лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Перш ніж вирішити питання про можливість укладення договору страхування страховик оцінює ризик, пов’язаний з особою і характером діяльності потенційного страхувальника, і якщо це доцільно, то укладає договір страхування.
Важливе значення в роботі страховика по укладенню договору страхування має визначення розміру страхової суми. При цьому слід з’ясувати роль страховика і страхувальника у вирішенні цього питання. Саме тому важливо розібратися в сутності ризиків, які пропонуються для страхування і в підході страхової компанії до їх оцінки, мотивації відхилення ризиків від прийому на страхування.
До добровільних видів страхування від нещасних випадків належать індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків, страхування дітей і школярів від нещасних випадків, колективне страхування працівників за рахунок коштів підприємств тощо.
Деякі страхові компанії при укладенні договору страхування пропонують страхувальникам певні пільги. Ці пільги спрямовані, насамперед, на залучення страхувальників до укладення договорів страхування. Необхідно з’ясувати, в чому полягає сутність пільг, які надаються страхувальникам при укладенні договорів страхування від нещасних випадків.
Договір добровільного страхування від нещасних випадків укладається на певний строк, який визначається за домовленістю сторін. Але протягом цього періоду договір страхування може бути припинений за вимогою однієї із сторін. Студент повинен звернути увагу на ті ситуації, коли це стає можливим.
При настанні страхового випадку страхувальник або особи, які мають на це право, повинні звернутися до страхової компанії і повідомити про його настання, і якщо для цього є підстави, страхова компанія повинна здійснити страхову виплату, розмір якої залежить від наслідків страхового випадку для застрахованого.
Розглядаючи добровільну форму страхування від нещасних випадків необхідно врахувати наступне. Страхові компанії можуть пропонувати страхувальникам послуги як індивідуального, так і колективного страхування від нещасних випадків. Ці послуги можуть здійснюватися за окремими, розробленими страховою компанією правилами, або єдиними правилами, які враховують особливості як індивідуального, так і колективного страхування. В останньому випадку страхова компанія може доповнити єдині правила страхування особливими умовами, які стосуються окремих категорій страхувальників (наприклад, пасажирів, спортсменів, дітей).
Під час вивчення теми «Страхування від нещасних випадків» студент повинен розібратися в сутності видів страхування, які проводяться як в обов’язковій, так і в добровільній формах, зосередивши увагу на особливостях кожного виду.

План семінарського заняття

1. Економічна необхідність, сутність і значення стра-
хового захисту громадян від нещасних випадків.

2. Обов’язкові види страхування від нещасних випадків
та їх характеристика.

3. Добровільні види індивідуального страхування від не-
щасних випадків.

4. Колективна форма добровільного страхування від
нещасних випадків. Види страхування.

5. Особливості роботи страхової компанії при прове-
денні страхування від нещасних випадків в обов’яз-
ковій і добровільній формах.

Література

&

   1; 24; 31; 40; 47; 63; 76; 83; 86; 88; 89; 90; 91;
92; 101; 103.

Термінологічний словник

Непрацездатність — неможливість продовжувати свою професійну діяльність внаслідок медичного (захворювання, травма, допологова та післяпологова відпустка тощо) і спеціальних протипоказань (карантин, догляд за хворим членом сім’ї тощо).
Тимчасова непрацездатність — неможливість виконувати роботу про­тягом невеликого проміжку часу внаслідок погіршення стану здоров’я. Тимчасова непрацездатність поділяється на повну і часткову. Тривалість тимчасової непрацездатності обумовлюється діючим законодавством і визначається лікарем, висновок якого контролюється завідуючим відділенням і лікарсько-консультаційною комісією. Тимчасова непрацездатність під-
тверджується листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілак­тичної установи.
Повна непрацездатність — характеризує стан людини, яка внаслідок травми або захворювання не може і не повинна виконувати роботу. Людина в такому стані потребує спеціального режиму.
Страхування від нещасних випадків — підгалузь особистого страхування. Це страхування проводиться з метою надання матеріальної допомоги застрахованим при настанні певних несприятливих наслідків нещасного випадку, що вплинули на їх життя і здоров’я. Страхування від нещасних випадків здебільшого короткострокове і проводиться в індивідуальній і колективній формі на добровільній та обов’язковій основі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.