лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.2. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами


Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері мають особливий, дуже важливий напрям — відносини з інвесторами. Сем Блек — засновник науки про зв’язки з громадськістю — зазначає, що за останні кілька років цей напрям у паблік рилейшнз швидко розвивається й ефективно впливає на створення позитивного іміджу будь-якої компанії та її керівництва, що сприяє збільшенню кількості інвесторів та обсягу інвестицій .
Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність (для одержання прибутку) .
Інвестиції мають кілька видів: внутрішні (вітчизняні), зовнішні (іноземні), фінансові, реальні (виробничі), валові, чисті, прямі, портфельні та ін. (схема 25).
Кожен вид інвестицій — це певна система відносин між суб’єктами підприємницької діяльності та інвесторами, між юридичними і фізичними особам, фінансовими закладами та їхніми клієнтами. По своїй суті це відносини соціально-економічні, що нерозривно пов’язані з відносинами політичними.
Внутрішні (вітчизняні) інвестиції — це вкладення вітчизняних інвесторів.Вони поділяються на фінансові та реальні (споживчі вартості).
Зовнішні інвестиції — це вкладення зарубіжних інвесторів. Вони поділяються на прямі (вкладення капіталу за кордоном, що становить не менш як 10 % вартості того чи іншого конкретного проекту) і портфельні (обсяг яких становить менше ніж 10 % вартості здійснюваного за їхньою допомогою капітального проекту).
Усі види інвестицій здійснюються за наявності необхідної об’єктивної, перевіреної інформації. Тут дуже важливо знати, що в сучасних умовах трансформаційних та інтегративних процесів значно зростає кількість конфіденційних положень і внутрішніх обмежень інформації, особливо пов’язаної з фондовими біржами, і що в різних країнах на фондовій біржі можуть діяти різні правила .
Таким чином, комунікативна поведінка в межах фінансових зв’язків з громадськістю має бути грамотною, толерантною, принциповою й наполегливою. Г. Почепцов у своїй роботі пропонує такі вимоги до комунікативної поведінки фінансових ПР, сформульовані Фрезером Зейтелем:
1. Будьте агресивні: аналітики й інвестори хочуть одержувати інформацію, тому чесна агресивна інформація задовольняє їх найкраще.
2. Розвивайте свій успіх: простий звіт не розповість про це, слід обстоювати свої позиції і становище на ринку.
3. Зустрічайтеся, незважаючи на погані новини: інвесторам необхідна постійна комунікація, тому з ними слід зустрічатися за будь-яких обставин.
4. Ідіть до інвесторів, не змушуйте їх самих приходити до вас: компанія має вільно видавати свою інформацію.
5. Приваблюйте інвесторів на свій бік у галузі публічної політики: в США мільйони вкладників, дуже важливо вміти вступати з ними в ефективне спілкування .
Схема 25
Основні види інвестицій

