лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податкова система України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

M. Д. Білик
І. А. Золотько

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

 

Київ 2000


 

 

 

Рецензенти:

Ю. І. Осадчий, д-р екон. наук, проф.
(Міжрегіон. ін-т післядиплом. освіти М-ва освіти України)
О. М. Тимченко, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. екон. ун-т)

 

 

 

Білик М. Д., Золотько І. А.
Б 61       Податкова система України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 192 с.
ISBN 966–574–178–0

У навчально-методичному посібнику систематизовані теоретичні та методологічні основи податкової системи України, наведено типову програму для викладання відповідної дисципліни, методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських занять та навчальні завдання, методичні вказівки до виконання курсової роботи. Посібник також містить словник термінів та структурно-логічні схеми з питань оподаткування.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів і факультетів, працівників податкових та фінансових органів.

ББК 65.261.4

© М. Д. Білик, І. А. Золотько, 2000
ISBN 966–574–178–0                                                    © КНЕУ, 2000


Навчальне видання

 

 

 

БІЛИК Марія Дмитрівна
ЗОЛОТЬКО
Ірина Анатоліївна

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

Редактор І. Судзиловська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Комп’ютерна верстка Н. Мишко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.