лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Інвалідність — постійна чи тривала, повна чи часткова втрата працездатності внаслідок каліцтва або хвороби. Інвалідами визначаються особи, які втратили працездатність на тривалий строк внаслідок стійкого порушення функцій організму. Залежно від ступеня втрати працездатності інвалідність поділяється на три групи: І група (встановлюється при повній постійній або тривалій втраті працездатності громадянам, яким необхідна постійна допомога), ІІ група (встановлюється особам, які постійно чи на тривалий час втратили працездатність або здатні виконувати окремі види роботи в спеціально створених умовах, якщо характер функціональних порушень організму не вимагає постійної сторонньої допомоги), ІІІ група (встановлюється при значному зниженні працездатності, яке викликало необхідність переводу робітника на роботу за іншою професією нижчої кваліфікації). Інвалідність встановлюється лікарняними експертними комісіями.
Вигодонабувач — особа, яка призначена страхувальником для одержання страхової суми на випадок своєї смерті.
Норма доходності — процент, який нараховується страховиком на резерв внесків по страхуванню життя та пенсій при використанні його як кредитних ресурсів. Норма доходності враховується при визначенні початкових внесків страхувальників по укладених договорах.
Об’єкт страхування в особистому страхуванні — життя, здоров’я, працездатність громадян.
Редуціювання страхової суми — зменшення початкової страхової суми за договорами страхування життя. Редуціювання страхової суми пов’язане з достроковим припиненням страхувальником сплати страхових внесків і набуттям ним права на одержання викупної суми. Якщо страхувальник не одержав страхової суми, то страхова компанія може здійснити редуціювання страхової суми.
Резерв внесків — забезпечує страховику можливість виконати свої зобов’язання перед страхувальником, а також сталість страхових операцій. Він являє собою фонд, створений за рахунок внесків страхувальників для здійснення майбутніх виплат по договорах страхування життя та пенсій у зв’язку із тим, що момент внесків не збігається з виплатами страхових сум. Резерв внесків слугує не лише для виплати страхових сум. З нього можуть виплачуватися викупні суми.
Страхова сума — сума, на яку укладається договір страхування, а також конкретний розмір грошових коштів, який повинен сплатити страховик страхувальнику при настанні страхової події (при дожитті, у випадку смерті, повної втрати загальної працездатності — дорівнює розміру страхової суми, встановленому за договором, а при частковій втраті працездатності — становить частину цієї суми).
Страхування пенсій — вид особистого страхування і водночас різновид страхування ренти, при якому страховик бере на себе зобов’язання періодично виплачувати застрахованому пенсію протягом життя або обумовленого строку, а страхувальник — сплачувати страхові внески.
Страхування ренти — вид особистого страхування за кордоном, за яким страхова компанія зобов’язується сплачувати застрахованій особі у встановлені строки регулярний доход. Страхування ренти може бути довічним або тимчасовим, негайним або відстроченим, зворотним або беззворотним. Серед багатьох різновидів страхування рент переважає страхування пенсій.
Таблиця смертності — упорядкований ряд взаємопов’язаних величин, які показують зменшення з віком внаслідок смертності деякої сукупності тих, хто народився; система вікових показників, які вимірюють частоту смертних випадків в різні періоди життя, частки тих, хто доживає до кожного віку, тривалість життя тощо. Таблиця смертності слугує основою для розрахунку тарифних ставок за договорами довгострокового страхування життя.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів

1. Аналіз ринку страхування життя в Україні.
2. Розвиток послуг із страхування життя.
3. Пенсійне страхування та його особливості.
4. Страховий захист осіб літнього віку.

? Питання для дискусій

1. Проблеми страхування життя в Україні і перспективи його розвитку.
2. Яким чином можна посилити зацікавленість громадян в укладенні договорів страхування життя ?
3. Який досвід зарубіжних країн в галузі страхування життя доцільно використати в Україні?
!    ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Страхування життя є:
а) ризиковим;
б) накопичувальним;
в) і ризиковим, і накопичувальним.
2. За договором страхування життя страхова сума визначається:
а) страховиком;
б) страхувальником;
в) за домовленістю між страховиком і страхувальником.
3. Договір змішаного страхування життя укладається на випадок:
а) дожиття до закінчення строку дії договору страхування;
б) смерті протягом строку дії договору страхування;
в) вірно а) і б).
4. Договір змішаного страхування життя в Україні можна укласти на строк:
а) 1, 3, 5, 10, 15 років;
б) 5, 10, 15, 20 років;
в) 3, 5, 10, 15, 20 років.
5. При укладенні договору страхування дітей страхувальни-
ками є:

а) лише батьки;
б) батьки та інші родичі дитини;
в) будь-яка особа.
6. Договір страхування до вступу в зареєстрований шлюб передбачає виплату:
а) при дожитті застрахованого до закінчення строку страхування і вступу в зареєстрований шлюб;
б) при дожитті застрахованого до закінчення строку страхування;
в) у випадку смерті внаслідок нещасного випадку під час строку дії договору страхування;
г) при дожитті застрахованого до 21 року.
7. При укладенні договору довічного страхування враховується:
а) вік страхувальника;
б) вік не має значення;
в) стан здоров’я застрахованого.
8. Страхова сума за договором довічного страхування виплачується:
а) при дожитті до закінчення строку страхування;
б) при настанні смерті;
в) при тимчасовій втраті загальної працездатності внаслідок нещасного випадку;
г) при постійній втраті загальної працездатності внаслідок нещасного випадку.
9. При укладенні договору страхування додаткової пенсії враховується щодо страхувальника:
а) стан здоров’я;
б) вік;
в) стаж роботи.
10. За договорами страхування життя страхова сума не може бути виплачена, якщо мають місце:
а) порушення страхувальником громадського порядку;
б) протиправні дії страхувальника, що призвели до його смерті;
в) самогубство.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.