лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 3.15

СХЕМА РУХУ НАРЯДУ НА ВІДРЯДНУ РОБОТУ

Зміст роботи на складання, переміщення та обробку документа

Час на складання та переміщення документа

Місце складання чи обробки

Відповідальна особа за своєчасне та правильне виконання робіт

Час на обробку та виконання робіт, год

Заповнення реквізитів:

За день до початку роботи

Цех, дільниця, бригада, ферма

Обліковець цеху, ферми, дільниці

1

назва робіт, номер деталі або операції, код витрат

 

 

 

 

розряд роботи, розцінка, норма часу, підписи

Три години після одержання від обліковця

Відділ організації праці та її оплати

Нормувальник

2

прізвище, табельний номер, дата початку роботи, строки виконання

Протягом зміни після одержання нарядів

Контора цеху

Обліковець цеху

5

Ознайомлення з нарядом та підпис працівника, що погодився виконати роботу

Після закінчення зміни

Робоче місце працівника

Майстер, бригадир

6

Здавання в архів

Після повного використання

Бухгалтерія

Старший бухгалтер сектора

10

Важливим елементом організації документообороту на етапі поточного обліку є зберігання документів після обробки та здавання в архів.
Документи до складання місячного балансу мають перебувати у розпорядженні і у підзвіті осіб, які їх використовували в обліку. Після цього їх зшивають у пакунки-папки і зберігають у поточному архіві бухгалтерії. По закінченні поточного року всі документи здають в архів господарства відповідно до загального положення про формування архівних матеріалів. Для цього у кожному секторі обліку виділяють відповідальну особу для оформлення цих операцій.
3. Підсумковий облік
Для одержання зведених підсумкових показників під час складання звітних форм потрібна заздалегідь продумана система руху носіїв у часі та просторі на завершальному етапі облікового процесу.
За характером і змістом окремі види робіт у процесі руху носіїв облікової інформації на цьому етапі не відрізняються від двох попередніх етапів — первинного і поточного обліку. Проте підсумковий облік як етап облікового процесу значно відрізняється, якщо йдеться про звіти за місяць або за рік. Тому ці два види заключних робіт розглядатимемо окремо.
Організація підсумкових робіт за місяць має свої особливості. Насамперед визначають споживачів підсумкової інформації, для чого спочатку складають перелік адресатів і форм звітності, використовуючи табель-календар звітності. Оскільки звітність поділяється на зовнішню і внутрішню, то й табель-календар звітності має дві форми (таблиці 3.16, 3.17).

Таблиця 3.16

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАР ЗОВНІШНЬОЇ МІСЯЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

Назва

Форма

Строк подання

Відповідальна особа

Спосіб відправлення

Адреса,
куди подати

При-
мітки

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.І7

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАР ВНУТРІШНЬОЇ ПОТОЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

Назва

Форма

Строк подання

Відповідальна особа

Спосіб відправлення

Від кого надходить

При-
мітки

 

 

 

 

 

 

 

