лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 13
СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН

Методичні поради до вивчення теми

Настання будь-якої непередбаченої події може бути причиною великих майнових втрат для громадян. Одним з ефективних методів, який забезпечує відшкодування їм збитків, що сталися з різ­них причин, є страхування. З огляду на цю обставину студент повинен усвідомити, яке значення має організація проведення страхування майна для громадян та суспільства в цілому.
Історичне дослідження розвитку страхового захисту майна громадян допоможе зрозуміти сучасні питання страхування. Крім того, особливу увагу необхідно зосередити на сучасному стані розвитку страхування особистої власності громадян. І тут дуже важливо знати, що громадянам — власникам майна страховики пропонують різні види страхових послуг, серед яких страхування будівель, тварин, домашнього майна, майна на подвір’ї, на випадок ремонту квартири тощо.
Згідно із законом України «Про страхування» послуги щодо страхування майна громадян надаються в добровільній формі відповідно до правил страхування, розроблених страховиками. Правила страхування можуть істотно відрізнятися у різних страховиків, але характерними для них є такі умови.
По-перше, договори страхування майна громадян мають корот­костроковий характер.
По-друге, сплата страхових платежів може відбуватися в готівковій чи безготівковій формі, одноразово за весь строк страхування чи в кілька строків.
По-третє, під час дії договору страхування страхувальник може укласти додатковий договір на термін, що залишився до кін­ця дії основного договору.
По-четверте, для певних категорій страхувальників страховиками можуть надаватися пільги.
Крім того, організаційна робота страховика, пов’язана з укладенням та обслуговуванням договорів страхування майна громадян, відповідає умовам, які застосовуються щодо інших видів ризикового страхування.
Серед популярних видів страхування майна громадян є страхування будівель.
Розглядаючи умови страхування будівель, студенту необхідно досконало розібратися в об’єктах страхування, а також в тому, що не всі будівлі можуть бути прийняті під страховий захист.
Страхове покриття об’єктів страхування забезпечує певний обсяг відповідальності страховика. Як правило, обсяг відповідальності страховика містить перелік ризиків, зумовлених проявом стихійних сил природи й діяльності людини та неправомірних дій третіх осіб.
Студент повинен знати, що за договором страхування будівель може бути передбачена повна або часткова відповідальність страховика. Повна відповідальність охоплює всі страхові випадки, тобто стихійні лиха, нещасні випадки, неправомірні дії третіх осіб; часткова — може обмежуватися лише кількома або одним конк­ретним ризиком. Іншою, не менш важливою умовою страхування, на яку необхідно звернути увагу, є те, що одночасно із зазначенням переліку страхових випадків обумовлюються винятки із відповідальності страховика, при яких збиток не відшкодовується.
Одним з важливих питань страхового захисту будівель є визначення вартості об’єктів страхування і страхової суми. Студент повинен знати, який існує зв’язок між страховою сумою і страховою оцінкою будівлі, як визначається вартість об’єктів страхування та як розраховується розмір страхової премії.
Одним з найбільш складних питань в страхуванні будівель є оцінка збитку. Методика розрахунку збитку залежить від конкрет­ної ситуації, яка склалася після страхової події, а саме: знищено чи пошкоджено будівлі. Щодо розміру страхового відшкодування, студент повинен знати, що у разі знищення будівель страхове відшкодування визначається за системою першого ризику, а у разі пошкодження — за пропорційною системою страхового забезпечення (але можливе й використання системи першого ризику).
Важливе соціально-економічне значення для населення має страхування тварин.
Починати вивчення цієї страхової послуги необхідно, насамперед з’ясувавши, які тварини приймаються на страхування, тобто визначити об’єкт страхування. Треба враховувати, що деякі види тварин приймаються на страхування з певними віковими обмеженнями. Студенту необхідно також звернути увагу на те, що деякі тварини на страхування не приймаються.
Крім того, треба з’ясувати обсяг відповідальності страховика, винятки з його відповідальності, розібратися в строках дії договору страхування.
Специфічна особливість цієї страхової послуги проявляється при визначенні розміру страхового відшкодування. Тому студенту необхідно з’ясувати, в чому полягає методика визначення суми страхового відшкодування у випадку загибелі, падежу, вимуше­ного забою, викрадення, лікування тварин. Слід звернути увагу на те, як визначається сума страхового відшкодування у тому випадку, якщо на день загибелі тварин у страхувальника в господарстві було більше тварин однакового віку, ніж застраховано.
Великого розвитку як за кордоном, так і в Україні дістало страхування домашнього майна, що належить громадянам. Особливості цієї страхової послуги студент може виявити, розібравшись у тому, які види домашнього майна приймаються на страхування, на які місця знаходження домашнього майна поши­рюється відповідальність страховика. Важливо з’ясувати також, які ризики включаються в обсяг відповідальності страховика, як визначається страхова сума за договором страхування. Крім того, студенту необхідно звернути увагу на те, які предмети домашнього майна не приймаються на страхування та які існують винятки з обсягу страхової відповідальності, з’ясувати права і обов’язки страхувальника та страховика при настанні страхового випадку. При цьому важливо розібратися в особливостях визначення суми збитку та страхового відшкодування у випадку загибелі або пошкодження застрахованого майна. Тому необхідно приділити увагу значенню, яке має перелік знищених або пошкоджених предметів домашнього майна, складений страхувальником, методиці розрахунку суми збитку і страхового відшкодування.
Асортимент послуг страхування майна, що належить громадянам, не обмежується видами страхування, зазначеними вище. В Україні набули розвитку й інші види страхування майна громадян, серед яких — страхування на випадок ремонту квартир, страхування майна на подвір’ї тощо.
Вивчаючи особливості страхування на випадок ремонту квартир, що належать громадянам, студент повинен з’ясувати, які вимоги ставить страховик до страхувальника, що є об’єктом та пред­метом страхування, на випадок яких подій проводиться стра­хування, в якому розмірі може встановлюватися страхова сума. Крім того, студент повинен взяти до уваги, що розмір збитку визначається на підставі кошторису, який відображає вартість ремонту квартири. Тому студент має з’ясувати, ким і яким чином складається кошторис та як він впливає на страхову виплату.
Під час вивчення умов страхового захисту майна на подвір’ї студент має з’ясувати, хто може бути страхувальником, які види майна громадян є об’єктами страхування, на які місця перебування об’єктів страхування розповсюджується відповідальність страховика та в якому обсязі. При цьому треба звернути увагу на те, яке майно не приймається на страхування і які збитки не відшкодовуються страховиком. Також слід розібратися в особливос­тях встановлення страхової суми та тарифних ставок по договору страхування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.