лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Питання для виконання завдань
поточного контролю зі спецкурсу
«Зв’язки з громадськістю» студентами,
які з об’єктивних причин не виконали їх
протягом семестру


Тема 1. Предмет, об’єкт і основні категорії
паблік рилейшнз як науки

 1. Причини виникнення паблік рилейшнз як науки.
 2. Сутність зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 3. Предмет паблік рилейшнз як науки.
 4. Основні завдання науки про зв’язки з громадськістю.
 5. Наука про зв’язки з громадськістю в системі інших суспільних наук.
 6. Відмінності паблік рилейшнз від реклами.
 7. Основні категорії паблік рилейшнз як науки та соціальної практики.
 8. Зв’язки з громадськістю як одна з функцій соціального управління.
 9. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні іміджу організації (фірми).

Тема 2. Загальна характеристика
системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ)

 1. Зв’язки з громадськістю як система, їхні структурні еле-
  менти.
 2. Функції системи зв’язків з громадськістю.
 3. Сутність та основні характеристики цільової аудиторії.
 4. Фірмовий знак, його сутність і роль у системі зв’язків з громадськістю.
 5. Канали передачі інформації та їхня роль у системі зв’язків з громадськістю.
 6. Сутність та основні характеристики звернення як елемента системи зв’язків з громадськістю.
 7. Прямий і зворотний зв’язок фірми з цільовою аудиторією.
 8. Основні аспекти функціонування системи зв’язків з громадськістю та їх характеристика.
 9. Досвід розвинених країн у створенні системи зв’язків з громадськістю та організації їхнього функціонування.

Тема 3. Система масових комунікацій
у суспільстві. Стратегічні комунікації

 1. Система масових комунікацій, її сутність і структурні елементи.
 2. Характеристика основних елементів системи масових комунікацій.
 3. Взаємовідносини засобів масових комунікацій та їхні основ­ні особливості.
 4. Основні принципи формування та функціонування системи масових комунікацій.
 5. Зв’язок як головний чинник системи засобів масових комунікацій.
 6. Зв’язок в сучасній Україні та перспективи його розвитку.
 7. Інформаційне суспільство, його сутність та основні характеристики.
 8. Взаємодія зв’язку України з державними, громадськими та ринковими (економічними, господарськими) структурами.
 9. Основні тенденції розвитку системи зв’язку.
 10. Стратегічні комунікації, їхня сутність і роль у зв’язках з громадськістю.
 11. Інформаційні технології та їхня роль у системі зв’язків з громадськістю.

Тема 4. Планування, організація та здійснення
зв’язків з громадськістю

 1. Сутність і необхідність організаційних форм управління зв’язками з громадськістю.
 2. Організація служби зв’язків з громадськістю в простій системі управління.
 3. Основні напрями діяльності спеціалістів служби зв’язків з громадськістю.
 4. Об’єктивна і суб’єктивна зумовленість необхідності планування зв’язків з громадськістю.
 5. Види планів зв’язків з громадськістю, їхній зміст та основні характеристики.
 6. Довгостроковий (стратегічний) план зв’язків з громадськістю та його складові.
 7. Оперативний план зв’язків з громадськістю, його зміст і роль у діяльності фірми (організації)
 8. Програма зв’язків з громадськістю, її сутність та основні елементи.
 9. Алгоритм процесу розроблення і реалізації програми зв’язків з громадськістю.
 10. Кампанія зі зв’язків з громадськістю (PR-кампанія), її сутність і доцільність проведення.
 11. Основні етапи підготовки і проведення PR-кампанії та їх характеристика.
 12. Основні правила підготовки і використання реклами.

Тема 5. Механізм взаємодії
із засобами масової інформації (ЗМІ)

 1. Сутність і завдання системи засобів масової інформації.
 2. Преса, її види, завдання і можливості.
 3. Радіо та його можливості у здійсненні зв’язків з громадсь-
  кістю.
 4. Телебачення, його сутність, можливості та роль у зв’язках з громадськістю.
 5. Види телекомпаній: державні, міждержавні, громадські, недержавні (приватні) та особливості їх функціонування.
 6. Функції засобів масової інформації.
 7. Права та обов’язки засобів масової інформації.
 8. Механізм взаємодії служби зв’язків із громадськістю із засобами масової інформації.
 9. Основні елементи механізму передачі повідомлень службою зв’язків з громадськістю засобам масової інформації.
 10. Позитивний і негативний зворотний зв’язок у механізмі взаємодії із засобами масової інформації.
 11. Основні напрями діяльності спеціалістів служби зв’язків з громадськістю з установлення комунікацій зі ЗМІ.

Тема 6. Зв’язки з громадськістю
в промисловості та комерційній діяльності

 1. Сутність та основні завдання системи зв’язків з громадськіс­тю в сучасній промисловості.
 2. Промислові партнери і ділове спілкування з ними.
 3. Особливості виробничих цільових аудиторій.
 4. Синергетично-демократичний тип ділового спілкування.
 5. Значення стилю ділового спілкування з партнерами.
 6. Сутність стилю ділового спілкування.
 7. Недоліки авторитарно-ієрархічного типу ділового спілкування.
 8. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності.
 9. Роль зворотного зв’язку в промисловій і комерційній діяльності.
 10. Як зробити правильний вибір системи комунікацій у промисловості та комерційній діяльності?

Тема 7. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері

 1. Сутність та основні характеристики фінансової сфери суспільства.
 2. Сутність та особливості системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.
 3. Основні завдання системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.
 4. Основні функцій системи фінансових зв’язків з громадськіс­тю, їх характеристика.
 5. Напрями досліджень у межах системи фінансових ЗЗГ.
 6. Основні види інвестицій та їх характеристика.
 7. Організація і здійснення зв’язків з інвесторами.
 8. Вимоги до комунікативної поведінки фінансових паблік рилейшнз, сформульовані Ф. Зейтелем.
 9. Сутність і роль оборонних, наступальних і підкріплювальних комунікацій у фінансових відносинах.

