лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Іншим поширеним видом страхування банківських кредитів є страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Розглядаючи цей вид страхування, студенту необхідно зосередитись на його спільних рисах і відмінностях від попереднього виду.
Після визначення змісту кредитних ризиків, характеристики основних видів страхування і механізму їх дії доцільно перейти до з’ясування поняття фінансових ризиків.
До страхування фінансових ризиків належать:
? страхування недоотримання прибутку (доходів);
? страхування ризиків впровадження нової техніки і технології;
? страхування на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності;
? страхування ризику засновника;
? страхування біржових ризиків і таке інше.
Одним з найпоширеніших видів страхування фінансових ризиків є страхування від втрат прибутку (доходу). На відміну від багатьох інших видів страхування, де об’єктом захисту є майно, в страхуванні від втрат прибутку об’єктом є втрата очікуваного прибутку господарюючого суб’єкта.
Всі причини, що визначають втрату (недоотримання) прибутку, зу­мовлюються багатьма факторами, які умовно можна розподілити на:
? порушення процесів виробництва при настанні аварій, стихійних лих і таке інше;
? зміна ринкової кон’юнктури, порушення контрактів з боку постачальників або споживачів продукції (послуг).
Обидві ці групи факторів належать до сфери страхування фінансових ризиків, тому студенту необхідно їх розглянути.
Страхування від втрат прибутку є комплексним страхуванням. Найпоширенішим видом страхування, до якого приєднують це страхування, є страхування від ризику вогню.
Крім втрат прибутку, що може статися через пошкодження майна, прибуток може бути втраченим, коли настане страховий випадок у кооперанта даного виробництва (наприклад, зрив домовленостей про постачання). Це може призвести до таких же негативних наслідків, як і перерва виробництва через пошкодження майна.
Страхова сума при проведенні даного страхування обчислюється на основі обсягу прибутку, що планується, та обсягу постійних витрат, які передбачаються у господарському році.
Особливістю страхування від втрат прибутку є те, що обсяг збитку залежить від терміну перерви у виробничій діяльності. Страхове відшкодування передбачає виплату, що замінює для страхувальника регулярне надходження грошових коштів, необхідних для фінансування господарського процесу. У зв’язку з тим, що ризик втрати прибутку є вторинним від ризику настання майнових збитків, страховий тариф повинен враховувати імовірність настання ризиків: пошкодження (знищення) майна і зупинка виробничого процесу.
На величину тарифної ставки також впливають: галузь, до якої належить дане підприємство (виробництво); зношеність основних фондів; місце розташування виробництва; рівень франшизи; конкуренція в даній галузі тощо.
Виходячи із зазначеної послідовності, треба розглянути й інші види страхування фінансових ризиків.

План семінарського заняття

1. Необхідність, значення та економічний зміст стра-
хування кредитів.

2. Характеристика основних організаційних форм стра-
хування кредитів.

3. Особливості страхування банківських кредитів.
4. Сутність та економічний зміст страхування фі-
нансових ризиків.
5. Страхування від втрат прибутку, страхування ри-
зику засновника, інші види.

Література

&

   1; 5; 16; 20; 21; 29; 40; 47; 51; 54; 56; 62; 70; 86; 
87; 91; 92; 95; 103.

Термінологічний словник

Делькредерне страхування — це форма організації страхових відносин, де кредитори завжди виступають у ролі страхувальників (наприклад, стра­хування ризику непогашення кредиту, де страхувальником виступає банк).
Кредит довір’я — форма захисту, яка пропонується підприємцям від незадовільних фінансових наслідків, збитків, завданих власним персоналом, якому з огляду на виконувані ним службові обов’язки необхідно довіряти майнові цінності.
Недостатньо забезпечені кредити — кредити, які мають забезпечення у вигляді ліквідної застави, реальна (ринкова) вартість якої становить не менше, ніж 60% від суми кредитної заборгованості; кредити, застраховані у встановленому порядку та кредити, надані під гарантії, договори поруки юридичних осіб.
Страхування валютних ризиків — це страхування від втрат у разі зміни валютних курсів. Валютні ризики проявляються при зміні за час здійснення зовнішньоторговельної операції курсового відношення між валютою платежу і валютою, у якій виражені витрати експортера.
Товарний кредит — операція делькредерного типу, що передбачає відшкодування втрат, які настали внаслідок невиконання короткотермінових кредитних вимог з товарного постачання та надання послуг.
Хеджирування — метод страхування валютних ризиків від несприятливих змін курсу валют в майбутньому.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.