лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 9
СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Методичні поради до вивчення теми

Починаючи розгляд цієї теми, студент повинен зосередити увагу на визначенні необхідності, ролі та значущості страхування у фінансово-кредитних відносинах.
Особливістю страхування кредитних ризиків є те, що у стосунках між кредитором та його боржником предмет їхнього спільного інтересу (кредит) ставить дані сторони в діаметрально протилежні економічно-правові умови. Боржник зобов’язаний повернути одержану позику, а кредитор має право вимагати повернення наданої позики за попередньо узгодженими умовами. Невиконання цих умов загрожує кредитору фінансовими збитками. Основний ризик кредитної операції з матеріальної точки зору проявляється в неповерненні заборгованості, а з юридичної — у невиконанні зобов’язань.
У сфері кредитних відносин існують різні форми забезпечення кредитів: матеріальна та юридична. У зв’язку з цим слід з’ясу­вати, які ж фактори впливають на застосування певної форми забезпечення кредитів, визначити зміст кожної форми.
Використання цих форм поряд з їх надійністю є трудомістким в кредитних операціях. А позичальник не завжди має достатню можливість матеріального або юридичного забезпечення кредиту. В таких випадках найбільш вірогідною і надійною формою виступає саме страхування.
Далі студенту треба ознайомитись з основними організаційними формами страхування кредитів. В практиці страхування найбільш вживаними організаційними формами страхування кре­дитів виступають: страхування товарних кредитів; страхування кредитів під інвестиційні засоби; страхування споживчих кредитів; страхування матеріальних цінностей, що передаються під заставу; страхування експортних кредитів. Вищезазначені форми відрізняються за характером наданого кредиту, що забезпечується страховим захистом. Студенту треба зупинитися на сутності, економічному змісті та сфері використання цих форм страхування кредитів.
Слід зазначити, що найбільш розповсюдженою організаційною формою страхування кредитів є страхування товарних кредитів. Ця форма може охоплювати майже всі галузі господарства і дедалі більше проникає в сферу послуг.
Страховий захист в страхуванні товарних кредитів забезпечується як у внутрішньому, так і зовнішньому (експортно-імпорт­ному) товарообігу, який здійснюється на кредитній основі.
Необхідність виникнення даної організаційної форми страхування кредитів пов’язана з випадками неплатоспроможності покупців — позичальників, що спричинені багатьма чинниками, наприклад браком власних обігових коштів та іншими, на які треба звернути увагу при самостійній підготовці.
Студенту слід зосередити увагу на об’єкті страхування, обсязі відповідальності та інших особливостях, які зумовили появу даної форми страхового захисту.
При розгляді такої форми, як страхування кредитів під інвестиційні засоби, студенту слід звернути увагу на те, що кредити під інвестиційні засоби можуть бути товарними і фінансовими й визначити їхні особливості. Більш розповсюдженою формою є страхування товарних кредитів, виданих для інвестиційної діяльності.
Зауважимо, що ця форма страхування кредитів забезпечує захист як інвесторів, так і продавців від ризику неплатоспроможності їхніх клієнтів.
Наступна форма — страхування споживчих кредитів. При її розгляді студент повинен визначити суб’єктів цієї форми страхування, обсяг відповідальності страховиків, а також звернути увагу на наявність в даній формі страхового забезпечення як необхідної умови здійснення кредитної угоди.
Бажаної надійності в кредитних відносинах між кредитором і позичальником можна досягти за допомогою страхування матеріальних цінностей, що передаються під заставу. Таке страхування має здійснюватись за рахунок коштів заставодавця (страхувальника) у повній вартості заставленого майна, але на користь заставотримача. Студенту слід з’ясувати обсяг відповідальності стра­ховика, порядок визначення розміру страхової суми, страхової премії, виявити фактори, що впливають на розмір тарифних ставок, з’ясувати обов’язки сторін при настанні страхового випадку тощо.
Специфічною формою страхування кредитів є страхування експортних кредитів. Сутність його полягає в тому, що експортер, який надає відстрочення платежу, нерідко зазнає ризику непогашення або несвоєчасного погашення заборгованості імпортера.
Страхуванню експортних кредитів притаманні властивості, які відрізняють його від інших організаційних форм страхування кредитів. Однією з таких характерних рис можна вважати те, що страхування експортних кредитів здійснюється, як правило, спеціалізованими закладами, які належать державі, або держава в них має контрольний пакет акцій.
В страхуванні експортних кредитів можна виділити кілька десятків ризиків, які можна об’єднати в дві групи: економічні та політичні ризики. Треба визначити їх, а також розібратися в організаційних основах страхування експортних кредитів.
Слід зауважити, що різноманітність умов експортного кредитування і труднощі з ідентифікацією та оцінкою кредитних ризиків не дають можливості застосування єдиних страхових тарифів, а тому вони можуть істотно відрізнятися як в розрізі окремих країн, так і в розрізі окремих страхових закладів навіть в межах однієї країни.
Проведення страхування експортних кредитів вимагає дотримання певних специфічних принципів (співпраці між страховим закладом і застрахованим; виключення подвійного страхування і таке інше).
У спеціальній літературі відмічаються й інші принципові риси організації страхування експортних кредитів.
Для кращого розуміння механізму дії кредитного страхування студенту необхідно більш детально зупинитися на характеристиці страхування банківських кредитів, а саме: на страхуванні ризику непогашення кредиту та на страхуванні відповідальності позичальника за непогашення кредиту.
В страхуванні ризику непогашення кредиту об’єктом страхування є відповідальність усіх або окремих позичальників перед банком за вчасне і повне погашення кредиту та сплату відсотків за його використання.
Вивчаючи цей вид страхування студенту обов’язково треба звернути увагу на суб’єкти страхування; порядок укладення договору страхування та встановлення страхової суми; початок і закінчення відповідальності страховика; строк страхування; фактори, які впливають на розмір тарифної ставки; розрахунок страхової премії; визначення розміру збитку і страхового відшкодування, а також порядок його виплати.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.