лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.6.5. Особливості організації технології
облікового процесу на різних етапах

1. Первинний облік
Організація руху документів на етапі первинного обліку потребує встановлення раціональної послідовності створення їх, мінімізації витрат та часу на цей процес.
Для цього необхідно: визначити перелік робіт, які слід виконати від першої до останньої операції над документом до створення його як повноправного носія облікової інформації;
склад осіб, відповідальних за вірогідне та своєчасне складання того або іншого документа та кожної операції;
час роботи над документом від першої до останньої операції;
технічні засоби, за допомогою яких можуть бути виконані ті або інші операції над документом;
спосіб і час передавання документа від одного виконавця іншому, з однієї операції на іншу;
відповідальних осіб за своєчасне передавання документа в процесі документообороту.
Загальна тривалість складання документа має бути мінімальною. Для цього необхідно обмежити кількість осіб, які беруть участь у складанні того або іншого документа, та встановити раціональну послідовність складання графіка руху.
Раціональна організація руху документів передбачає встановлення максимально коротких відрізків часу на їх передавання й обробку;
визначення конкретних строків передавання документа від виконавця до виконавця, від одного сектора обліку на інший; від бухгалтерії до обчислювального центру тощо.
На кожний документ складають оперограму або документограму (табл. 3.11).

Таблиця 3.11

ОПЕРОГРАМА (ДОКУМЕНТОГРАМА) НАКЛАДНОЇ
НА ВНУТРІШНЄ ПЕРЕСУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Остання операція первинного обліку — це передавання документа на поточний облік.
2. Поточний облік
Операції поточного обліку умовно можна розподілити на чотири види: просування (прийом, передавання) первинних документів, арифметичні дії (підрахунки, розрахунки тощо), групування, перегрупування.
Кожний вид, у свою чергу, складається з кількох елементарних робіт. Кількість та різноманітність цих робіт залежать від наявності або відсутності ПК, їх типу, виду, системи. Ці особливості слід враховувати при організації руху документів і формуванні документопотоків.
Організація документообороту і документопотоків на етапі поточ­ного обліку пов’язана з великими масивами документів. Першою операцією поточного обліку є приймання документів. Раціональна організація цього етапу обліку потребує встановлення з кожного виду документів твердих строків здавання та вибору найбільш ефек­тивного їх переміщення (табл. 3.12).

Таблиця 3.12

ГРАФІК  НАДХОДЖЕННЯ  ДО  БУХГАЛТЕРІЇ
ПЕРВИННИХ  ДОКУМЕНТІВ  З  ОБЛІКУ  МАТЕРІАЛІВ


Назва документа

Хто подав

Строки подання

Порядок подання

Кому подають

Строки перевірки документа

Примітки

Прибутковий ордер

Завідуючий складом

Щодня за поперед­ній день

Особисто

Старшому бухгалтеру

При прий­манні

 

Лімітно-за­бірна картка

Те саме

Те саме

»

Те саме

Те саме

 

Вимога
та ін.

»

Щодня

»

»

»

 

Частість передавання документів до облікових дільниць залежить від важливості інформації, яку вони містять для управління, кількості документів, віддаленості господарських підрозділів від управлінської служби, бухгалтерії, обчислювального центру тощо. Чим частіше здають документи до бухгалтерії, тим ретельнішим може бути бухгалтерський контроль за господарською діяльністю.
Приймання бухгалтерських документів бухгалтерією та обчислювальним центром від матеріально відповідальних осіб підтверджується підписом про приймання у супровідному документі — ярлику або записом у спеціальних книгах. Організація приймання документів на бухгалтерську обробку залежить від форми обліку і розподілу праці, ступеня автоматизації тощо. При оперативно-виробничому поділі праці в бухгалтерії приймання документів здійснює відповідний сектор: обліку матеріалів, обліку основних засобів та ін. У разі функціонального поділу праці всі документи надходять у спеціальний функціональний сектор — приймання документів на обробку. У цьому секторі документи перевіряють за всіма ознаками: за змістом, законністю, правильністю оформлення тощо. Далі документи передають за графіком на обробку.
Наступною операцією поточного обліку є складання бухгалтерського проведення, тобто визначення майбутньої системи записів (реєстрації) даних документа у системі рахунків.
Це практично визначає весь рух документа.
У подальшому рух документа залежить від формування показників в аналітичному і синтетичному розрізах. Це значною мірою визначається тією системою і формою обліку, яка застосовується у господарстві (журнально-ордерна, меморіально-ордерна, автоматизована). Крім того, великий вплив на цю послідовність мають типи ПК, функціонування АРМ бухгалтера тощо.
Раціональна організація руху документів потребує встановлення мінімальних відрізків часу на обробку та переміщення документів. Час на обробку документів залежить від трудомісткості окремих операцій. Строки обробки документів мають забезпечити одержання даних і показників для прийняття відповідних управлінських рішень.
В умовах обробки документів на машинолічильних установках в обчислювальних центрах документи спочатку надходять до бухгалтерії, де їх відповідно перевіряють. Потім їх реєструють і передають на машинолічильну установку. Після обробки документи повертають разом з відповідними машинограмами до бухгалтерії.
Рух документів у процесі поточного обліку організовують в основному за графіками. У графіку фіксують тільки основні його характеристики, які зумовлюють плановість у роботі облікового апарату з документами. Такий графік являє собою таблицю, у підметі якої зазначено назву всіх (або більшості) первинних документів, а у присудку — служби, структурні підрозділи та осіб, які мають працювати з документами, строки обробки, передавання, вид обробки тощо.
Форма графіка документообороту, порядок його складання та обсяг показників не регламентуються. Усі ці питання розв’язують залежно від конкретних умов відповідного господарства та вимог головного бухгалтера щодо ведення бухгалтерського обліку.
Орієнтовні форми документообороту на етапі поточного обліку подано у таблицях 3.13 і 3.14.
Найважливішими показниками є строки здавання (передавання) документів і особи та структурні підрозділи, які відповідають за їх додержання.
Для обґрунтування графіка, а також прискорення документообороту та облікового процесу з найважливіших документів, спочатку складають індивідуальні схеми руху (оперограми) документів. У цих графіках за технологічною послідовністю вказують усі роботи від початку складання до здавання в архів. Крім того, такий графік дає змогу визначити загальну кількість днів і годин роботи, виконавців, операції та інші моменти обробки (табл. 3.15).