Потрібно знати, що у фінансових зв’язках з громадськістюздійснюються оборонні, наступальні та підкріплювальні комунікації.
Оборонна комунікація — це вжиття кроків, що запобігають діям, що піддають сумніву платоспроможність і успішну діяльність підприємства.
Наступальна комунікація — це демонстрування за допомогою певних звернень і повідомлень переваг своїх акцій і цінних паперів перед супротивниками і конкурентами.
Запланована і підкріплювальна комунікація полягає у регуляторному відтворенні звернень і повідомлень, спрямованих на досягнення певної мети.
Важливо розуміти, що в будь-якій комунікації у фінансових зв’язках з громадськістю (цільовою аудиторією) найважливішу роль відіграють два елементи: по-перше, зміст і форма звернення (повідомлення) і, по-друге, канали, засоби, форми і методи комунікації. Тому кожне звернення має бути грамотним, коротким, чіт­ким, зрозумілим, тактовним, а канали, засоби, форми і методи
комунікації, тобто просування інформації, передача звернень (повідомлень) цільовій аудиторії — якнайефективнішими.
Аналіз діяльності служб зв’язків з громадськістю провідних українських корпорацій і компаній підтверджує зростання їхньої ролі у прийнятті та реалізації рішень у промисловості, транспорті, сільському господарстві, банківській сфері. Наші корпорації, компанії, акціонерні товариства, як і організації інших країн, хочуть, щоб інвестори довіряли їм, вірили в них, розуміли їх. Усе це можливе за умов активного, грамотного та ефективного налагодження фінансових зв’язків з громадськістю незалежно від того, на яку цільову аудиторію вони виходять. Важливо не просто дійти до них, що само по собі є дуже складним процесом, а дійти до своєчасно і переконати їх у гарантованій надійності корпорації, компанії, виробництва.
Усе це вимагає від адміністрації промислових підприємств, їхніх фінансових служб і особливо служб зв’язків з громадськістю об’єктивних і всебічних знань про потенційних інвесторів.
Адміністрація промислових підприємств повинна знати й доб­ре розуміти інтереси інвесторів і вміло їх захищати. Зусилля,
спрямовані на підтримку наявних і потенційних інвесторів, полягають в аналізі інвестицій, реального стану інвесторів, їхніх потреб та інтересів, у своєчасному та об’єктивному інформуванні про зміст рішень адміністрації та фінансовий стан.
Особливу роль у зв’язках з інвесторами відіграють річні звіти компаній. Тому службі зв’язків з громадськістю доцільно використовувати фотографії, ілюстрації, схеми, діаграми, які можуть зробити річний звіт достатньо привабливим та зрозумілим і для акціонера, і для потенційного інвестора. Якщо діяльність компанії складна, для зручності зацікавлених у ньому осіб звіт краще публікувати у спрощеному варіанті.
Спеціалісти з фінансових зв’язків з громадськістю беруть активну участь у підготовці промови (виступу) голови компанії на її річному засіданні. Промова публікується повністю або скорочено як реклама і може містити пропозиції щодо розсилки повного або скороченого тексту річного звіту зацікавленим особам чи закладам.
Компанія, її служба зв’язків з громадськістю можуть проводити й інші заходи щодо підтримки контактів з акціонерами, наприклад, запрошувати їх на кіноогляди, дні відкритих дверей, круглі столи, надсилати копії відомчих газет, відеофільмів.
Завоювання симпатій власників акцій та їхньої підтримки може виявитися неоціненним у разі небажаних спроб перекупити акції, крім того, може полегшити завдання щодо збільшення розміру капіталу під час випуску нових акцій, що зазвичай поліпшує фінансовий стан компанії, її репутацію в банківських, торговельних та інших колах .
Таким чином, фінансові зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами здатні забезпечити ефективність, яка робить наявність їх у фінансових структурах не лише бажаною, а й обов’язковою.


Висновки

1. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері — це система взаємопов’язаних елементів, яка має можливості розробляти, збирати, аналізувати й передавати необхідну інформацію цільовій аудиторії, наприклад, впливати на неї в інтересах того чи іншого суб’єкта фінансової діяльності та його аудиторії (інвесторів, клієнтів, партнерів).
2. Фінансові зв’язки з громадськістю можуть ефективно здійснюватися лише за наявності в компанії власної служби зв’язків з громадськістю, укомплектованої ПР-професіоналами найвищої кваліфікації.
3. Зв’язки з громадськістю відіграють особливу роль у відносинах компанії з інвесторами, тому що лише вони здатні переконати потенційного інвестора в доцільності й комерційній ефективності капітальних вкладень у розвиток даної компанії.


Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність фінансової сфери життєдіяльності суспільства?
2. З яких елементів складається система зв’язків з громадськіс­тю у фінансовій сфері?
3. Розкрийте сутність і роль звернення (повідомлення) у фінансових зв’язках з громадськістю.
4. У чому полягає сутність і види цільової аудиторії у фінансових зв’язках з громадськістю? Які є її види?
5. Які напрями досліджень у межах системи фінансових ПР є основними?
6. У чому полягають сутність і призначення комунікативних стра­тегій?
7. Які основні завдання виконує система зв’язків з громадськіс­тю у фінансовій сфері?
8. Назвіть основні функції системи фінансових зв’язків з громадськістю і розкрийте їхню сутність.
9. У чому полягають сутність і необхідність інвестицій?
10. Які є види інвестицій і в чому їхня сутність?
11. Які основні комунікації використовуються у відносинах з інвесторами?
12. У чому полягають сутність і роль річного звіту компанії у фінансових зв’язках з громадськістю?


Література
       1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М.,1997.
       2. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров: Курс лекций. — М., 2002.
       3. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М., 1990.
       4. Джей Р. Малозатратный маркетинг. — СПб., 2003.
       5. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покро­пивного. — К., 2001.
       6. Занецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). — К., 1993.
       7. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: підручник. — К., 2001.
       8. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000.
       9. Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.
       10. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. / Под. ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.
       11. Хосе Даниель Баркеро Кабреро. Связи с общественностью в мире финансов: Пер. с исп. — М. 1996.

Див.: Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998. — С. 201—202.

Див.: Економіка підприємства:Підручник / За заг. Ред. С. Ф. Покропивного. — К., 2001. — С. 157.

Див.: Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998. — С. 201.

Див.: Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000. — С. 128—129.

Див.: Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998. — С. 203.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.