лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10
АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

Методичні поради до вивчення теми

Серед страхових послуг, що надаються громадянам та юридич­ним особам, широкою популярністю в усьому світі користуються послуги автотранспортного страхування.
Автотранспортне страхування включає в себе кілька окремих видів страхування:
? страхування транспортних засобів;
? страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
? страхування вантажів;
? страхування від нещасних випадків на транспорті.
Сутність автотранспортного страхування полягає в захисті майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, які зазнали збитків, що стали наслідком використання автомобілів.
Об’єктом автотранспортного страхування може бути майновий інтерес фізичної чи юридичної особи, пов’язаний з експлуатацією автотранспортних засобів; з життям, здоров’ям, працездат­ністю страхувальника або застрахованих осіб; з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі.
Для того щоб збагнути, наскільки інтенсивно й ефективно розвивається автотранспортне страхування, студент повинен зосередити увагу на тому, коли воно виникло та які має закономірності свого розвитку. При цьому студент має врахувати, що в Україні страхування автотранспортних засобів та вантажів проводиться тільки в добровільній формі; страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та страхування від нещасних випадків на транспорті — як в обов’язковій, так і в добровільній формах.
Одним з основних видів автотранспортного страхування є страхування автотранспортних засобів.
Під час вивчення цього виду страхування студент повинен звер­нути увагу на суб’єкти страхових відносин, з’ясувати, які об’єкти приймаються на страхування.
Крім того, студент має знати, що перелік об’єктів страхування не обмежується тільки автотранспортними засобами. На страхування можуть бути прийняті й інші об’єкти страхування (наприклад, життя, здоров’я водіїв, додаткове обладнання), які певною мірою пов’язані з експлуатацією автотранспорту й впливають на ефективність проведення автотранспортного страхування.
Об’єкти автотранспортного страхування можуть бути застраховані в певному обсязі страхової відповідальності страховика. У страховій практиці використовують різні варіанти проведення страхування і по кожному з них визначається різноманітний обсяг відповідальності страховика. Тому студенту необхідно:
? з’ясувати сутність повного та часткового обсягу відповідаль­ності страховика;
? розглянути можливі варіанти часткового страхування та відповідний варіант повного страхування;
? з’ясувати перелік ризиків, за які страховик не несе відповідальності.
Крім того, по кожному варіанту страхування може встановлюватися обов’язкова або добровільна участь страхувальника у від­шкодуванні збитків, тобто франшиза.
Страхова сума за договором страхування автотранспортних засобів визначається окремо для кожного об’єкта, який приймається на страхування. Вона не повинна перевищувати страхової оцінки об’єктів страхування. Тому студенту необхідно розібратися в такому:
? що розуміють під страховою оцінкою автотранспорту та інших об’єктів по договору страхування;
? які підходи використовують страховики для визначення вартості автотранспорту;
? які можливі варіанти встановлення страхової суми по договору страхування.
Оскільки страхування автотранспорту належить до ризикових видів страхування, студент повинен звернути увагу на його корот­котерміновий характер.
З’ясувавши загальні умови страхування, студенту слід розглянути процедуру укладення договорів страхування автомобілів. Важливим моментом у цьому випадку є те, що договір страхування автотранспорту укладається на підставі письмової заяви страхувальника та огляду автомобіля страховиком.
Однією з умов вступу договору страхування в силу є своєчасна сплата страхувальником страхової премії. Страхові премії роз­раховуються на підставі певних тарифних ставок, які кожний страховик визначає самостійно. Розмір тарифних ставок враховує різні фактори, що впливають на ступінь ризику. Тому студент повинен їх засвоїти, а також розібратися щодо характеру впливу факторів ризику на розміри тарифних ставок.
Під час дії договору страхування можлива зміна виду (моделі) автотранспортного засобу або його власника (наприклад, у разі продажу або дарування), тому студент повинен з’ясувати, як впливає така зміна ступеня ризику на дію договору страхування.
Крім того, студенту необхідно звернути увагу на пільги для страхувальників автотранспорту та розібратися, з якою метою і кому вони надаються, які є види пільг, у чому полягає їх сутність.
Важливим етапом в обслуговуванні договорів страхування автотранспорту є взаємовідносини сторін у разі настання страхового випадку. Під час вивчення даного питання студент повинен зосередити увагу на розгляді деяких основних положень, а саме:
? обов’язках, покладених на страхувальника при настанні страхового випадку;
? особливостях складання страхового акта;
? оцінці збитку.
Студент має розібратися у методиці визначення суми збитку в разі знищення, викрадення та пошкодження автотранспорту.
Методика визначення суми страхового відшкодування також має певні особливості. Тому необхідно звернути увагу на порядок визначення суми страхового відшкодування:
? якщо автотранспортні засоби застраховані у повній вартості;
? якщо страхова сума менша від дійсної вартості автотранспорту;
? у разі використання франшизи.
Студент повинен також розібратися у тому, на підставі яких документів, у який строк і кому виплачується страхове відшкодування та в яких випадках воно не виплачується.
Для того щоб розкрити сутність страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту, студенту необхідно перш за все зосередити увагу на суб’єктах страхових відносин при обов’язковій та добровільній формах страхування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.