеріалом на рівні вимог, наведених вище, але під час розкриття змісту питань ним були допущені незначні помилки при формулюванні термінів і категорій, допускалися неточності у використанні цифрового матеріалу, при посиланні на конкретні часові періоди та дати.
3. «Задовільно» — студент неправильно відповів на одне з питань білета або не дав вичерпних і достатньо обгрунтованих відповідей на всі поставлені питання.
4. «Незадовільно» — студент допустив неправильні відповіді або зовсім не відповів на два чи три питання. У відповідях на питання відсутні належні докази і аргументи. Зроблені висновки не вичерпні або помилкові.
На підсумкову оцінку впливає неохайне оформлення роботи (скорочення, які не відповідають загальноприйнятим, роблять скорочене слово незрозумілим; нечіткий почерк; використання олівця замість ручки); порушення логічної послідовності у розкритті сутності питань.
Під час перевірки екзаменаційної роботи викладач оцінює відповіді з кожного питання і виставляє остаточну оцінку в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.