лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Матеріальні активи поділяються на активи, за якими нараховується амортизація (будівлі, споруди, обладнання, меблі та інше) та на такі, за якими не нараховується амортизація (земля). Земля — це єдиний матеріальний актив, за яким не нараховується амортизація, оскільки термін її використання практично не обмежений.
Усі нематеріальні активи підлягають нарахуванню амортизації. Операції, пов’язані з придбанням та рухом основних засобів та нематеріальних активів, належать до категорії внутрішньобанківських операцій.
По суті їх облік повністю адекватний обліку в інших галузях народного господарства. Відмінність — лише у рахунках бухгалтерського обліку. Окрім цього, в банківській обліковій політиці щодо обліку основних засобів досить чітко виокремлюється фінансовий та податковий облік.
Чинна Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України затверджена Постановою Правління Національного банку № 141 від 14.04.98 р. Вона базується на головних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема: оцінці, суттєвості, нарахуванні доходів та видатків, даті операції, прийнятності вхід­ного балансу, та визначає процедури фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів.
Тема охоплює такі питання.

 • Класифікація основних засобів, нематеріальних активів і їх вартісна оцінка.
 • Бухгалтерський облік власних основних засобів.
 • Облік власних нематеріальних активів.
 • Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів.
 • Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгал­терському обліку.

Теоретичні відомості

14.1. Класифікація основних засобів,
нематеріальних активів та їх вартісна оцінка

За функціональним призначенням розрізняють операційні та неопераційні основні засоби.
Операційні основні засоби — це ті, що беруть безпосередню, повну чи часткову участь у банківській діяльності або сприяють її виконанню.
До них належать:
— приміщення адміністративних і операційних служб, житлові приміщення банку (наприклад, гуртожиток, готель, квартири, що належать банку і в яких проживають його працівники);
— обладнання, транспортні засоби, що використовуються бан­ком (наприклад: обладнання їдальні, що використовується для обслуговування працівників банку).
Неопераційні основні засоби — ті, що не беруть безпосередньої або побічної участі у банківській діяльності.
Наприклад, основні засоби, придбані для здачі в фінансовий лізинг або повернені лізингоодержувачем лізингодавцю до прийняття рішення про подальше їх використання, а також основні засоби, за якими прийнято рішення про їх продаж та невикористання банком, а також основні засоби, що обліковувались як застава на момент підписання кредитної угоди і які прийняті на баланс внаслідок непогашення кредиту.
Основні засоби можуть бути придбані або виготовлені банком самостійно.
У вартість придбаних активів включаються всі витрати, пов’я­зані з придбанням (ціна придбання), доставкою, монтажем і введенням в експлуатацію. У разі придбання будівель і споруд, що були в експлуатації, у вартість придбання включається ціна купівлі, витрати, пов’язані з ремонтом та інші витрати, необхідні для приведення його у робочий стан.
Адміністративні та інші витрати не є компонентом вартості основних засобів, якщо вони не відносяться безпосередньо до придбання об’єкта чи приведення його у робочий стан.
Первісна вартість об’єкта, виготовленого банком самостійно, складається з таких витрат:

 • вартість підготовки будівельного майданчика;
 • транспортно-заготівельні витрати;
 • витрати на встановлення;
 • оплата фахівців (архітекторів, інженерів);
 • капіталізовані проценти за придбаними ресурсами, використаними для виготовлення об’єкта;
 • інші витрати.

У разі будівництва об’єкта підрядним способом у вартість об’єкта включається сума витрат підрядника за актами виконаних робіт.
Всі витрати за завершеними капітальними вкладеннями власних основних засобів та нематеріальних активів відносяться на збільшення їх вартості. Витрати на поточний ремонт та утримання активів відносяться на видатки банку по мірі їх проведення та не впливають на балансову вартість відповідного об’єкта основних засобів.
Завданням обліку основних засобів та нематеріальних активів є:

 • правильне і своєчасне документування і відображення операцій за рухом основних засобів;
 • контроль за зберіганням основних засобів;
 • правильне і своєчасне нарахування амортизації (зносу).

