лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 3
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ

Методичні поради до вивчення теми

Страхування життя (та пенсій) є однією з підгалузей страхування, яке проводиться з метою організації страхового захисту окремих громадян та членів їхніх родин. Страхування проводиться на випадок виникнення різних подій, які впливають на життя, здоров’я та працездатність означених осіб і має довгу й цікаву для дослідження історію.
Вивчаючи цю тему слід пам’ятати, що зазначена підгалузь характеризується нагромадженням страхових сум протягом дії договору страхування на відміну від інших підгалузей особистого страхування.
Треба врахувати, що при страхуванні життя основними страховими випадками є смерть застрахованої особи під час дії договору страхування, а також її дожиття до певного віку або події, якою може бути і вихід на пенсію. Для успішного проведення страхування життя страхова компанія повинна визначити імовірність настання цих випадків серед застрахованих. Саме для досяг­нення цієї мети страховик повинен мати в своєму розпорядженні таблицю смертності. При самостійній підготовці необхідно врахувати, що таблиця смертності може бути побудована на різних засадах. Враховуючи те, що таблиця смертності є вихідною умовою для проведення страхування життя, необхідно приділити увагу порядку її складання і змісту.
При проведенні страхування життя важливо встановити, яку суму страхувальник повинен внести на початку дії договору страхування, щоб до закінчення його строку була створена необхідна страхова сума. Слід звернути також увагу на підхід страховика до характеру сплати внесків страхувальників протягом дії договору страхування (змінюються або є незмінними) і обгрунтувати його.
При проведенні страхування життя  у страхувальника можуть виникнути певні труднощі, пов’язані із сплатою внесків, тому необхідно розібратися в діях, які можуть бути застосовані в цьому випадку страховиком.
Треба засвоїти, що в практиці зарубіжного страхування страхування життя поділяється на страхування капіталів та страхування рент, і знати, чим вони між собою відрізняються.
Страхування життя поділяється на певні види. Метою такого поділу є одержання страховиком можливості розробити єдині правила страхування певних об’єктів від характерних для них ризиків, застосувати методи розрахунку тарифів, які розробляються для різних видів страхування, врахувати особливості формування резервів.
Серед найпопулярніших видів страхування життя виокремлюють змішане страхування життя. Розгляд цього виду страхування слід почати з визначення обсягу відповідальності страховика. Під час проведення змішаного страхування життя необхідно врахувати, що страховик і страхувальник, як правило, є однією особою, а договори укладаються лише на тривалий час (треба конкретизувати).
При укладенні договору страхування страховик повинен ознайомити страхувальника з правилами проведення страхування, а також визначитися щодо можливості укладення договору. У зв’язку із цим при самостійній підготовці треба звернути увагу на ті вимоги, які страхова компанія ставить до потенційного страхувальника з цього виду страхування, а також на причини відмови в укладенні договору. Важливо також зосередити увагу на встановленні строку страхування, якщо укладення договору можливе.
При укладенні договору страхування страхувальник повинен бути поставлений до відома щодо своїх прав і обов’язків, а також прав і обов’язків страхової компанії. Цей момент є дуже важливим у відносинах сторін, а тому вимагає докладного вивчення.
При укладенні договору страхування визначається розмір страхової суми. Студент повинен розібратися в тому, хто її визначає і чи існують у зв’язку із цим якісь межі, а також чи має страхувальник право змінити розмір страхової суми під час дії договору, якщо в нього виникнуть якісь проблеми.
Страхова послуга є послугою платною, тому під час укладення договору страхування визначається розмір цієї плати. У зв’язку з цим треба зосередитись на порядку визначення розміру страхового внеску і врахувати, що він залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, яка, в свою чергу, залежить від впливу факторів, серед яких важливими є строк страхування, вік застрахованого, варіант страхування (якщо є вибір). Треба розібратися в тому, яким чином страховий внесок може бути сплачений страхувальником страховику, у які строки, яка залежність між сплатою першого внеску і початком дії договору страхування, а також у яких випадках договір страхування вважається недійсним.
Факт укладення договору страхування засвідчується страховим свідоцтвом (полісом). Необхідно звернути увагу на його зміст.
За умовами страхування страхувальнику надається право припинити дію договору страхування. При цьому страхова компанія виплачує йому певну суму, яка називається викупною сумою. Слід звернути увагу на те, як визначається її розмір, від чого він залежить.
При настанні страхового випадку застрахований або призначена ним особа (залежно від наслідків страхового випадку) може одержати страхову суму, якщо має на це право. У зв’язку з цим важливо звернути увагу на випадки відмови у виплаті страхової суми.
У практиці страхування бувають випадки, коли застрахований помер до одержання страхової суми по дожиттю або виплат, пов’язаних із втратою здоров’я. Необхідно з’ясувати, хто в цьому випадку одержить належну суму і чи завжди.
Для одержання певної виплати або страхової суми застрахований, а у разі його смерті — вигодонабувач, повинен пред’явити страховику певні документи, перелік яких треба з’ясувати.
До видів страхування життя належить страхування дітей. По суті цей вид страхування можна вважати різновидом змішаного типу страхування життя. Розгляд цього виду страхування доцільно почати з визначення суб’єктів страхування, а також вимог, які до них ставляться умовами страхування. При цьому необхідно також звернути увагу на обсяг відповідальності страховика за договором страхування.
Порядок укладення договору страхування, визначення розміру страхового внеску і вступу договору в силу такий самий, як і по змішаному страхуванню життя. При проведенні страхування жит­тя дітей важливе значення має строк дії договору страхування. Виз­начення такого строку повинно привернути увагу студента під час самостійної підготовки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.