лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарського заняття

1. Роль страхування в забезпеченні потреб підприємств
у страховому захисті.

2. Страхування майна підприємств від вогню та інших
небезпек.

3. Страхування підприємств від перерв у виробництві
внаслідок знищення або пошкодження застрахова-
ного майна.

4. Страхування відповідальності товаровиробника за
якість продукції.

5. Страхування інших видів відповідальності підпри-
ємства (відповідальності роботодавця; відповідаль-
ності за забруднення довкілля).

Література

&

   1; 2; 16; 20; 32; 37; 40; 59; 73; 86; 87; 88; 89; 91;
92; 95; 101; 103.

Термінологічний словник

Акт страховий — письмовий документ, що засвідчує страхову подію, яка відбулася. У практиці страхування він є офіційним документом щодо причини, дати, місця і обсягу страхової події.
Відшкодування страхове — сума, яка виплачується страховиком у майновому страхуванні і страхуванні відповідальності на покриття збитків внаслідок настання страхових випадків.
Пожежа — виникнення вогню, здатного самостійно поширюватися за межами місць, спеціально призначених для його розведення і підтримання.
Регрес — право страховика на висування в межах фактично сплаченої страхувальникові суми страхового відшкодування претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за завдану шкоду.
Ризик підприємницький — небезпека виникнення матеріальних та фінансових втрат і збитків від проведення підприємницької діяльності.
Самострахування — ризик, що знаходиться на відповідальності самого страхувальника. Самострахування є формою захисту майнових інтересів підприємств шляхом створення децентралізованих резервних фондів.
Страхова вартість — вартість, що її встановлює страхувальник, оцінюючи об’єкт страхування. Вона не повинна бути вищою за дійсну вартість майна на день укладення договору страхування.
Страхова претензія — вимога страхувальника (вигодонабувача, іншої третьої особи) про відшкодування страховиком збитку, завданого страховим випадком.
Страховий інтерес — матеріальна заінтересованість у страхуванні об’єктів, до яких страхувальник має відношення як власник, орендар, перевізник тощо. Включає майно і все те, що може бути предметом заподіяння матеріального збитку (шкоди) страхувальникові або у зв’язку з чим може виникнути відповідальність страхувальника перед третіми особами.
Страхування від вогню — один з найбільш традиційних видів майнового страхування, який забезпечує компенсацію в разі заподіяння шкоди майну вогнем, ударом блискавки, вибухом тощо.
Страхування від перерв у виробництві — вид страхування, який забезпечує покриття фінансових втрат підприємства у зв’язку з зупинкою вироб­ничої діяльності через матеріальні збитки, заподіяні застрахованому майну.
Страхування відповідальності роботодавця — вид страхування, який забезпечує покриття фінансових втрат підприємства у зв’язку з компенсацією шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, працездатності працівників при виконанні ними службових обов’язків.
Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції — вид страхування, який забезпечує компенсацію шкоди, заподіяної життю і майну споживача продукції (робіт, послуг) даного підприємства.
Франшиза — передбачена договором страхування частина збитків, яка при настанні страхового випадку не відшкодовується страховиком.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів

1. Формування страхового інтересу суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки.
2. Огляд законодавчих і нормативних актів України щодо захисту прав споживачів.
3. Досвід зарубіжних країн у страхуванні підприємницьких ризиків.
4. Правове забезпечення розвитку страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції у розвинутих країнах Заходу.
5. Розвиток страхування майна підприємств в Україні.
6. Місце товариств взаємного страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті.

? Питання для дискусій

1. Чому в Україні не набуло розповсюдження страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції?
2. Чому страхування підприємницьких ризиків в Україні пов’я­зане в основному із страхуванням майна підприємств?
3. Спільні риси і розбіжності між страхуванням від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств і страхуванням відповідальності роботодавця.
4. Що заважає розвитку страхування відповідальності підприємств за забруднення довкілля в Україні?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.