лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Обстеження обліку затрат на виробництво проводиться для оцінки дійсного його стану і виявлення недоліків, що перешкоджають впровадженню нормативного обліку, розробці рекомендацій з їх ліквідації.
На кожному підприємстві складають план обстеження обліку затрат на виробництво.

План обстеження обліку затрат на виробництво

1. Номенклатура продукції, що випускається, постачальники, покупці.
2. Нарахування і розподіл амортизації.
3. Організація обліку матеріалів. Перелік впроваджених первинних документів.
3.1. Стан складського і ваговимірювального господарства.
3.2. Облік матеріалів на складі.
3.3. Облік руху матеріалів.
3.4. Облік матеріалів у бухгалтерії.
3.5. Стан норм витрат матеріалів.
4. Організація обліку праці і заробітної плати.
4.1. Чисельність підрозділів підприємств.
4.2. Форми і системи оплати праці, що застосовуються; положення про преміювання.
4.3. Організація обліку заробітної плати.
4.4. Стан нормативного господарства.
5. Організація обліку витрат і об’єкти калькуляції.
5.1. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькуляції.
5.2. Облік використання матеріалів на виробництві.
5.3. Розподіл заробітної плати.
5.4. Підсумок і розподіл витрат на утримання і експлуатацію обладнання, загальновиробничих витрат.
5.5. Облік відходів і витрат на виробництво.
5.6. Зведений облік витрат на виробництво.
5.7. Облік і оцінка незавершеного виробництва.
5.8. Калькуляція. Нормативне господарство.
6. Недоліки системи обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції та методологічні принципи впровадження нормативного методу обліку.
6.1. План-графік робіт з впровадження нормативного методу обліку.
6.2. Недоліки системи обліку і рекомендації щодо її поліпшення.
6.3. Функціональні обов’язки структурних підрозділів об’єднання.
6.4. Положення про виробничий сектор обліку.
6.5. Посадові інструкції за нормативного методу обліку працівників виробничого сектора обліку.
7. Стан автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві, можливості впровадження комплексної механізації обліково-обчислювальних робіт.
7.1. Коротка характеристика технічної бази.
7.2. Склад автоматизованих дільниць обліку і перелік вихідних машинограм.
7.3. Пропозиції щодо удосконалення і розвитку автоматизації обліку:
а) затрат праці і заробітної плати;
б) матеріалів;
в) витрат на виробництво.
Розробка робочої інструкції (проекту) організації нормативного обліку. В робочій інструкції (індивідуальному проекті) нормативного методу обліку витрат і калькуляції собівартості продукції мають бути відображені і конкретна методологія нормативного обліку щодо конкретних умов виробництва, і його організація. Крім того, мають бути представлені конкретні форми первинних документів (з обліку витрат за нормами, зміни норм), облікових реєстрів (калькуляційні листи, картки обліку виробництва), інструкції щодо їх заповнення, рекомендації з удосконалення нормативного господарства тощо. Кожний рекомендований документ, реєстр візують особи, відповідальні за їх складання.
Проведення виробничих нарад. Важливим етапом впровадження завдання є виробничі наради з розгляду різних питань нормативного обліку. Для широкого обговорення основних питань необхідно скласти тематику нарад. Для прикладу подаємо тематику нарад на підприємстві на два місяці:
1. Принципи визначення об’єктів калькуляції і складання класифікатора-цінника.
2. Критична оцінка первинних документів.
3. Визначення основних видів відхилень від норм витрат матеріалів.
4. Порядок визначення сум відхилень.
5. Порядок розрахунку фактичних витрат матеріалів.
6. Обговорення інструкції щодо заповнення документів з витрат матеріалів.
7. Зміни форми маршрутного листка.
8. Обговорення інструкції щодо заповнення маршрутного листка.
9. Обговорення рекомендації щодо створення нормативної бази.
10. Обговорення строків складання середньотехнічних норм витрат матеріалів.
11. Забезпечення виконання першочергових заходів щодо впровадження нормативного обліку затрат і забезпеченість необхідними бланками для здійснення впровадження.
12. Обмін досвідом.
13. Зміна форми лімітно-забірної картки.
14. Порядок складання зведених поопераційних норм з праці в розмірі дільниць.
15. Погодження форм машинограм з витрат матеріалів.
16. Обговорення методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції.
Підсумки наради оформлюють протоколом, в якому обов’язково має бути рішення з обговорення з визначенням строків, виконавців тощо.
Експериментування робочої інструкції (індивідуального про­екту). Цей етап впровадження завдання проводиться дублюванням його за нормативним методом за місяць (у рекомендованих документах, реєстрах та ін.).
Доробка робочої інструкції (індивідуального проекту) здійснюється за результатами експериментування.
Зміни і доповнення в положеннях про відділи, посадові інструкції вносяться, якщо цього потребує вирішення завдання, особливо це необхідно під час впровадження нормативного методу обліку затрат і калькуляції собівартості продукції.
Після обговорення і затвердження остаточного варіанта робочої інструкції (індивідуального проекту) завдання здають у промислову експлуатацію, що оформлюють спеціальним актом.
11.4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ
Показники ефективності. Ефективність заходів щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу полягає в зменшенні трудових, матеріальних і грошових витрат на їх здійснення. Показники ефективності заходів щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу залежно від змістової характеристики поділяють на якісні й економічні.
Якісні показники відображують ступінь поліпшення методології, організації, техніки обліку й економічного аналізу, економічні — характеризують витрати на здійснення тих або інших заходів. В оцінці проведення того чи іншого заходу необхідно комплексно враховувати якісні й економічні показники.
Показники ефективності обліку та аналізу такі:
зменшення трудомісткості роботи (у зв’язку з впровадженням нових форм організації, методів ведення обліку, контролю та аналізу, застосуванням технічних засобів);
зменшення затрат на ведення обліку та аналізу;
середньорічний контингент, що навчається;
питома вага працівників механізованої праці в апараті;
частка механізованої праці в загальних трудових затратах.
Методика обчислення показників ефективності заходів щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу. Зменшення трудоміст­кості (зниження трудових затрат) завдяки тому чи іншому заходу визначають розрахунком коефіцієнта ефективності зниження трудових затрат:
Кз. т. з = Тоі,
де То, Ті — відповідно трудові затрати до і після проведення заходів.
Слід зазначити, що коефіцієнт ефективності зниження трудових затрат характеризує лише зниження затрат завдяки проведенню заходів, чого для загальної оцінки економічної ефективності недосить.
Показником економічної ефективності є зниження вартості витрат на виконання комплексу облікових або аналітичних робіт. Коефіцієнт зниження вартості витрат відображує в сукупності витрати живої та уречевленої праці і обчислюється за формулою:
Кз. в. в = Соі,
де Со, Сі — відповідно вартість живої та уречевленої праці у діючих та запропонованих умовах.
Ці розрахунки дають змогу визначити абсолютну Еа = Со — Сі і відносну  економію витрат.
Питому вагу працівників автоматизованої праці визначають як співвідношення кількості працівників автоматизованої праці до загальної кількості облікових працівників. Частку автоматизованої праці у загальних витратах на проведення окремих облікових і аналітичних робіт розраховують як співвідношення суми добутку кількості працівників, зайнятих автоматизованою працею, і коефіцієнта автоматизації до загальної кількості працівників.
Рівень автоматизації облікового процесу Ра визначають за формулою:

