лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 11. Політичні зв’язки з громадськістю
Політичні зв’язки з громадськістю як процес формування політичної думки та управління нею.
Функції політичної системи суспільства та роль зв’язків з громадськістю у їх реалізації. Способи комунікації, які використовує політична система для реалізації своїх функцій.
Сутність і роль політичних сил країни (партій, рухів, спілок, громадських організацій, кооперативів) у політичному процесі. Політичний процес як реалізація політичними силами і державними закладами зв’язків з громадськістю.
Характеристика основних політичних сил України, їх місце та роль у системі політичних зв’язків з громадськістю. Сутність позиціювання політичних сил та їхніх лідерів. Роль ЗЗГ у цьому процесі.
Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків з громадськістю. Основні складові виборчих технологій та їх характеристика.
Виборча кампанія кандидата, партії, блоку як мистецтво ефективного використання політичних комунікацій та інформації, тобто зв’язків з громадськістю.
Тема 12. Міжнародні зв’язки з громадськістю (PR)
Міжнародні відносини та необхідність їх регулювання.
Сутність, об’єкти і суб’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю. Зв’язки з громадськістю як основний чинник регулювання міжнародних відносин.
Імідж країни, його сутність і роль у міжнародних зв’язках з громадськістю. Поняття рівноваги у міжнародних зв’язках з громадськістю. Шляхи досягнення Україною певного ступеня рівноваги у міжнародних зв’язках з громадськістю. Місце і роль засобів масової інформації у формуванні, просуванні та використанні іміджу країни у міжнародних зв’язках з громадськістю. Чинники формування позитивного і негативного іміджу країни.
Міжнародні комунікації як технічна та технологічна основа системи міжнародних зв’язків з громадськістю. Всесвітня мережа зв’язку, її основні складові та тенденції розвитку. Основні напрями розвитку технологічної бази міжнародних комунікацій. Роль наукових досліджень у їх реалізації в країнах СНД, зокрема в Україні.

Теми програми курсу «Зв’язки з громадськістю» з метою упорядкування оцінювання поточної успішності студентів зведено у два модулі.
Перший модуль охоплює з першої по шосту теми курсу.
Другий модуль включає з 7-ї по 12-ту теми.
Плани лекцій
Лекція 1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ)
Вступ.
1.1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності.
1.2. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю.
1.3. Функції та завдання системи зв’язків з громадськістю.
Висновки.

Лекція 2. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю
Вступ.
2.1. Принципи організації та функціонування системи засобів масової комунікації.
2.2. Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації.
2.3. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю.
2.4. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю.
Висновки.
Лекція 3. Механізм взаємодії із засобами масової інформації (ЗМІ)
Вступ.
3.1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки.
3.2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ, механізм взаємодії.
Висновки.
Лекція 4. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності
Вступ.
4.1. Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості.
4.2. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяль­ності.
4.3. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій.
Висновки.
Лекція 5. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері
Вступ.
5.1. Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері, її зав­дання та функції.
5.2. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами.
Висновки.
Лекція 6. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю
Вступ.
6.1. Сутність та основні складові корпоративного іміджу.
6.2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу.
6.3. Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю.
Висновки.
Лекція 7. Зв’язки з громадськістю — передумова успіху в маркетингу
Вступ.
7.1. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному мар­кетингу.
7.2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу.
Висновки.
Лекція 8. Зв’язки з громадськістю та відносини з державою
Вступ.
8.1. Взаємозв’язок із закладами державного управління — ключ до успіху у виробничій і комерційній діяльності.
8.2. Лобіювання.
8.3. Зв’язки з громадськістю у державній фінансовій сфері.
Висновки.

Лекція 9. Політичні зв’язки з громадськістю
Вступ.
9.1. Політична система і зв’язки з громадськістю.
9.2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні.
9.3. Виборчі технології як найважливіша складова зв’язків з громадськістю.
Висновки.

Лекція 10. Міжнародні зв’язки з громадськістю
Вступ.
10.1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю.
10.2. Імідж країни та його роль у міжнародних зв’язках з громадськістю.
10.3. Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інфор-
мації.
Висновки.
Плани семінарських (практичних) занять
1. Предмет паблік рилейшнз як науки, її основні кате-
горії

1.1. Умови виникнення системи зв’язків з громадськістю, її сутність та основні характеристики.
1.2. Предмет і основні категорії паблік рилейшнз як науки і навчальної дисципліни.
1.3. Зв’язки з громадськістю і реклама: спільне і відмінне.
Теми рефератів, доповідей
1. Зв’язки з громадськістю, їхня сутність і функції.
2. Основні категорії паблік рилейшнз як науки.
3. Сем Блек про систему зв’язків з громадськістю.
Література

 1. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М., 1990.
 2. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.
 3. Кулиш А. Public relations для общественных организаций. — Харьков, 2002.
 4. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2001.
 5. Шаповалов В. И. Законы синергетики и глобальные тенденции // ОНС. — 2002. — № 3. — С. 141—145.

 

2. Масові комунікації в суспільстві. Планування зв’язків з громадськістю
2.1. Сутність і основні елементи системи масових комунікацій, її функції.
2.2. Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації.
2.3. Стратегічні комунікації, їх характеристика та роль у зв’язках з громадськістю.
2.4. Планування зв’язків з громадськістю.
Теми рефератів, доповідей
1. Основні складові системи зв’язків з громадськістю та їх характеристика.
2. Зв’язок — головний чинник системи масових комунікацій.
3. Стратегічні комунікації.
4. Організаційні форми управління зв’язками з громадсь-
кістю.
5. Алгоритм процесу розробки та реалізації програми зв’язків з громадськістю.
6. Кампанія паблік рилейшнз (PR-кампанія).

Література

 1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М., 1997.
 2. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998.
 3. Занецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). — К., 1993.
 4. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.
 5. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. / Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.
 6. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. — К., 2001.

3. Засоби масової інформації у зв’язках з громадсь-
кістю

3.1. Сутність і види засобів масової інформації, їхні функції, права та обов’язки.
3.2. Співпраця служби зв’язків з громадськістю зі ЗМІ, механізм їхньої взаємодії.
3.3. Взаємодія із закладами державного управління.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.