Тема 8. Корпоративний імідж
та його використання у зв’язках з громадськістю

 1. Сутність та основні характеристики іміджу.
 2. Корпорація як об’єднання людей з метою спільної діяльності та її функції.
 3. Корпоративний імідж: сутність, шляхи формування, основні характеристики.
 4. Основні складові корпоративного іміджу, роль зв’язків з громадськістю в їх формуванні та функціонуванні.
 5. Сутність і роль фірмового стилю.
 6. Інформаційний дизайн, його місце і роль у зв’язках з громадськістю.
 7. Архітектурний дизайн та його роль у формуванні корпоративного іміджу.
 8. Оформлювальний дизайн та його роль у формуванні корпоративного іміджу.
 9. Зовнішній вигляд, стиль поведінки, особиста культура працівників та їхній вплив на імідж корпорації (фірми).
 10. Стиль управління та його роль у забезпеченні ефективних зв’язків з громадськістю.
 11. Відносини з державними закладами та їхній вплив на формування іміджу фірми.
 12. Місце і роль засобів масової інформації у формуванні корпоративного іміджу.
 13. Особистий імідж керівника (лідера) та його роль у формуванні та реалізації корпоративного іміджу.
 14. Форми і методи просування та використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю.

Тема 9. Зв’язки з громадськістю —
передумова успіху в маркетингу

 1. Поняття сучасного маркетингу, його основні принципи.
 2. Зростання ролі зв’язків з громадськістю в ринкових
  умовах.
 3. Основна мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.
 4. Комплекс маркетингових комунікацій та його функції.
 5. Чинники підвищення ефективності зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.
 6. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні й забезпеченні готовності фірми до кризової ситуації та виходу з неї.
 7. Основні напрями і принципи діяльності служби зв’язків з громадськістю в період виходу з кризової ситуації.
 8. Загальний вплив зв’язків з громадськістю на успіхи в сучасному маркетингу.

Тема 10. Зв’язки з громадськістю
і відносини з державою

 1. Представницькі (законодавчі) органи влади та зв’язки з ними.
 2. Зв’язки із закладами виконавчої влади та їхня роль в економічній діяльності.
 3. Правові основи економічної діяльності, їх місце і роль у зв’язках з державними закладами.
 4. Зв’язки із закладами судової влади та прокуратури, їхня роль у захисті прав фізичних та юридичних осіб.
 5. Принцип колективної відповідальності та ділове партнерство.
 6. Система зв’язків виробничих та комерційних структур з органами державної влади.
 7. Лобіювання як одна з форм впливу на прийняття рішень державними закладами.
 8. Легітимність лобіювання.
 9. Цілі лобіювання в сучасній українській економіці та основні напрями діяльності лобістів.
 10. Основні напрями, форми і методи впливу бізнесу на урядові кола й законодавчу владу.
 11. Сутність і функції зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.
 12. Основні критерії вибору інвесторів.
 13. Роль зв’язків з громадськістю у правильному виборі інвесторів.
 14. Сутність і види ризиків, роль зв’язків з громадськістю у запобіганні їм.

Тема 11. Політичні зв’язки з громадськістю

 1. Сутність та основні завдання політичних зв’язків з громадськістю.
 2. Зв’язки з громадськістю як передумова ефективного розвитку політичного процесу.
 3. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні політичної системи суспільства.
 4. Засоби комунікації, якими користується політична система.
 5. Функції політичної системи.
 6. Сутність і характеристика сучасних політичних сил України, роль зв’язків з громадськістю у їхній діяльності.
 7. Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків з громадськістю.
 8. Роль зв’язків з громадськістю в організації та проведенні виборчих кампаній.
 9. Роль системи зв’язків з громадськістю у формуванні політичної свідомості українського суспільства.

Тема 12. Міжнародні зв’язки з громадськістю

 1. Сутність та основні складові системи міжнародних зв’язків з громадськістю.
 2. Об’єкти та суб’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю, прямий і зворотний зв’язок між ними.
 3. Імідж країни (держави), його сутність і роль у міжнародних зв’язках з громадськістю.
 4. Система сучасних міжнародних комунікацій та її характеристика.
 5. Основні тенденції розвитку міжнародних комунікацій: глобалізація та індивідуалізація зв’язку.
 6. Основні напрями розвитку технічної та технологічної бази системи міжнародних зв’язків з громадськістю.
 7. Роль міжнародних зв’язків з громадськістю в сучасному розвитку країни, в запобіганні виникненню конфліктів або їх розв’язанні.
 8. Сучасна система міжнародних зв’язків з громадськістю України та тенденції її розвитку.

Рекомендована література

Основна

 1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М. — 1997.
 2. Астахова Т. В. Связи с общественностью для третьего сектора. — М. — 1996.
 3. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М., 1990.
 4. Королько В. Г. Паблик рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.
 5. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000.
 6. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. / Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.
 7. Ситниченко А. Першоджерела комунікативної філософії. — К., 1996.

Додаткова
8. Бернар Гурне. Державне управління. — К., 1993.
9. Занецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). — К., 1993.
10. Королько В. Основи паблік рилейшнз. — К., 1997.
11. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб. — К., 1999.
12. Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как управлять общественным мением. — М., 1998.
13. Россохин Д., Лебедева А. Всемирная информационная паутина «Internet». — М., 1997.
14. Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.
15. Кулиш А. Public relations для общественных организаций. — Харьков, 2002.
16. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. — К., 2001.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.