де Ороб — обсяг облікових робіт; Зч — затрати часу на виконання облікових робіт; Оо.р.м — обсяг робіт, виконаних обліковим працівником на робочому місці з використанням засобів обчислювальної техніки; Оо.р.р — обсяг робіт, виконаних обліковим працівником руч­ним способом.
Рівень механізації трудового процесу Рм.т.п облікового працівника визначають за формулою:

Ефективність автоматизації обліку можна визначити не тільки в цілому, а й по окремих етапах, а також операціях облікового процесу. Затрати часу для трьох варіантів людино-машинних процедур з обліку витрат виробництва подано у табл. 11.2.

Таблиця 11.2

ВИТРАТИ ЧАСУ ДЛЯ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ЛЮДИНО-МАШИННИХ
ПРОЦЕДУР ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАННЯ
«ОБЛІК ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО»


Операція

Затрати часу на розрахунок

ручний

на ЄС ЕОМ
в пакетному режимі

на ЄС ЕОМ
в діалоговому режимі

при РСОІ із застосуванням ПК

Введення в ЕОМ
повне
перерахунок2—3 дні


1—2 дні
1—2 дні


4—5 год
3—4 дні


2—3 год
2—3 дні

Перевірка і контроль даних

1—2 дні

0,5 год

2—3 год

2 год

Чекання в черзі на обчи-
слення2—6 год


0,15 год


до 10 хв

Обчислення

1—2 дні

до 4 год

до 4 год

до 2 год

Аналіз результатів і пере-
рахунок


1 день


0,5 год


0,5 год


30 хв

Очікування результатів

до 2 год

до 2 год

Підготовка до результатів

0,35 год

0,35 год

Друкування вихідних форм

до 5 год

3 год

3 год

3 год

Загальний затрачений час

5—8 днів

2—5 днів

19—22 год

12—14 год

Виграш («+») чи програш («–») порівняно з ручним розрахунком1,9 раза + + 3 дні


16 разів +
+ 6 днів


28 разів +
+ 7,5 дня

Виграш («+») чи програш («–») порівняно з пакетним режимом


3 дні10 разів
2 дні


17 разів
25 днів

Слід зазначити, що більшість заходів щодо організації облікового і аналітичного процесів не підлягають прямому розрахунку на ефективність у гривнях. Разом з тим ці заходи впливають на підвищення ефективності виробництва через інші функції управління — контроль, регулювання, стимулювання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.