лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст спецкурсу за темами і модулями


Тема 1. Предмет, об’єкт і основні категорії
паблік рилейшнз як науки

Зв’язки з громадськістю як наука і мистецтво формування та управління громадською думкою. Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності. Основні завдання паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності.
Зв’язок паблік рилейшнз з іншими суспільними науками.
Основні категорії паблік рилейшнз та їх характеристика. Громадськість, її сутність і характеристика. Громадська думка як одна з основних категорій паблік рилейшнз. Комунікаційна система як елемент системи зв’язків з громадськістю. Відмінності паблік рилейшнз від реклами. Місце і роль зв’язків з громадськістю у житті суспільства.
Тема 2. Загальна характеристика системи
зв’язків з громадськістю (ЗЗГ)
Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю.
Організація та її роль у системі зв’язків з громадськістю як суб’єкта управління. Громадськість та її основні характеристики. Громадська думка, її рівні та роль у системі зв’язків з громадськіс­тю. Сутність і роль інформації у зв’язках з громадськістю. Канали збирання і передачі інформації. Дослідні організації та агенції зі зв’язків з громадськістю. Їхнє завдання у формуванні та функціонуванні системи зв’язків з громадськістю.
Функції системи зв’язків з громадськістю. Сутність і зміст аналітично-прогностичної функції. Завдання організаційно-тех­нологічної функції. Управлінська функція та її завдання. Інформаційно-комунікативна функція. Зміст консультаційно-методич­ної функції та її реалізація.
Тема 3. Система масових комунікацій
у суспільстві. Стратегічні комунікації
Поняття системи масових комунікацій (СМК) та її елементи. Характеристика основних елементів системи масових комунікацій: керівний орган; трудовий колектив; відповідальні виконавці; технічні засоби; апарат підготовки, збирання, порівняння та оцінки інформації; текстовий потік вказівок, розпорядження, інструкції.
Принципи формування та функціонування системи масових комунікацій.
Зв’язок як ключовий чинник системи масової комунікації. Зв’язок в Україні, його основні складові та особливості функціонування і розвитку.
Стратегічні комунікації. Їхня сутність, завдання і роль у системі зв’язків з громадськістю.
Тема 4. Планування, організація та здійснення
зв’язків з громадськістю
Сутність організаційних форм управління зв’язками з громадськістю, процес їх становлення, розвитку та вдосконалення.
Служба зв’язків з громадськістю в структурі простої системи управління, її складові та основні завдання. Основні напрями діяль­ності спеціалістів служби зв’язків з громадськістю.
Необхідність і сутність планування зв’язків з громадськістю. Довгостроковий план ЗЗГ, його зміст і особливості. Оперативний план ЗЗГ, його сутність, структура і функції. Стратегічне та оперативне планування ЗЗГ як єдиний процес забезпечення ефективного функціонування і розвитку організації (фірми, компанії, корпорації).
Програма зв’язків з громадськістю, її сутність та основні елементи. Алгоритм процесу розробки програми зв’язків з громадськістю та його характеристика.
Планування та організація кампанії зі зв’язків з громадськістю (PR-кампанії). Спільне і відмінне між PR-кампанією та рекламною кампанією. Основні етапи планування і проведення PR-кам­панії.
Тема 5. Механізм взаємодії із засобами
масової інформації (ЗМІ)
Сутність, цілі та функції засобів масової інформації, їхні права та обов’язки. Преса та її роль у системі засобів масової інформації та у зв’язках з громадськістю. Радіо та його роль у зв’язках з громадськістю. Телебачення як складний комплекс електронних, технічних, технологічних та організаційно-функціональних засобів підготовки, збирання, накопичення, переробки, аналізу та передачі інформації в різноманітних формах і на великий простір. Сутність і особливості функціонування телекомунікацій різних форм власності: державних, громадських, муніципальних, акціонерних, кооперативних, приватних, можливість, необхідність та доцільність їх використання у зв’язках з громадськістю.
Основні завдання та функції ЗМІ, їх характеристика.
Зв’язки і співпраця фірми (організації, компанії, корпорації) із засобами масової інформації. Механізм передачі повідомлень службою зв’язків з громадськістю засобам масової інформації. Основні вимоги до повідомлення.
Основні напрями діяльності спеціалістів служби зв’язків з громадськістю з установлення комунікацій із засобами масової інформації.
Тема 6. Зв’язки з громадськістю
в промисловості та комерційній діяльності
Сутність і завдання зв’язків з громадськістю в сучасній промисловості. Основні характеристики виробничих цільових аудиторій. Промислові партнери і ділове спілкування з ними. Стиль ділового спілкування. Основні типи ділового спілкування: синер­гетично-демократичний, авторитарно-ієрархічний, проблемно-цільовий. Роль стилю ділового спілкування у налагодженні та здійсненні зв’язків з цільовими аудиторіями в промисловості.
Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності. Споживачі та клієнти — основні цільові аудиторії в комерційній системі зв’язків з громадськістю. Сутність, місце і роль реклами у формуванні та управлінні громадською думкою і поведінкою споживачів. Зворотний зв’язок у системі зв’язків з громадськістю в комерційних структурах.
Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій та шляхи їх розв’язання. Правильний вибір системи комунікацій у промисловості та комерційній діяльності — запорука ефективних зв’язків організації з цільовими аудиторіями.
Тема 7. Зв’язки з громадськістю
у фінансовій сфері
Фінансова сфера життєдіяльності суспільства як сукуп-
ність фінансових відносин певної соціальної системи та її підсистем.
Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Її основні елементи та особливості. Завдання системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Необхідність і основні напрями досліджень у межах фінансових зв’язків з громадськістю. Функції системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері (аксеологічно-оціночна, комунікативна, організаційно-регулятивна, аналітич­на, управлінська) та умови їх реалізації у практичній діяльності фінансових закладів та організацій.
Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами. Основні види інвестицій (внутрішні (вітчизняні), зовнішні (іноземні), фінансові, виробничі, валові, прямі, чисті, портфельні) та їх характеристика. Роль системи зв’язків з громадськістю в залученні інвесторів та спілкуванні з ними.
Сутність і роль оборонних, наступальних і підкріплювальних комунікацій у системі фінансових зв’язків з громадськістю, у фор­муванні та управлінні громадською думкою.
Тема 8. Корпоративний
імідж та його використання
у зв’язках з громадськістю
Сутність сучасної корпорації як об’єднання (організації) з
метою спільної діяльності. Корпоративний імідж як образ кор­порації. Основні складові корпоративного іміджу та їх харак­теристика. Фірмовий стиль. Інформаційний дизайн. Архітекту­рний дизайн. Зовнішній вигляд працівників фірми. Стиль
управління. Стиль ділових відносин. Стиль поведінки. Особис­та культура працівників корпорації. Відносини корпорації з
державними закладами. Відносини із засобами масової інфор­мації.
Місце і роль корпоративного іміджу в системі зв’язків з громадськістю. Вплив зв’язків з громадськістю на формування корпоративного іміджу.
Особистий імідж керівника (лідера) корпорації (фірми), його сутність і основні характеристики. Роль особистого імід-
жу керівника у формуванні та вдосконаленні корпоративного
іміджу.
Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю. Прес-реліз, презентація, прес-конференція, методи їх організації та проведення, роль у формуванні, просуванні та використанні корпоративного іміджу.
Тема 9. Зв’язки з громадськістю — передумова
успіху в маркетингу та менеджменті
Сутність сучасного маркетингу, його структура і функції. Основні принципи маркетингу. Основна мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.
Служба зв’язків з громадськістю в системі сучасного маркетингу, її структурні елементи та основні завдання.
Комплекс маркетингових комунікацій, його елементи і функції.
Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу. Рекомендації служби зв’язків з громадськістю щодо забезпечення ефективної реалізації концепції маркетингу.
Роль зв’язків з громадськістю у забезпеченні готовності фірми та служби маркетингу до кризової ситуації і виходу з неї. Чинники готовності фірми до кризової ситуації та виходу з неї. Основні принципи діяльності служби зв’язків з громадськістю в період виходу фірми з кризової ситуації.
Тема 10. Зв’язки з громадськістю
та відносини з державою
Органи державної влади (законодавчі, виконавчі, судові) як система організації, регулювання, контролю та виховання суспіль­ства загалом і громадянина зокрема.
Принцип колективної та індивідуальної відповідальності як основа взаємодії громадськості з органами державної влади, ділового партнерства населення і держави.
Організації громадянського суспільства, що сприяють і забезпечують встановлення взаєморозуміння та налагодження взаємодії між діловими колами і політиками, економічними, ринковими (комерційними) структурами і державою.
Функціональна схема взаємодії виробничої (комерційної) струк­тури з органами державного управління та її характеристика.
Лобіювання, його сутність, правові основи і функції. Лобіювання як механізм впливу на процес прийняття рішень законодав­чими, виконавчими та судовими органами державної влади. Цілі, завдання, форми і методи лобіювання в Україні. Три основні напрями впливу бізнесу на урядові кола і законодавчу владу: кри­мінальний, легальний, участь у формуванні органів законодавчої і виконавчої влади.
Зв’язки з громадськістю у сфері фінансів і кредиту, їхня сутність та основні завдання.
Функціональна діяльність служби зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Роль зв’язків з громадськістю у виборі інвесторів. Основні критерії визначення потенційних інвесторів.
Сутність ризиків та методи запобігання їм.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.