лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.6. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ
ФУНКЦІОНУВАННЯ АРМ БУХГАЛТЕРА

Інформаційна технологія облікового процесу являє собою систему методів і способів збору, нагромадження, реєстрації, передавання, відображення, зберігання, пошуку, модифікації, аналізу, захисту, видачі необхідної інформації всім зацікавленим підрозділам на основі застосування апаратних та програмних засобів.
Інформаційні технології за способом обробки інформації поділяють на забезпечувальні та функціональні.
Забезпечувальні технології обробки інформації — це технології, які використовуються як інструментарій для розв’язування задач обліку, кон­тролю та аналізу. Такі технології поділяють за класами завдань, на які вони зорієнтовані. Забезпечувальна частина інформаційної технології складається з технічного, інформаційного, технологічного, математичного, організаційного, правового, економічного та інших видів забезпечення.
Функціональна частина інформаційної технології — це модель системи управління об’єктом. Функціональна технологія являє собою синтез забезпечувальної та предметної технологій, здійснений за певними правилами.
Предметна технологія являє собою послідовність технологічних етапів, що мають на меті перетворення первинної інформації на результатну в будь-якій предметній галузі. Предметна технологія не залежить від використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
У бухгалтерському обліку використовують як окремі інформаційні технології, так і їх сукупності, об’єднані у взаємозв’язаний комплекс. Такий комплекс забезпечувальних і функціональних інформаційних технологій реалізується на основі АРМ бухгалтера.
Організацію облікового процесу за умов функціонування АРМ бухгалтера можна подати у вигляді схеми робочих місць, що відбиває їх взаємодію при здійсненні облікових функцій. До цієї схеми входять робочі місця бухгалтера, а також працівників, більш чи менш пов’язаних з організацією бухгалтерського обліку. До них слід віднести робочі місця з документування, реєстрації, оформлення документів тощо.
Згідно з місцем та організацією технології виконання завдання бухгалтерського обліку можна поділити на три групи:
1) підготовка інформації та її обробка в бухгалтерії;
2) систематизація й узагальнення облікової інформації на рахунках за видами ресурсів, а також контроль і аналіз результатів систематизації та узагальнення;
3) формування інформації для подальшого використання та її координація.
Склад робіт у разі використання АРМ бухгалтера наведено в табл. 4.1.
На першому етапі виконання зазначених робіт слід враховувати технічні, економічні та організаційні характеристики підприємства щодо умов збирання первинної інформації; системи обліку; обсяг первинної інформації; територіальне розташування місць збирання й обробки первинної облікової інформації. Крім того, треба брати до уваги такі параметри АРМ бухгалтера, як технічне забезпечення, техніко-експлуатаційні характеристики АРМ, технологічні операції, що реалізуються аналогічними АРМ інших підсистем АСУП.
Таблиця 4.1

СКЛАД РОБІТ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

Технологічна
група робіт

Технологічний процес

Виконання
(з технічного боку)

1.  Підготовка, фіксація інформації. Передава­ння із структурних підрозділів для обробки до бухгалтерії

1.1.  Підготовка, фіксація первинних даних на машинних носіях
1.2.  Контроль первинної інформації та її корекція
1.3.  Передавання первинних даних на АРМ бухгалтера дільниці обліку
1.4.  Одержання інформації з АРМ і в разі потреби документування господарських операцій
1.5.  Контроль і аналіз одержання первинної інформації
1.6.  Корекція первинної інформації в запитному діалозі
1.7.  Формування інформаційної бази АРМ бухгалтера

Мішане

Те саме
Автоматизоване
Те саме

»

Мішане

Автоматизоване

2. Систематиза­ція й узагальне­ння облікової інформації на рахунках за видами ресурсів, а також контролю й аналізу здобутих результатів

