лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти УКраїни
Київський національний економічний університет

 

 

 

Л. Ф. Єжова

 

Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

Київ 2000

 

 

 

 

Рецензенти:
Г. В. Лавінський, д-р техн. наук, проф. (УКРАНАЛІТ);
Т. О. Терещенко, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. екон. ун-т)

 

 

Єжова Л. Ф.
Є 41Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 152 с.
ІSBN 966–574–133–0
Курс «Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації» має на меті сформувати в студентів науково обґрунтовані погляди на сучасні технологічні процеси в інформаційній галузі. Навчально-методичний посібник допоможе студентам: ознайомитися з основними поняттями теорії алгоритмів, з найбільш поширеними алгоритмічними системами; засвоїти принципи організації алгоритмічних процесів та форми їхньої реалізації; ознайомитися з основними поняттями проектування автоматизованих комплексів задач; навчитися будувати базові алгоритми процесів пошуку, передавання, обробки інформації в різних інформаційних технологіях; навчитися здійснювати аналіз та контроль алгоритму на різних етапах життєвого циклу програмного продукту; ознайомитися з основними мовами опису алгоритмів, особливостями програмування, принципами організації та реалізації програм; складати супровідну проектну документацію.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.
ББК 65в6

ІSBN 966–574–133–0                                                                      a Л. Ф. Єжова, 2000
a КНЕУ, 2000


Навчальне видання

 

 

ЄЖОВА Людмила Федорівна

Алгоритмізація
і програмування
процедур обробки
інформації

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Редактор Л.  Мержвинська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Невзгляд
Комп’ютерні верстка та графіка Т. Матвієнко
Комп’ютерний набір О. Іваненко, О. Бабич,
О. Баранівської, О. Костюк, Н. Коломієць

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.