лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Передмова.......................................................................................................................... 7
Розділ 1. Фінансова санація підприємства. Економічний зміст
та порядок проведення................................................................................ 10
1.1. Фінансова криза на підприємстві. Економічний
зміст та причини виникнення............................................................................... 10
1.2. Економічна сутність санації підприємств............................................................. 18
1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства..................................................... 24
1.4. Коли приймається рішення про проведення фінансової
санації підприємств............................................................................................... 26
1.5. Класична модель фінансової санації..................................................................... 27

Тести до розділу 1................................................................................................. 31

Розділ 2. Контролінг та його роль у санації підприємств...................................... 32

2.1. Сутність та основнi завдання фiнансового контролiнгу..................................... 32

2.2. Функції контролінгу.............................................................................................. 36
2.2.1. Інформаційне забезпечення................................................................................... 37
2.2.2. Координація як центральна функція контролінгу............................................... 38
2.2.3. Контролінг і розробка стратегії санації................................................................ 39
2.2.4. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу.................................. 41
2.2.5. Контроль та аналіз відхилень............................................................................... 44
2.2.6. Внутрішній аудит та консалтинг........................................................................... 56
2.3. Система раннього попередження та реагування.
Прогнозування банкрутства ................................................................................ 48
2.4. Методи контролінгу.............................................................................................. 52
2.4.1. Опитування (анкетування).................................................................................... 53
2.4.2. Факторний аналіз відхилень................................................................................. 53
2.4.3. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse)............................................ 54
2.4.4. Бенчмаркінг............................................................................................................ 57
2.4.5. Вартісний аналіз..................................................................................................... 58
2.4.6. Портфельний аналіз .............................................................................................. 60
2.4.7. АВС-аналіз............................................................................................................. 61
2.5. Розробка плану санації.......................................................................................... 63

Тести до розділу 2................................................................................................. 70

Розділ 3. Санаційний аудит.......................................................................................... 72
3.1. Сутність та основні завдання санаційного аудиту............................................... 72
3.2. Санаційна спроможність підприємства................................................................ 75
3.3. Методи та програма санаційного аудиту.............................................................. 77
3.4. Порядок проведення санаційного аудиту ........................................................... 78
3.4.1. Вивчення наявної санаційної концепції та збір
необхідної інформації........................................................................................... 79
3.4.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності....................................................... 81
3.4.3. Аудит фінансової сфери підприємства................................................................. 83
3.4.4. Становище підприємства на ринку факторів
виробництва та на ринку збуту готової продукції.............................................. 96
3.4.5. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства........................ 97
3.4.6. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів............................................ 99
3.5. Акт аудиторської перевірки................................................................................ 100

Тести до розділу 3............................................................................................... 102

Розділ 4. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств......... 104
4.1. Форми фінансової санації.................................................................................... 104
4.2. Визначення потреби в капіталі............................................................................ 106
4.2.1. Зміст та види потреби в капіталі......................................................................... 106
4.2.2. Потреба в капіталі для проведення санації підприємства................................. 109
4.2.3. Визначення потреби в інвестиційному та в оборотному капіталі.................... 110
4.3. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві......................................... 113
4.4. Правила фінансування......................................................................................... 116
4.4.1. Золоте правило фінансування ............................................................................ 116
4.4.2. Золоте правило балансу....................................................................................... 117
4.4.3. Правило вертикальної структури капіталу........................................................ 118
4.4.4. Ефект фінансового лівериджу............................................................................ 121

Тести до розділу 4............................................................................................... 125

Розділ 5. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства............................ 128
5.1. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.............. 128
5.2. Збільшення вхідних грошових потоків.............................................................. 130
5.2.1. Збільшення виручки від реалізації..................................................................... 130
5.2.2. Реструктуризація активів.................................................................................... 132
5.3. Зменшення вихідних грошових потоків............................................................ 135
5.3.1. Зниження собівартості продукції........................................................................ 136
5.3.2. Згортання інвестицій та зменшення витрат, які не
належать до собівартості продукції................................................................... 148

Тести до розділу 5............................................................................................... 149

Розділ 6. Санація балансу........................................................................................... 151
6.1. Власний капітал, його функції та складники...................................................... 151
6.2. Збитки підприємства та джерела їх покриття.................................................... 156
6.3. Економічний зміст санації балансу та призначення
санаційного прибутку.......................................................................................... 158
6.4. Завдання та основні передумови зменшення
статутного фонду підприємств........................................................................... 160
6.5. Методи зменшення статутного фонду............................................................... 163
6.5.1. Деномінація та конверсія акцій........................................................................... 163
6.5.2. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників................................... 164
6.6. Спірні питання, які супроводжують зменшення
статутного фонду господарських товариств..................................................... 167
6.7. Санація балансу на прикладі компанії «Некерман» (ФРН).............................. 170

Тести до розділу 6............................................................................................... 172