2.1. Систематизація й узагальнення первинної облікової інформації на рахунках за видами ресурсів
2.2. Систематизація й узагальнення первинної інформації, що формується в суміжних дільницях обліку та підсистем АСУП
2.3. Формування й корекція нормативно-довідкової інформації
2.4. Формування й порівняння результатів у структурних підрозділах та за видами ресурсів
2.5. Контроль і аналіз результатів систематизації
2.6. Усунення помилок, виявлених за результатною інформацією
2.7. Формування інформації поточного і підсумкового обліку
2.8. Формування довідкової інформації
2.9. Використання облікової інформації
2.10. Формування залишків на рахунках обліку

2.11. Формування інформації для управління підприємством

Те саме

»

 

Мішане

Автоматизоване
Те саме
Мішане

Те саме

»
Мішане
Автоматизоване
Те саме

3. Формування інформації для подальшого ви­користання та координація й підтримання інформації в актуальному стані

3.1. Формування носія з поточного і підсумкового обліку для архівного зберігання
3.2. Коригування нормативно-довідкової інформації
3.3. Перевірка правильності і відповідності здобутої поточної та підсумкової інформації
3.4. Перевірка й аналіз збереження, ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів
3.5. Підготовка нових версій програмного забезпечення АРМБ структурних підрозділів та персоналу бухгалтерії

»

Мішане

Те саме

»

»

На двох наступних етапах з утвореної сукупності технологічних операцій формують технологічні ланцюжки, тобто набір відповідних технологічних операцій із зазначенням послідовності їх виконання. При цьому враховують таке:
· набір технологічних ланцюжків якісно неоднорідний;
· оптимальність технологічного забезпечення допускає мінімальну кількість технологій, що реалізують усі необхідні умови збору, документування й підготовки даних;
· усі технологічні ланцюжки мають бути зорієнтовані на один набір необхідних елементів технічного, інформа­ційного й організаційного забезпечення.
Для визначення послідовності технологічних операцій керуються такими принципами:
? технологічна операція збору первинної інформації має бути першою в ланцюжку;
? відображену первинну інформацію слід зареєструвати на носії;
? кожному первинному носію відповідає певний шлях реєстра­ції первинної інформації;
? первинний носій має бути переданий до АРМ бухгалтера або персонального комп’ютера більшої потужності;
? потрібно контролювати правильність виконання всіх технологічних операцій; технологічні операції, виконувані за допомогою АРМ бухгалтера, доцільно контролювати до початку наступної операції технологічного ланцюжка;
? контролюючи готовність початкової інформації, потрібно враховувати виконання двох умов: 1) надходження до АРМ бухгалтера початкової інформації; 2) завершення підготовки всієї інформації, що надходить;
? необхідно забезпечити отримання інформації, яка дає змогу здійснювати управлінський контроль;
? технологічний ланцюжок має бути лінійним, тобто слід уникати повторного надходження інформації на одне АРМ.
Згідно з позначеннями в табл. 3.18 об’єднують роботу за групами.
У кожній групі мають об’єднуватися роботи, що їх виконуватиме персонал однакової кваліфікації. Такий поділ робіт на групи дає змогу реалізувати один з найважливіших принципів організації праці — принцип спеціалізації.
Можна визначити групи робіт (кожна з них відповідає певній групі працівників облікового процесу), які забезпечують:

  • обмін інформацією між структурними підрозділами (1.3; 1.4);
  • підготовку вхідної інформації до обробки (1.1; 1.2; 1.5; 1.6);
  • систематизацію, узагальнення й аналіз облікової інформації (2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6);
  • ведення нормативно-довідкової інформації (2.3; 3.2);
  • підготовку облікової, контрольної та аналітичної інформації до використання (2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11);
  • розвиток програмного та організаційного забезпечення інформаційної системи (3.5);
  • координацію та підтримку інформації в актуальному етапі (1.7; 3.1; 3.3; 3.4).

Приклад технології формування результатної інформації в умовах використання АРМ бухгалтера наведено на рисунку 4.5.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.