лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Система поточного і підсумкового контролю (контрольні заходи, критерії оцінювання знань)
Система контролю та оцінювання знань студентів зі спецкурсу «Зв’язки з громадськістю» складається з поточного і підсумкового контролю.
Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі поточного конт­ролю є:

 • систематичність, активність та змістовність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу спецкурсу;
 • рівень виконання модульних завдань.

Систематичність, активність та змістовність роботи студента протягом семестру оцінюються за максимальною оцінкою 20 балів із 40, які можна отримати за поточну успішність. Зазначені 20 балів студент може отримати за:

 • відвідування 80 % семінарів — 5 балів;
 • активність в обговорювані питань семінарів, зокрема отримання оцінок «задовільно» та «добре» (за умови відвідування 80 % семінарських занять) — 10 балів;
 • отримання протягом семестру не менше ніж 2 оцінок «добре» та/або «відмінно» (за умови відвідування 80 % семінарських занять) — 20 балів.

Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, передбачають виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і виконання тестових завдань.
Зі спецкурсу «Зв’язки з громадськістю» передбачається виконання двох модульних завдань.
Перше модульне завдання містить теоретичне питання (предмет, об’єкт, основні категорії дисципліни «Зв’язки з громадськістю»; загальна характеристика системи ЗЗГ, системи масових комунікацій та її функції; планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю; механізм взаємодії із засобами масової інформації; зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності тощо). Поточний контроль здійснюється у формі письмової контрольної роботи.
Оцінюється перше модульне завдання за шкалою 0; 5; 10 балів.
Друге модульне завдання складається з тестових вправ з таких тем: зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері та відносини з державою; політичні зв’язки з громадськістю; корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю; міжнарод­ні зв’язки з громадськістю, вплив зв’язків з громадськістю на
ефективність реалізації концепції сучасного маркетингу та на забезпечення успіху в маркетингу й менеджменті.
Результати тестування зводяться в загальну оцінку від 0 до 10 балів. 10 балів студент отримує за успішне виконання всіх тестових вправ.
Студенти, які беруть участь у науково-дослідній роботі з проб­леми зв’язків з громадськістю, представляють свої роботи на конференціях і конкурсах, мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності, якщо не набрали 40 балів.
Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку здійснюється виключно за результатами поточного контролю.
Семестровий залік виставляється за умови, якщо студент успішно виконав усі модульні (контрольні) завдання та інші види робіт, передбачені навчальною програмою дисципліни, і набрав при цьому 20 і більше балів.
У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єк­тивних причин студенти мають право, з дозволу декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного) заняття. Час і порядок виконання завдань поточного контролю визначає викладач.
Диференційований залік зі спецкурсів також складається у визначеному порядку.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою,
що використовується в КНЕУ

Оцінка
за національною шкалою

А

85—100

5 (відмінно)

B

80

4 (добре)

C

65—75

D

60

3 (задовільно)

E

50—55

FX

30—45

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0—25

2 (незадовільно)
з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

Результати складання семестрових заліків оцінюються за двобальною шкалою («зараховано», «незараховано»), а диференційо­ваних заліків — за чотирибальною шкалою і вносяться до залі-
кової відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою за результатами поточного контролю.
Для оцінювання контрольних робіт з модульних завдань зі спецкурсу «Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз)» вико-
ристовуються такі критерії:

  • Відмінно (20 балів) — теоретично правильна і вичерпна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав усебічне, системне знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури, уміння використовувати теорію і методологію в соціальній практиці, під час аналізу економічних, політичних, соціальних і духовно-культурних зв’язків з громадськістю.
  • Добре (15 балів) — теоретично правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав системне знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури, вміння використовувати теорію і методологію в соціальній практиці.
  • Задовільно (10 балів) — загалом відповідь правильна. Студент показав достатній рівень знань програмного матеріалу спецкурсу «Зв’язки з громадськістю», але недостатні знання рекомендованої літератури.
  • Незадовільно (0 балів) — неправильна або неповна відповідь на поставлене запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях програмного матеріалу, або відсутність відповіді.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.