лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування на аграрному підприємстві

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

ЗМІСТ

Вступ................................................ 7

Частина I. ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розділ 1. Планування в системі менеджменту
аграрного підприємства
........................... 9

  1. Суть планування і його місце в менеджменті підприємства........ 9
  2. Необхідність планування на підприємстві.................. 13
  3. Особливості планування в сільському господарстві. Обмеження планування на підприємстві 16
  4. Принципи планування................................ 19
  5. Методи планування.................................. 21
  6. Державне регулювання і підтримка сільськогосподарського
   виробництва та внутрішньогосподарське планування.......... 26

Розділ 2. Зміст та організація внутрішньогосподарського
планування
.................................... 31

  1. Система планування та види планів підприємств............. 31
  2. Організація планової роботи на сільськогосподарських
   підприємствах...................................... 35
  3. Етика планування. Особисті якості плановика............... 39
  4. Особливості планування за різних форм господарювання....... 41
  5. Оцінка та управління якістю планів....................... 49

Розділ 3. Стратегічне і перспективне планування............... 54

  1. Стратегія підприємства та її елементи. Система стратегічних
   і перспективних планів підприємства...................... 54
  2. Прогнозування в системі планування...................... 59
  3. Оцінка тенденцій і структурних змін у сільському господарстві України    62
  4. Обґрунтування ринкової стратегії підприємства,
   забезпечення його конкурентоспроможності................ 73
  5. Стратегічні аспекти технологій у сільському господарстві. Планування освоєння досягнень науково-технічного прогресу                                                 81

Розділ 4. Бізнес-планування............................... 86

  1. Бізнес-план та його функції............................. 86
  2. Структура і зміст бізнес-плану.......................... 89
  3. Етапи та організація розробки бізнес-плану................ 103
  4. Оформлення і стиль бізнес-плану........................ 106

Розділ 5. Поточне та оперативне планування................. 107

  1. Суть, завдання, зміст і показники поточних (річних) планів..... 107
  2. Поточні плани внутрішньогосподарських підрозділів......... 110
  3. Послідовність розробки поточних планів підприємств......... 112
  4. Оперативне планування.............................. 115

Частина ІІ.  ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Розділ 6. Розробка маркетингової програми.................. 117

  1. Суть і зміст маркетингової програми сільськогосподарського підприємства 117
  2. Аналіз і прогнозування кон’юнктури ринків
   сільськогосподарської продукції....................... 120
  3. Маркетингова цінова політика підприємства............... 129
  4. Планування якості, каналів і строків реалізації продукції...... 133

6.4.1. Планування якості продукції.......................... 133
6.4.2. Планування каналів реалізації продукції.................. 137
6.4.3. Планування строків реалізації продукції.................. 140

  1. Реклама в маркетингових програмах сільськогосподарських підприємств  143

Розділ 7. Обґрунтування виробничої програми підприємства..... 145
7.1. Обґрунтування змін у галузевій структурі підприємства
і перспектив розвитку рослинництва й тваринництва......... 145
7.2. Планування оптимального поєднання галузей у господарстві... 150
7.3. Планування тваринництва........................... 158
7.3.1. Обґрунтування планової продуктивності у тваринництві...... 158
7.3.2. Планування відтворення стада, виробництва і використання продукції    167
7.4. Планування потреби в кормах і забезпечення ними .......... 174
7.4.1. Послідовність планування оптимальної кормової бази
підприємства..................................... 174
7.4.2. Планування потреби в кормах......................... 176
7.4.3. Обґрунтування страхових фондів кормів.................. 178
7.4.4. Планування забезпечення потреби в кормах............... 181
7.5. Планування рослинництва........................... 184
7.5.1. Планування використання земельних угідь, підвищення
їхньої родючості.................................. 184
7.5.2. Планування та програмування врожайності
сільськогосподарських культур........................ 188
7.5.3. Обґрунтування планових посівних площ, виробництва
і використання продукції рослинництва.................. 195
7.5.4. Планування насінництва............................. 203
7.5.5. Планування нагромадження і внесення добрив............. 204
7.5.6. Планування захисту рослин.......................... 211
7.6. Планування промислових виробництв................... 214
7.6.1. Обґрунтування вибору і розмірів промислових виробництв..... 214
7.6.2. Планування обсягів виробництва та асортименту продукції.... 219
7.6.3. Планування собівартості й рентабельності продукції......... 221
7.7. Особливості планування в особистих господарствах населення. 226

Розділ 8. Планування використання сільськогосподарської
техніки і витрат на її експлуатацію
................. 233

  1. Планування технічного розвитку підприємства
   та організаційних форм використання техніки............... 233
  2. Планування обсягів механізованих робіт, використання
   техніки і витрат на її експлуатацію ....................... 236
  3. Планування амортизаційних відрахувань та віднесення їх
   на об’єкти калькуляції................................ 243

Розділ 9. Планування обслуговуючих виробництв ............. 248
9.1. Обслуговуючі виробництва та особливості їх планування....... 248
9.2. Планування вантажоперевезень і використання автомобілів..... 249
9.3. Планування витрат і собівартості автотранспортних робіт...... 259
9.4. Планування роботи живого тягла........................ 262
9.5. Планування потреби та використання електроенергії.......... 264

Розділ 10. План з праці ................................. 268

  1. Розрахунок витрат праці й чисельності працюючих.
   Баланс трудових ресурсів............................ 268
  2. Планування продуктивності праці....................... 273
  3. Планування фонду оплати праці ....................... 276

Розділ 11. Планування соціального розвитку колективу ........ 281

  1. Зміст та організація розробки плану..................... 281
  2.  Планування поліпшення житлових і культурно-побутових
   умов працівників................................... 282
  3. План підготовки кадрів і підвищення їхньої кваліфікації........ 286
  4. Планування поліпшення умов праці та охорони здоров’я...... 287
  5. Планування взаємовідносин підприємства з особистими господарствами населення 290
  6. Особливості планування в умовах радіоактивного
   забруднення...................................... 292

Частина ІІІ. ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
І ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 12. Планування витрат і собівартості продукції.......... 297
12.1. Противитратний механізм та його роль у зниженні
собівартості продукції............................... 297

  1. Методи планування витрат і собівартості продукції.......... 302
  2. Норми і нормативи у плануванні витрат.................. 305
  3. Планування основних (прямих) витрат на виробництво
   продукції........................................ 312
  4. Планування і розподіл витрат на управління
   та обслуговування виробництва........................ 323
  5. Визначення планової собівартості продукції............... 325
  6. Використання ПЕОМ у процесі планування витрат
   і собівартості продукції.............................. 330

Розділ 13. Фінансовий план підприємства................... 334

  1. Фінансовий план, його будова і зв’язок з іншими
   розділами плану................................... 334
  2. Оцінка фінансового стану підприємства................... 335
  3. Планування реалізації продукції, цін, прибутку
   і рентабельності................................... 339

13.4. Визначення точки беззбитковості ....................... 344

  1. Планування формування та використання валового доходу
   і прибутку підприємства. Вибір дивідендної політики......... 349
  2. Бюджет готівки.................................... 354

Розділ 14. Організація та контроль виконання планів.......... 359

  1. Організація виконання планів.......................... 359
  2. Предмет контролю................................. 360
  3. Методи контролю.................................. 363

Список літератури..................................... 366

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.