Таблиця 3.9

ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК РУХУ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ

Назва первинного документа

Складання та передавання документа

Виконавець або користувач даних

Надходження документа до бухгалтерії, обробка та узагальнення

Відповідальний

Строк передавання

Служба, яка приймає документ

Операції над документом

Кому і коли передають

Час приймання документа

Обробка до­кумента і узагальнення даних

Кому та в які строки подають документи

Рахунок постачальника

Касир щодня

У день одержання в банку

Відділ мате­ріально-тех­нічного забе­зпечення

Контроль­акцепт

Бухгалтерії

Щодня до 16.00

Оплата або підготовка відмови від оплати

На другий день після одержання завідувачеві складу

Прибутковий ордер

Комірник у мо­мент надход­ження

Кожного 5, 10, 15 числа

Те саме

Контроль плану за­безпечен­ня

Бухгалтерії 6, 11, 16 числа

Щодня до 17.00

Контроль за змістом, цінами

Обчислювальному центру, не пізніше від другого дня після одержання

Лімітно-забірна картка

Комірник у мо­мент відпус­ку

Кожного 11, 21, 1 числа

Відділ мате­ріально-тех­нічного забе­зпечення

Контроль за ліміта­ми видачі

Те саме

Щодня до 17.00

Запис в облікові реєстри

У поточний архів, 6 числа кожного місяця

Разові вимоги на видачу ма­теріалів та ін.

Те саме

16 і 30 числа

Те саме

Те саме

»

Щодня до 16.00

Те саме

Те саме

Таблиця 3.13

ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК РУХУ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ З ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

Назва
документа

Здавання документа оперативними працівниками і службами

Передавання документів обліковими працівниками

Передавання документів в обчислювальний центр

Одержання документів сектором обліку праці та її оплати від обчислювального центру

Строк здавання документа

Відповіда­льний за здавання в строк

Кому передають документ

Строк здавання документа

Відпові­дальний за передаван­ня

Кому передають документ

Строк здавання документа

Кому передають документ

Від кого

Строк одержання

Табель обліку робочого часу

1-го
числа

Майстер дільниці

Обліков­цю цеху

1-го
числа

Обліко­вець це­ху

Сектору обліку праці та її оплати

2-го
числа

Сектору прийому

Сектору випуску

2-го числа до 16.00

Наряд на відрядну роботу

Щодня за попе­редній день

Майстер дільниці

Обліков-цю цеху

Щодня за попе­редній день

Обліко­вець це­ху

Сектору обліку праці та її оплати

Щодня на 2-й  день після одер­жання

Сектору прийому

Сектору випуску

Щодня на 2-й день після здавання до 16.00

Рапорт виробітку та ін.

1,11, 21-го числа

Те саме

Те саме

2,12,
22-го чис­ла

Те саме

Те саме

3, 13, 23-го числа до 12.00

Те саме

Те саме

3, 13, 23-го числа до 15.00

Таблиця 3.14

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБОРОТУ З РУХУ МАТЕРІАЛІВ НА СКЛАДІ

Назва первинного документа

Отримання, складання та передавання документа

Служби, які використовують або обробляють документ

Надходження документа до бухгалтерії та обробка його

Відповідальна особа за отримання і складання документа

День передавання на обробку

Служба, яка приймає документ

Операція з документом

Кому та коли пе­редано документ

Час прий­мання

Обробка документа

Кому та коли потрібно пе­редати

Оприбуткування

Рахунок постачальника

Касир

В день одержання

Відділ матері­ально-техніч­ного забезпе­чення

Контроль-акцепт та ін.

Бухгал­терії

Щодня до 15.00

Підготовка до оплати

На 2-й день після одержання

Витрати

Лімітно-забірна картка

Комірник

11, 21, 1-го числа

Відділ матері­ально-техніч­ного забезпе­чення

Контроль ліміту видачі

»

12, 22, 3-го числа

Перевірка записів, контроль оформлення

Обчислю­вальному центру

Таблиця 3.18

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
ТА РОЗРАХУНКІВ ПРИ СКЛАДАННІ РІЧНОГО ЗВІТУ


Назва роботи

Відповіда­льна за ви­конання ро­боти особа

Строк виконання роботи

П’ятиденки місяців

Числа січня

Числа лютого

листопада

грудня

01

02

03

04

та ін.

 

1

2

3

і т. д.

1

2

3

і т. д.

 

 

 

 

 

 

1. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка і видання наказу про проведення інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка наявності та стану документів з обліку основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання інвентаризаційних описів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порівняльних відомостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка та видання наказу про проведення інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка наявності і стану документів з обліку матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання інвентаризаційних відомостей на складах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1
№ 2
№ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання порівняльних відомостей на складах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1
№ 2
№ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.