лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Методичні поради до вивчення теми

Самостійна підготовка з цієї теми має починатися із визначення необхідності медичного страхування. Треба розібратися в передумовах виникнення медичного страхування, а також у його розвитку. Особливу увагу слід приділити сучасному стану медич­ного страхування в Україні.
Неабияке значення під час розгляду цієї теми має з’ясування суті таких понять, як «медичне страхування» і «страхова медицина».
Для того щоб зрозуміти механізм дії медичного страхування, необхідно звернути увагу на мету, з якою таке страхування проводиться, його об’єкт, форми проведення.
Слід мати на увазі, що за формою проведення медичне страхування може бути як обов’язковим, так і добровільним. Що стосується обов’язкового медичного страхування, то треба з’ясувати, хто координує і контролює його проведення, на яких принципах воно базується і в чому полягає його сутність. Розглядаючи це питання, важливо також звернути увагу на рівень страхового забезпечення для застрахованих осіб.
Основою для проведення обов’язкового медичного страхування є програма медичного обслуговування. Студент повинен розібратися в сутності та змісті цієї програми.
Далі важливо зупинитися на суб’єктах обов’язкового медичного страхування: страховиках, страхувальниках, застрахованих та лікувально-профілактичних установах. У зв’язку з цим треба з’ясувати, які вимоги ставляться до страховиків в системі медичного страхування, яке їх призначення, а також як страхові медичні компанії здійснюють контроль за якістю надання медичної допомоги лікувально-профілактичними установами. Останнє вима­гає розуміння того, що являє собою якість медичних послуг, а також заходи, що їх повинна застосувати до лікувально-профі­лактичної установи страхова медична компанія у випадку надання нею неякісних медичних послуг.
Важливо звернути увагу і на форми створення страхових медичних компаній та їх сутність.
До суб’єктів обов’язкового медичного страхування, як було вже зазначено, належать страхувальники і застраховані. Студенту треба розібратися в тому, хто може виступати в ролі страхувальників у системі обов’язкового медичного страхування з метою забезпечення послугами різних верств населення, а також у тому, хто вважається застрахованим.
Ще одним суб’єктом обов’язкового медичного страхування є лікувально-профілактичні установи. У зв’язку з цим слід звернути увагу на умови, виконання яких робить можливим участь лікувально-профілактичної установи в системі обов’язкового медичного страхування.
Далі необхідно з’ясувати, на яких засадах будуються взаємовідносини між суб’єктами обов’язкового медичного страхування, які права і обов’язки вони мають, яку відповідальність несуть один перед одним, як здійснюються розрахунки за надану медич­ну допомогу і між ким.
Розглядаючи питання про обов’язкове медичне страхування, слід мати на увазі, що до його суб’єктів може належати і фонд охорони здоров’я. Треба визначитися з тим, коли це може мати місце.
Обов’язкове медичне страхування дає змогу всім громадянам одержати медичну допомогу відповідної якості, але в певних, необхідних для підтримання життєдіяльності межах. Саме з цієї причини виникає необхідність у забезпеченні незадоволених пот­реб через систему добровільного медичного страхування.
Як і при обов’язковому страхуванні, в основі добровільного медичного страхування знаходяться певним чином розроблені програми. Треба звернути увагу на те, чим вони розрізняються, чим можуть зацікавити страхувальників.
Розглядаючи питання про добровільне медичне страхування, як і обов’язкове, треба розібратися в суб’єктах страхування. При цьому важливо звернути увагу на те, що і в добровільному медичному страхуванні суб’єктами страхування є страховики, страхувальники, застраховані і лікувально-профілактичні установи, але щодо них ця форма медичного страхування має певні особливості.
Добровільне медичне страхування може бути як індивідуальним, так і колективним, тому це питання не повинно залишитися поза увагою студента під час самостійної підготовки з цієї теми, і в його сутності треба розібратися. Слід також звернути увагу і на строки, на які укладаються договори добровільного медичного страхування між страхувальниками і страховиками.
Розглядаючи добровільну форму медичного страхування, важ­ливо зосередити увагу на порядку укладення договору страхування та його змісті, а також на порядку визначення розміру страхової суми і страхових внесків, умовах їх сплати.
Студент повинен знати, у яких випадках страхова компанія має право відмовити у страховій виплаті.
Важливе значення для глибокого засвоєння цієї теми має питання про види добровільного медичного страхування, тому необхідно мати чітке уявлення про види страхування, що передбачають виплати, які не пов’язані з вартістю лікування, і види страхування, що забезпечують їх компенсацію, а також встановити значення цих видів для забезпечення інтересів страхувальників.
Зарубіжний досвід добровільного медичного страхування свідчить про те, що страховики пропонують страхувальникам різ­ні види страхових полісів, до яких належать універсальний і спеціалізований. Студент повинен добре розібратися в сутності цих полісів, вміти виділити їх специфічні риси і особливості.
Для громадян, які від’їжджають за кордон, страхові компанії пропонують укласти договір страхування на випадок раптового захворювання, тілесних пошкоджень, пов’язаних з нещасним випадком, а також смерті (асістанс). Треба з’ясувати мету, яка ставиться при укладенні такого договору, обсяг відповідальності, яку бере на себе при цьому страховик, а також організацію роботи страхової компанії при проведенні страхування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.