лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

ЗМІСТ


Вступ ........................................................................................... 3
Типова програма дисципліни
«Алгоритмізація і програмування
процедур обробки інформації»

Частина І...................................................................................... 5
навчально-методичне забезпечення................................. 6
Тема 1. Введення в теорію алгоритмів ...................................... 6
1.1. Методичні вказівки до вивчення теми .............................. 6
1.1.1. Визначення та властивості алгоритму ............................... 6
1.1.2. Алфавітні оператори ........................................................ 10
1.1.3. Характеристики алгоритму ............................................... 12
1.2. Практичне заняття............................................................. 13
1.3. Термінологічний словник ................................................. 13
1.4. Завдання для перевірки знань ........................................... 14
Тема 2. Форми та засоби представлення алгоритмів ................ 14
2.1. Методичні вказівки до вивчення теми .............................. 14
2.1.1. Словесна форма ................................................................ 15
2.1.2. Словесно-формульна форма .............................................. 15
2.1.3. Граф-схеми ...................................................................... 15
2.1.4. Блок-схеми ....................................................................... 16
2.1.5. Операторні схеми ............................................................. 17
2.1.6. HIPO-схеми ...................................................................... 18
2.1.7. Таблиці рішень ................................................................. 20
2.2. Термінологічний словник ................................................. 20
2.3. Практичні заняття ............................................................. 21
2.4. Задачі ............................................................................... 21
Тема 3. Алгоритмічні системи .................................................... 23
3.1. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми ......... 23
3.1.1. Визначення алгоритмічної системи .................................. 23
3.1.2. Рекурсивні функції .......................................................... 24
3.1.3. Нормальні алгоритми Маркова ......................................... 26
3.1.4. Машини Поста ................................................................. 29
3.1.5. Машини Тьюринга ........................................................... 30
3.1.6. Абстрактні автомати ......................................................... 32
3.1.7. Формальні граматики ....................................................... 35
3.1.8. Алгоритмічні основи ЕОМ ............................................... 38
3.2. Термінологічний словник ................................................. 40
3.3. Навчальні завдання ........................................................... 41
3.4. Завдання для перевірки знань ........................................... 43
Тема 4. Класифікація задач
і процесів обробки інформації
........................................ 44
4.1. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми ......... 44
4.2. Питання для перевірки знань ............................................ 48
Тема 5. Типи алгоритмічних процесів
та принципи їх побудови
................................................ 49
5.1. Методичні вказівки до вивчення теми .............................. 49
5.1.1. Лінійні алгоритми (5.1)..................................................... 49
5.1.2. Розгалужені алгоритми (5.2)............................................. 50
5.1.3. Прості циклічні процеси з параметром (5.5)...................... 55
5.1.4. Ітераційні циклічні процеси (5.6)...................................... 59
5.1.5. Складні циклічні процеси (5.7)......................................... 62
5.2. Термінологічний словник ................................................. 65
5.3. Плани практичних занять ................................................. 66
Заняття 1. Лінійні та розгалужені алгоритмічні процеси ............ 66
Заняття 2. Прості циклічні алгоритмічні процеси ....................... 69
Заняття 3. Алгоритмізація обробки одновимірних масивів ......... 72
Заняття 4. Алгоритмізація обробки двовимірних масивів ........... 76
Заняття 5. Ітераційні циклічні процеси ...................................... 79
5.4. Навчальні завдання ........................................................... 82
5.5. Завдання для перевірки знань ........................................... 85
Тема 6. Алгоритми обробки соціально-
економічної інформації
.................................................. 88
6.1. Методичні вказівки до вивчення теми .............................. 88
6.1.1. Створення та контроль наборів даних (6.1)........................ 90
6.1.2. Коригування наборів даних (6.2)....................................... 96
6.1.3. Сортування наборів даних (6.3)......................................... 99
6.1.4. Розрахунки підсумків на основі окремого запису (6.4)...... 99
6.1.5. Розрахунки підсумків на основі всіх записів (6.5)............. 102
6.1.6. Розрахунки проміжних  підсумків
на основі частини записів (6.6)......................................... 104
6.1.7. Обробка запитів з використанням довідників (6.7)............ 109
6.1.8. Розрахунки підсумків на основі багатьох запитів
з використанням декількох вхідних файлів (6.8)............... 112
6.2. Плани практичних занять ................................................. 114
Заняття 1. Тема: «Робота з файлами. Створення
та ведення наборів даних» ........................................................... 114
Заняття 2. Тема: «Розрахунки підсумків на основі
окремих записів або всіх записів файла» ....................... 116
Заняття 3. Тема: «Розрахунки підсумків
на основі частини записів» .......................................................... 117
Заняття 4. Тема: «Сумісне використовування декількох файлів» 119
6.3. Термінологічний словник ................................................. 121
6.4. Навчальні завдання ........................................................... 121
Тема 7. Визначення та короткий огляд
мов програмування
........................................................ 123
7.1. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми ......... 123
7.1.1. Визначення мови програмування ..................................... 123
7.1.2. Вимоги до мов програмування ......................................... 124
7.1.3. Класифікація мов програмування та напрямки їх розвитку ... 126
7.1.4. Питання стандартизації мов програмування та мобільності
програмних продуктів ....................................................... 129
7.1.5. Програмні інтерфейси та інструментальні засоби
розробки програмних продуктів ........................................ 130
7.2. Термінологічний словник ................................................. 132
7.3. Запитання для самоконтролю засвоєння теми .................... 132
Тема 8. Технологія програмування ............................................ 133
8.1. Методичні вказівки до самостійного вивчення теми ......... 133
8.1.1. Способи розробки програм ............................................... 133
8.1.2. Основні технологічні етапи розробки програм ................. 134
8.1.3. Формулювання вимог до предмета розробки
та формування специфікацій ............................................. 134
8.1.4. Розробка проекту програми .............................................. 135
8.1.5. Написання програми ........................................................ 137
8.1.6. Налагодження програми ................................................... 138
8.1.7. Використання інтерактивних методів у розробці
та налагодженні програм ................................................... 140
8.1.8. Супроводження програми ................................................ 142
8.2. Запитання для самоконтролю засвоєння теми .................... 145
Поточний та підсумковий контроль .......................................... 145
Література .................................................................................. 147

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.