Табель-календар періодичної звітності, затверджений керівником господарства, доводиться до всіх виконавців (під розписку) і осіб, які беруть участь у цих роботах. Він дає змогу простежити за своєчасністю подання звітних даних у відповідні органи. Крім того, табель-календар безпосередньо впливає на організацію заключних робіт з бухгалтерського обліку.
При організації руху носіїв облікової інформації підсумкового етапу необхідно визначити:
· перелік робіт, які треба виконати при заповненні окремих форм звітності;
· взаємозв’язок окремих форм;
· склад осіб, що відповідають за підготовку даних для заповнення тієї або іншої форми;
· строки підготовки даних (дні, години);
· спосіб передавання даних виконавцю;
· технічні засоби, які використовуються для підготовки зведених даних, показників тощо.
Особливістю організації руху носіїв облікової інформації на етапі підсумкового обліку є те, що до формування того або іншого показника іноді залучають інші служби — планові, матеріально-технічного забезпечення, фінансові, праці тощо. Це потребує заздалегідь продуманої системи взаємозв’язку з цими службами.
Організація руху носіїв облікової інформації підсумкового обліку тісно пов’язана зі строками подання зовнішньої звітності. У зв’язку з цим у графіках ці строки, порядок, та інші характеристики слід висвітлювати докладніше.
Для формування показників звітної форми складають відповідні оперограми (документограми). В усіх документограмах чітко визначають, коли той або інший підсумковий документ передають головному бухгалтеру для аналізу.
При організації підсумкового обліку доцільно застосовувати сітьові графіки. Особливо це стосується складних звітних форм, у розробці яких беруть участь інші служби — планові, матеріально-технічного забезпечення тощо.
Крім індивідуальних графіків (оперограм) для організації підсум­кового обліку використовують також зведені графіки комплексу робіт за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік. Потреба у цих графіках зумовлена тим, що зведені звіти за кількістю форм та їх показниками відрізняються один від одного.
3.7. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ
РІЧНОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основою організації технології складання річного узагальнення обліку та складання звіту є вимоги та нормативні акти, які регламентують обсяг, порядок складання, методику і техніку складання та подання до відповідних органів управління і контролю.
Бухгалтерський баланс року складається у відповідності до загальних принципів та вимог, включаючи вимоги аудиювання.
Основним нормативним документом, який регламентує порядок та інші види діяльності, пов’язані з річним фінансовим звітом, є Положення про бухгалтерський облік і звітність в Україні. Щороку відповідні органи доводять до відома господарств про обсяг, форми, методику та техніку складання окремих форм річного фінансового звіту.
Враховуючи тривалість (два-три місяці) складання бухгалтерського балансу та фінансового річного звіту, весь комплекс робіт доцільно розчленувати на окремі етапи. Розглядають такі етапи робіт: організаційну підготовку — жовтень; інвентаризацію річну — листопад — грудень; уточнення поточних даних за 11 місяців поточного року — грудень; складання річного бухгалтерського пробного балансу, фінансових звітних форм, пояснювальної записки тощо — січень; заключні роботи — лютий.
Кожний етап складається з окремих видів робіт. Наприклад, на етапі інвентаризації виконують такі роботи: інвентаризацію основних засобів, матеріалів, товарів на складах, у магазинах тощо. Склад видів робіт визначає головний бухгалтер, виходячи з конкретних умов господарства.
Важливим елементом організації робіт із складання річного звіту є метод організації. Найбільш придатним є графічний метод. Проте застосовують також і сітьовий. Ці два методи разом дають змогу чітко організувати роботу. Крім того, використовують табличні форми, такі як таблично-стрічкові графіки.
В разі застосування таблично-стрічкового графіка мінімальними відрізками робіт вважають, наприклад, у жовтні та листопаді, грудні та січні — день, лютому — п’ятиденку.
При складанні графіків потрібно продумати найбільш оптимальну послідовність виконання робіт з урахуванням встановлених строків подання звітності, досвіду роботи, рекомендацій.
Після того як складено графік, його ретельно обговорюють з усіма, хто братиме участь у складанні річного звіту, і затверджують. Для контролю ходу робіт у графіку роблять позначення про фактичне виконання.
Початок робіт із складання річного звіту оголошують наказом або розпорядженням керівника. Такий наказ готує головний бухгалтер або його заступник. До наказу додають усі графіки робіт.
З метою конкретизації загального графіка робіт із складання річного звіту з окремих видів робіт (інвентаризація, уточнення показників поточного обліку, складання різних форм, пояснювальної записки та ін.) розробляють окремі графіки.
Організація інвентаризації — це одна із трудомістких дільниць робіт. Річна інвентаризація — дуже відповідальна робота, в ході якої оцінюють майно, визначають результати роботи, складають баланс.
Проведення річної інвентаризації планують відповідно до вимог основних нормативних документів, і насамперед Положення про бухгалтерський облік і звітність в Україні, Положення про інвентаризацію. Крім того, складають окремий графік (табл. 3.18).
Організація складання пробного річного балансу вимагає поділу робіт на два етапи: попередній баланс та уточнений на основі інвентаризації кінцевий баланс.
У період підготовки до складання річного звіту перевіряють і уточнюють накопичені звітні дані за 11 місяців поточного року. Цю роботу доцільно планувати на середину грудня і доручати її заступнику головного бухгалтера і особам, які готуватимуть аналітичні висновки.
Складання форм фінансової звітності — дуже важливий етап організації річного звіту. Для організації цих робіт спочатку вибирають форми, які необхідно скласти відповідно до законодавчих актів, рекомендацій і потреб.

Складання кожної форми фінансового звіту доцільно доручати конкретній особі, яка ознайомлена з інструктивно-методичними документами, таблицями форм та змістом показників у цих формах. Форми складають у різні строки. Першими складають баланс і таблицю № 1 з основної діяльності господарства.
Для організації робіт з підготовки даних і складання форм використовують графік, який подано у табл. 3.19.

Таблиця 3.19

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ФОРМ (АБО ЇХ ЧАСТИН) РІЧНОГО ЗВІТУ

Форми

Відповідальна за виконання роботи особа

Строк виконання

Фактичне виконання

Номер

Назва розділу

1

Баланс

Головний бухгалтер

21.01

 

2

Звіт про фінансові результати та їх використання

 

 

 

 

фінансовий результат
використання прибутку
платежі до бюджету
витрати та видатки

Заступник головного бухгалтера

22.01
24.01
23.01
20.01

 

 

Та ін.

»

 

 

Форми заповнюють спочатку простим олівцем, а потім вивіряють взаємозв’язки між формами.
Складання пояснювальної записки потребує розробки спеціального графіка із зазначенням виконавців окремих робіт та строків їх виконання (табл. 3.20).

Таблиця 3.20

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО РІЧНОГО ЗВІТУ

Назва розділу

Строк подання головному бухгалтеру

Посадова особа (прізвище, ініціали)

Позначення про виконання

 

 

 

 

Пояснювальну записку складають довільно. Проте в деяких нормативних актах і методичних вказівках є рекомендації щодо послідовності описування матеріалів записки.
Технологія заключних робіт з річного звіту включає такі види: організацію здавання звіту, обговорення звіту на засіданні колективу, участь у роботі фінансових органів і органів управління тощо.
Організація здавання звіту складається з кількох видів робіт. До того як здати звіт, його обговорюють на засіданні колективу. Протоколи розгляду прикладають до звіту.
Річний звіт головний бухгалтер подає особисто в передбачені законодавством інстанції.
Після аналізу річного звіту розробляють заходи щодо поліпшення роботи господарства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.