лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Робоча навчальна програма
спецкурсу «Зв’язки з громадськістю
(паблік рилейшнз)
в економічній діяльності»

Структура та елементи робочої
програми навчального спецкурсу
«Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз)
в економічній діяльності»

 1. Мета, основні завдання та предмет спецкурсу «Зв’язки з громадськістю».
 2. Тематичний план спецкурсу.
 3. Зміст спецкурсу за темами і модулями.
 4. План лекцій.
 5. План семінарських (практичних) занять.
 6. Організація самостійної роботи студентів.
 7. Індивідуальні завдання.
 8. Методика активізації навчального процесу зі спецкурсу «Зв’язки з громадськістю».
 9. Система поточного і підсумкового контролю (контрольні заходи, критерії оцінювання знань, питання до заліку).
 10. Рекомендована література (основна і додаткова).

Мета, завдання та предмет навчального
спецкурсу «Зв’язки з громадськістю
в економічній діяльності»
Паблік рилейшнз — це наука і мистецтво досягнення гармонії на основі взаєморозуміння, співпраці та повної інформованості.

Сем Блек, англійський соціолог

Зв’язки з громадськістю — це невід’ємна частина сучасної управлінської діяльності, спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння між організацією і громадськістю, між партнерами в усіх сферах суспільного життя на основі правдивої і пов­ної інформації.
Зв’язки з громадськістю як наука виникли і розвиваються на стику соціальної психології, логіки, менеджменту і маркетингу, їхня основна мета — забезпечити формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації — преси, радіо, телебачення, зв’язку, а також налагодити безпосередні кон­такти з громадськістю, цільовою аудиторією, партнерами, споживачами, клієнтами.

Основними завданнями паблік рилейшнз є такі:

 1. Забезпечення вироблення науково обґрунтованої інформаційної політики, її стратегії і тактики.
 2. Ретельне вивчення цільової аудиторії, партнерів, клієнтів та споживачів.
 3. Аналіз конкретних ситуацій при формуванні і здійсненні маркетингової діяльності.
 4. Вивчення, аналіз, формування та оцінка громадської думки, настроїв і реакції населення на діяльність та інформацію фірми (організації).
 5. Підготовка масиву аналітичних даних для прийняття рішень.
 6. Організація і проведення активних акцій, ПР-кампаній, ділових зустрічей, конференцій, виставок, презентацій з використанням засобів масової інформації.
 7. Продукування і тиражування інформації під час виконання інформаційної та пропагандистської рекламної роботи.
 8. Здійснення консалтингу з питань організації та налагодження відносин з громадськістю (цільовою аудиторією).
 9. Розробка концептуальних моделей співпраці та соціального партнерства, програм, акцій і кампаній зв’язків з громадсь­кістю.

Предметом зв’язків з громадськістю як навчальної дисцип­ліни є сутність системи зв’язків організації (фірми) з цільовою
аудиторією та її елементів, закономірності й випадковості їх виникнення, функціонування та розвитку, принципи і методи діяль­ності з формування та управління громадською думкою в інтересах організації і громадськості.
Головним завданням студентів під час вивчення курсу «Зв’язки з громадськістю» є всебічне пізнання сутності системи зв’язків з громадськістю, її елементів та необхідності їх використання в сучасних умовах ринкових відносин і демократії, формування знань і навичок використання найефективніших форм і методів організації та здійснення зв’язків фірми з цільовою аудито­рією з грамотним використанням систем масової комунікації та засобів масової інформації.
Найважливішим завданням майбутніх фахівців усіх галузей економічної діяльності має бути формування умінь і навичок у налагодженні зв’язків між молодим підприємницьким поколінням та іншою частиною населення, у подоланні недовіри, заздрос­ті, образи і ворожнечі, в допомозі суспільству, індивідові та соціаль­ним групам навчитися відрізняти цивілізований бізнес від дикого, який досягає успіху завдяки омані, насильству, крадіжкам, а не ретельній праці, таланту, вмінню творити добро на користь людини і суспільства.
Студентові, який вивчає зв’язки з громадськістю, важливо зрозуміти і засвоїти, що паблік рилейшнз — це, по-перше, теоретична й аналітична робота з надання послуг для керівництва вищої ланки і, по-друге, практична робота з організації та оцінювання двостороннього потоку інформації з широким викорис­танням сучасних комунікаційних систем, матеріально-технічних засобів, спеціальних форм і методів інформаційного, освітнього, виховного впливу на масову свідомість і поведінку людей, соціаль­них груп, інститутів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.