лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Теми рефератів, доповідей
1. Види засобів масової інформації та їхня роль у зв’язках з громадськістю.
2. Механізм взаємодії із засобами масової інформації.
3. Звернення та його роль у зв’язках з громадськістю.

Література

 • Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.
 • Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2002.
 • Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. — М.; К., 2001.
 • Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб./ Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.
 • Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. — К., 2001.

 

4. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності
4.1. Сутність і функції системи зв’язків з громадськістю в сучасній промисловості.
4.2. Основні типи ділового спілкування, їх характеристика і роль у зв’язках з громадськістю.
4.3. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності.
Теми рефератів, доповідей

 • Промислові партнери і ділове спілкування з ними.
 • Синергетично-демократичний тип ділового спілкування.
 • Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій.
 • Споживачі і клієнти як цільові аудиторії.
 • Сутність і роль реклами в комерційній діяльності.

Література

 • Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М., 1997.
 • Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998.
 • Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.
 • Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. / Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.
 • Економіка підприємства // За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — К., 2001.

 

5. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері

  • Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері, її основні елементи та особливості.
  • Функції системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.
  • Роль зв’язків з громадськістю у формуванні інвестиційної політики та у відносинах з інвесторами.

Теми рефератів, доповідей

 • Фінансова сфера життєдіяльності суспільства як сукупність фінансових відносин та їх регулювання.
 • Особливості системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.
 • Необхідність та основні напрями досліджень у межах фінансових зв’язків з громадськістю.
 • Зв’язки з громадськістю в системі відносин з інвесторами.
 • Сутність і роль оборонних, наступальних та підкріплювальних комунікацій у зв’язках з громадськістю.

Література

 • Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М., 1997.
 • Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998.
 • Занецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). — К., 1993.
 • Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.
 • Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000.
 • Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. / Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.
 • Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — К., 2001.

6. Зв’язки з громадськістю — передумова успіху менеджменту. Корпоративний імідж
6.1. Сутність та основні складові сучасного маркетингу.
6.2. Цілі і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.
6.3. Роль служби зв’язків з громадськістю у забезпеченні готов­ності фірми до кризової ситуації та виходу з неї.

Теми рефератів, доповідей
1. Маркетинг і зв’язки з громадськістю.
2. Роль зв’язків з громадськістю у забезпеченні успіху в маркетингу.
3. Корпоративний імідж: сутність, характеристика, функції.
4. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні та просуванні корпоративного іміджу.
5. Зростання ролі зв’язків з громадськістю в ринкових відносинах.
6. Роль зв’язків з громадськістю у запобіганні кризовим ситуаціям та їх розв’язанні.

Література

 • Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М., 1997.
 • Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров: Курс лекций. — М., 2002.
 • Джей Р. Малозатратный маркетинг. — СПб., 2003.
 • Глухов В. В. Менеджмент: Учеб. — СПб., 2002.
 • Матинцев АН. Стратегия, тактика и практика маркетинга: Учеб.-практ. пособие. — СПб., 2002.
 • Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000.

 

7. Політична система і зв’язки з громадськістю
7.1. Сутність, зміст, цілі та завдання політичних зв’язків з громадськістю.
7.2. Роль зв’язків з громадськістю у функціонуванні політичної системи.
7.3. Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків з громадськістю.

Теми рефератів і доповідей
1. Сутність, цілі та завдання політичних зв’язків з громадськістю.
2. Виборчі технології.
3. «Вихідні» функції політичної системи і роль зв’язків з громадськістю в їх реалізації.
4. Зв’язки з громадськістю та відносини з державою.

Література

 • Баури Филипп А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. — М.,
  2001.
 • Калиберда А. Д. Связи с общественностью: Ввод. курс. — М., 2002.
 • Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2002.
 • Почепцов Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. — К., 1999.
 • Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.
 • Томенко М. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. — К., 1998.

 

8. Міжнародні зв’язки з громадськістю
8.1. Сутність і необхідність міжнародних зв’язків з громадськістю, їх суб’єкти та об’єкти.
8.2. Імідж і авторитет країни та їхня роль у міжнародних відносинах.
8.3. Система міжнародних комунікацій і аналіз міжнародної інформації та їхня роль у зв’язках з громадськістю.

Теми рефератів, доповідей
1. Сутність і необхідність міжнародних зв’язків з громадськістю.
2. Збирання й аналіз міжнародної інформації.
3. Система міжнародних комунікацій і тенденції її розвитку.

Література

 • Блэк Сэм. PR: международная практика. — М., 1997.
 • Герчикова И. Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики: Учеб. пособие. — М., 2002.
 • Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.
 • Россохин Д., Лебедева А. Всемирная информационная паутина «Internet». — М., 1997.
 • Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.
 • Сайтел Ф. Современные паблик рилейшнз: Пер. с англ. — М., 2002.
 • Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. — К., 2001.

Методичні вказівки до семінарських занять
Семінарське заняття — це самостійна творча робота студентів із вивчення матеріалу теми під керівництвом викладача. Воно проводиться у формі вільної, творчої дискусії, обговорення рефератів і доповідей.
Основна мета семінарського заняття — докладніше і глибше засвоєння теоретичних положень теми, формування вмінь і навичок практичного застосування теоретичних положень теми, принципів і методів у своїй діяльності.
Виступи студента на семінарі з основних питань, а також реферат або доповідь повинні складатися з таких елементів:
1) характеристика основних наукових джерел, в яких висвітлюється те чи інше питання;
2) сутність і зміст теорії з даного питання;
3) реалізація теорії в практичній діяльності;
4) висновки.
На реферати і доповідь відводиться 10—15 хвилин; на виступ з основного питання — до 7 хвилин; на додаткові виступи і пояснення — до 3 хвилин.
Виступи здебільшого мають бути за власним бажанням сту-
дента.
У процесі обговорення питань семінару використовуються наступні методи:

 • творча, вільна дискусія;
 • круглий стіл, мозковий штурм;
 • контент-аналіз документів, наукових джерел;
 • порівняльний аналіз ефективності теоретичних і методологічних концепцій;
 • аналіз результатів тестових опитувань тощо.

Організація самостійної роботи студентів
На самостійну роботу студентів має бути відведено не менше ніж 2 години по кожній темі курсу, тобто 1/3 загального навчального часу.
Кожен студент особисто організовує і виконує самостійну роботу, консультуючись з викладачем з найскладніших проблем спецкурсу.
На самостійних заняттях основну увагу студенти повинні зосередити на вивченні та аналізі рекомендованої обов’язкової літератури, а при підготовці рефератів та доповідей — і додаткової.
Індивідуальні завдання
Студенти отримують індивідуальні завдання з підготовки рефератів і доповідей, а також із вивчення матеріалів пропущених семінарських занять. Причому кожне пропущене з будь-яких причин семінарське заняття студент повинен відпрацювати у фор­мі індивідуальної співбесіди з викладачем або написати реферат з пропущеної теми семінару.

Методика активізації навчального процесу зі спецкурсу «Зв’язки з громадськістю»
Для активізації навчального процесу та навчально-пізнаваль­ної діяльності студентів використовуються:

 • проблемні лекції;
 • організація і проведення індивідуальних соціологічних експрес-досліджень;
 • участь студентів у науково-дослідній роботі;
 • круглі столи;
 • семінари-дискусії;
 • мозкові атаки;
 • кейси;
 • рольові ігри;
 • аналіз аттракторів і аттрактивних систем тощо.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.