Розділ 7. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств................................. 174
7.1. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового)
капіталу................................................................................................................ 174
7.1.1. Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду.................................... 175
7.1.2. Методи та джерела збільшення статутного фонду............................................ 182
7.1.3. Альтернативна санація........................................................................................ 191
7.2. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника............................. 194
7.2.1. Трансформація боргу у власність....................................................................... 196
7.2.2. Пролонгація та списання заборгованості........................................................... 197
7.2.3. Санаційні кредити................................................................................................ 200
7.3. Фінансова участь персоналу в санації підприємства......................................... 203
7.4. Практика використання різних форм фінансової санації
на прикладі концерну AEG-Telefunken.............................................................. 205
7.5. Аналітичні вправи................................................................................................ 212
Тести до розділу 7................................................................................................ 214
Розділ 8. Реструктуризація підприємства............................................................... 216
8.1. Сутність та форми реструктуризації підприємства........................................... 216
8.2. Фінансовий механізм реорганізації підприємств............................................... 219
8.2.1. Форми та загальні передумови реорганізації.................................................... 219
8.2.2. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств
(злиття, приєднання, поглинання)...................................................................... 223
8.2.3. Реорганізація підприємств, спрямована на їх
розукрупнення (поділ, виділення)..................................................................... 232
8.2.4. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств........................ 235
8.3. Передавальний та розподільний баланси........................................................... 237
8.4. Програма реструктуризації Українського
об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта».................................................... 241
Тести до розділу 8............................................................................................... 245
Розділ 9. Економіко-правові аспекти санації банкрутства
та ліквідації підприємств
........................................................................... 248
9.1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів......................................... 248
9.2. Арбітражне врегулювання господарських спорів............................................. 251
9.3. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства
підприємств......................................................................................................... 255
9.4. Порядок оголошення підприємства банкрутом ............................................... 259
9.5. Ліквідаційні процедури........................................................................................ 272
9.5.1. Етапи ліквідації підприємства............................................................................. 273
9.5.2. Діяльність ліквідаційної комісії.......................................................................... 277
9.5.3. Черговість задоволення претензій кредиторів.................................................. 280
9.5.4. Ліквідаційний баланс........................................................................................... 283
9.6. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду............................................... 285
9.6.1. Прийняття рішення про санацію боржника під час
провадження справи про банкрутство................................................................ 285
9.6.2. Керуючий санацією, його функції та повноваження......................................... 287
9.6.3. План санації (реорганізації) боржника................................................................ 289
9.7. Мирова угода...................................................................................................... 295
9.8. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.................................................. 298
9.9. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств............................... 301
Тести до розділу 9............................................................................................... 307
Розділ 10. Оцінювання вартості майна підприємства.......................................... 310
10.1. Необхідність, завдання та принципи експертного
оцінювання вартості майна підприємства........................................................ 310
10.2. Порядок оцінювання вартості майна............................................................... 313
10.2.1. Методи оцінювання вартості майна................................................................. 313
10.2.2. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості................... 318
10.2.3. Аудиторська перевірка фінансової звітності................................................... 321
10.3. Оцінювання вартості підприємства як цілісного
майнового комплексу....................................................................................... 322
10.4. Оцінювання вартості корпоративних прав...................................................... 325
10.5. Оцінювання об’єктів нерухомості.................................................................... 328
10.6. Оцінювання вартості нематеріальних активів і
рухомого майна підприємств........................................................................... 333
10.7. Звіт про експертне оцінювання вартості майна............................................... 334
Тести до розділу 10........................................................................................... 336
Розділ 11. Особливості санації, банкрутства
та ліквідації  комерційних банків......................................................... 339
11.1. Причини, симптоми та наслідки фінансової кризи
банківської установи......................................................................................... 339
11.2. Санація комерційного банку............................................................................. 342
11.2.1. Санація банку в рамках непримусових заходів впливу.................................. 343
11.2.2. Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення........................ 344
11.2.3. Стабілізаційна позика........................................................................................ 350
11.3. Призначення тимчасової адміністрації для
управління комерційним банком...................................................................... 351
11.4. Ліквідація комерційного банку......................................................................... 353
11.5. Реорганізація як метод фінансового оздоровлення
комерційних банків............................................................................................ 357
11.6. Заходи щодо оздоровлення банківської системи України............................. 361

Тести до розділу 11........................................................................................... 363

Розділ 12. Державна фінансова підтримка санації підприємств........................ 364
12.1. Зміст та необхідність державної санаційної
підтримки підприємств..................................................................................... 364
12.2. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств...................... 366
12.3. Форми та методи державної фінансової підтримки
підприємств....................................................................................................... 368
12.3.1. Пряме державне фінансування санації підприємств....................................... 371
12.3.2. Непрямі форми державного фінансового сприяння
санації підприємств........................................................................................... 374
12.3.3. Державні гарантії та поручительства як особливі
види державної підтримки санації підприємств.............................................. 377
12.3.4. Сприяння інноваційному розвитку підприємств............................................. 382
12.4. Вітчизняна практика фінансового оздоровлення
підприємств....................................................................................................... 384
12.5. Зарубіжний досвід санації підприємств............................................................ 389
Тести до розділу 12........................................................................................... 396
Тлумачний словник ключових понять......................................................................... 398
Література.................................................................................................................... 409

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.