лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12.3. Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інформації


Діяльність будь-якої країни на міжнародній арені практично неможлива без належних комунікацій, без зв’язків з громадськістю.
Пітер Гуммер, який очолював «Shadwick PLC» — одну з найбільших PR-агенцій у світі, пише, що міжнародні паблік рилейшнз безперервно розвиваються та вдосконалюються. «Останнім часом вони зазнали значних змін. Раніше більшість міжна­родних паблік рилейшнз були пов’язані з двома американськими агенціями, які йшли за своїми американськими клієнтами за кордон. Тепер усе інакше щонайменше з двох причин. По-перше, важливі мас-медіа вже не пов’язані з географією. «Файненшл Таймс» доступна як у Нью-Йорку, так і в Токіо, Лондоні. Сучасні кабельні мережі швидко зробили супутникове телебачення загаль­ним надбанням. По-друге, це усунення міжнародних торгових
бар’єрів — між Канадою і США, в Західній та Східній Європі
тощо усе це мало дивний вплив у світі» .
Аналіз показує, що ті країни, які мають, використовують і безперервно удосконалюють зв’язки з громадськістю та їх найважливішу складову — системи комунікацій, чинять найбільший вплив на функціонування й розвиток міжнародних відносин у своїх інтересах. Не випадково асигнування у паблік рилейшнз повсякчас зростають. Наприклад, бюджет ЮсіА становив у 1991 році 967 млн дол., що на 60 млн більше, ніж у 1989 році. Послугами агенції користуються 9000 американців і 4000 осіб інших національностей .
Початок ХХІ століття ознаменувався якісно новим етапом розвитку міжнародних комунікацій. Мережею цих комунікацій охоплені практично всі країни світу. Міжнародні комунікації нового тисячоліття ґрунтуються на новітніх технологіях, супутникових системах радіо і телебачення, цифрових радіоелектронних і лазерних системах передачі інформації в різноманітних формах — від звукової, текстової до відображення на екранах реальних подій у будь-якому просторі (схема 41).
Основними тенденціями розвитку міжнародних комунікацій є два, на перший погляд, протилежні напрями: глобалізація і персоналізація. Сутність глобалізації полягає у створенні всесвітної мережі комунікації, тобто єдиної мережі, яка охоплює всі країни світу. Частиною глобальної мережі стає мобільний зв’язок, що забезпечує абонентові доступ до зв’язку в будь-якій точці земної кулі. Тому глобалізація і персоналізація не суперечать одна одній, а сприяють безперервному процесу удосконалення зв’язку, отриманню й обміну інформацією за технологічними і мережевими напрямами.
У міжнародних комунікаціях найважливішими є розвиток техніки і технології, засобів збору, накопичення, переробки та аналізу інформації, використання сучасних і перспективних інновацій не лише технологічного, а й організаційно-методичного напряму. Основними напрямами розвитку технічної та технологічної бази комунікацій є такі:
Схема 41

Сучасні міжнародні комунікації

 • збільшення пропускної спроможності ліній зв’язку, перед-
  усім за рахунок створення і використання сучасних супутникових систем волоконно-оптичних ліній зв’язку;
 • підвищення швидкості оброблення та аналізу інформації;
 • збільшення обсягу пам’яті електронно-обчислювальної техніки;
 • використання інновацій в організації і самоорганізації управління міжнародними зв’язками з громадськістю;
 • зниження питомої вартості байта інформації;
 • різке зниження питомої вартості різноманітних каналів зв’язку;
 • організація та проведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи з розробки і створення нових перспективних засобів комунікації.

На сьогодні в країнах СНД украй мало науково-дослідних організацій і підприємств, які спеціалізуються на створенні та виробництві сучасних засобів комунікації.
Наприклад, у Російській Федерації можна виокремити акціонерне співтовариство «Волсстрой ТК», яке виробляє і реалізує у межах країни і за кордоном оптичний кабель, телекомунікаційне та комутаційне обладнання, прилади для обслуговування наявних комунікацій та спостереження і контролю за роботою телекомунікаційних систем.
У країнах СНД, зокрема й в Україні, найпопулярнішими партнерами з виробництва і постачання телекомунікаційного обладнання є такі:

 • WALETEK (США) — постачає апаратуру для радіо- і телезв’язку, прилади для оптики;
 • AMEPITEC (США) — постачає аналізатори для SDH-мереж;
 • KORTAILLOD (Швейцарія) — надає послуги з постачання волоконно-оптичного кабелю;
 • SHLUMBER GEP (Франція) — виробляє рефлектори для ВОЛМ, тестери, прилади для оптики;
 • ECI (Ізраїль) — SDH-телекомунікаційне обладнання;
 • FITEL (Канада) — зварювальні апарати для оптичного волок­на, інструменти і т. ін.

Останнім часом в Україні, як і в Росії, Білорусі та інших країнах СНД, здійснюються активні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення високоорганізованих, інтелектуальних, автоматизованих систем, здатних забезпечити швид­кий збір, якісне оброблення й аналіз інформації, її збереження і
передачу адресатам, надати комплекс різноманітних послуг у сфері зв’язків з громадськістю, зокрема міжнародних зв’язків.


Висновки
 • Міжнародні зв’язки з громадськістю — це безперервний процес обміну інформацією між конкретною державою та іншими країнами світу, без чого неможливі збалансовані міжнародні відносини.
 • Імідж конкретної країни відіграє вирішальну роль в ефектив­ності її впливу на інші країни, в організації та здійсненні міжнародних зв’язків з громадськістю.
 • Міжнародні зв’язки з громадськістю практично неможливі без сучасних засобів комунікації — супутникових систем зв’язку, радіо, телебачення, преси.

 Питання для самоконтролю
 • У чому полягає сутність системи міжнародних зв’язків з громадськістю? Назвіть її основні складові та охарактеризуйте їх.
 • Назвіть об’єкти та суб’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю. Охарактеризуйте прямий і зворотний зв’язок між ними.
 • Імідж країни (держави), його сутність і роль у міжнародних зв’язках з громадськістю.
 • За якими ознаками формується позитивний і негативний імідж країни?
 • Що являє собою система сучасних міжнародних комунікацій?
 • У чому полягає двох основних тенденцій розвитку системи міжнародних комунікацій: глобалізації і персоналізації зв’язку.
 • Визначте основні напрями розвитку технічної та технологічної бази системи міжнародних комунікацій.
 • Яку роль в економічному розвитку, запобіганні або розв’язан-
  ні конфліктів відіграє система міжнародних зв’язків з громадсь-
  кістю?
 • Охарактеризуйте сучасну систему міжнародних зв’язків України та тенденції їхнього розвитку.

Література

    • Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М., 1990.
    • Герчикова И. Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики: Учеб. пособие. — М., 2002.
    • Занецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). — К., 1993.
    • Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.
    • Почепцов Г. Паблік рилейшнз. Навч. посіб. — К., 2000.
    • Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.
    • Сайтел Ф. П. Современные паблик рилейшнз: Пер. с англ. — М., 2002.
    • Строубл Уоррен. Средства массовой информации Влияние на внешнюю политику в информационный век // США, Канада: экономика, политика, культура. — 2001. — № 8.— С. 75 — 80.
    • Харрисон Ш. Связи с общественностью: Ввод. курс: Пер. с англ. — СПб., 2003.

Цит. за кн.: Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000. — С. 203—204.

Там само. — С. 204.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.