Наказом керівника призначається особа (особи), яка відповідальна за зберігання основних засобів і з якою укладається до-
говір про матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Придбані (виготовлені) основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю. Процес розподілу вартості, яка амортизується на витрати в процесі їх використання, називається амортизацією (зносом). Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою зносу.
Балансова вартість основних засобів збільшується на суму капітальних вкладень.
Протягом експлуатації основні засоби можуть приводитись у відповідність до цін вартості корисного використання (переоцінюватись). Переоцінка здійснюється у випадках, коли балансова вартість основних засобів істотно відрізняється від вартості корисного використання активу. Вартість корисного використання визначається на підставі оцінки незалежних експертів, інформації підприємств-виробників, або організацій, що займаються збутом основних засобів, а також за даними прайс-листів газет, які друкують інформацію про ціну, надану їм конкретними торговельними організаціями, а у випадках відсутності належної інформації (наприклад, за активами, які вже були в експлуатації) або специфічного використання активу — на підставі оцінки незалежних експертів.
Придбані (виготовлені) нематеріальні активи обліковуються за первісною оцінкою, яка складається із фактичних витрат на придбання (виготовлення) і приведення у стан, за якого вони придатні для використання відповідно до запланованої мети.
Списання вартості нематеріальних активів на витрати протягом строку їх використання називається амортизацією (зносом).
Балансова (залишкова) вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.
Капітальні витати, які проведені після придбання нематеріального активу збільшують його балансову вартість.
Аналітичний облік основних засобів ведеться в інвентарних картках, а також в інвентарній книзі обліку основних засобів та нематеріальних активів. Записи в інвентарній книзі здійснюються на кожний предмет окремо. Облік зброї ведеться в окремій інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення даних регістрів повинна забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів і звірку аналітичного обліку з синтетичним на будь-яку дату.
У разі ведення обліку в автоматизованому режимі здійснюється роздрукування матеріалів звірки даних аналітичного обліку з синтетичним на перше число кожного місяця.
Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт — закінчений пристрій з усіма до нього пристосуваннями і приладами, або конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій.
Кожному інвентарному об’єкту незалежно від того, знаходиться він в експлуатації чи в запасі, присвоюється відповідний інвентарний номер, який проставляється на предмети та в інвентар­ній картці. Картки групуються за групами однорідних предметів. Ці номери зберігаються за об’єктом на весь період його знаходження у цій установі банку. Інвентарні номери об’єктів, що вибули, не можуть бути присвоєні іншим об’єктам, що поступили в установу.
Переоцінені об’єкти основних засобів записуються за відновленою вартістю в інвентарні картки. Картки основних засобів, що не експлуатуються, групуються окремо.
Інвентарна книга обліку основних засобів у кінці року не закривається, записи в ній продовжуються у новому році.
Після завершення звітного року в книзі робиться відмітка про звірку аналітичного обліку з синтетичним станом на 1 січня звітного року, яка затверджується підписом головного бухгалтера чи його заступником.
Облік об’єктів основних засобів за місцем їх експлуатації (зна­ходження) здійснюється в інвентарному списку. Дані за об’єкт­ним обліком основних засобів за місцем знаходження мають відповідати записам в інвентарних картках (книгах).
Облік операцій за основними засобами ведення за такими рахунками 4 класу Плану рахунків «Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи».
4300 Нематеріальні активи
4309 (контрактивний) знос нематеріальних активів.
4310 Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами.
4400 Операційні основні засоби
4409 (контрактивний) Знос операційних основних засобів.
4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами
4500 Неопераційні основні засоби.
4509 (контрактивний) Знос неопераційних основних засобів.
4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами.
4531 Обладнання, що потребує монтажу.
5100 Результати переоцінки основних засобів.
14.2 Бухгалтерський облік власних
основних засобів
Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю.
Витрати, які здійснені установою банку при придбанні та підготовці до експлуатації основних засобів, відображуються за рахунками 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами», № 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за невведеними в експлуатацію неопераційними основними засобами».
Придбання основних засобів за національну валюту в обліку супроводжується записами

 • попередня оплата

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріаль­них активів та основних засобів;
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок готівкових коштів;

 • отримання основних засобів:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами;
Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами;
К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріаль­них активів та основних засобів;
одночасно:
Д-т 4400 Операційні основні засоби;
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби;
К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами;
К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами;
Розглянемо приклад.
Установа банку придбала комп’ютер. У документах постачальника значиться:
відпускна ціна                                                                            5000 грн.
витрати на доставку                                                                     100 грн.
До сплати                                                                                    5100 грн.
Комп’ютер використовується в операційній діяльності банку.
В обліку виконують такі записи:


п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1.

Оплата рахунків постачальника

3511

кор. рах
пот. рах
рах. гот.
коштів

5100

2.

Відображення затрат за отриманим комп’ютером

4430

3511

5100

3.

Оприбуткування комп’ютера

4400

4430

5100

У період підготовки даного посібника операція з придбання основних засобів за іноземну валюту відображалася такими проведеннями:

 • попередня плата

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріаль­них активів та основних засобів;
К-т 1500 Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках.

 • відображення капітальних затрат (за курсом на дату оформлення митної декларації):

Д-т 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів;
К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріаль­них активів та основних засобів;
одночасно:
Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами;
Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами;
К-т 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів;

 • оприбуткування основних засобів:

Д-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами;
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби;
К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами;
Приклад. Установа банку придбала автомобіль за 10 000 дол. США. Автомобіль використовується в операційній діяльності банку.

 • ціна автомобіля                                        — 10 000 дол. США
 • курс гривні до долара на дату
  передоплати                                             — 4,85
 • курс гривні до долара на дату
  оформлення митної декларації                — 4,86

В обліку мають бути зроблені такі проведення:


п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума в

Еквівалент
у гривні

Дебет

Кредит

1.

Передоплата автомобіля

3511

1500

10 000

48 500

2.

Капітальні затрати

 

 

 

 

 

(курс — 1,86)

3511

6204

 

100

 

 

(переоцінка у зв’язку із зміною курсу)

 

 

3800

3511

10 000

48 600

 

 

4430

3801

 

48 600

3.

Оприбуткування автомобіля

4400

4430

 

48 600

У процесі експлуатації основні засоби потребують капіталь­ного та поточного ремонту.
Метою капітального ремонту основних засобів є підвищення їх ефективності або збільшення строку їх корисного використання. Суть капітального ремонту полягає у загальній перебудові або повному відновленні об’єкта.
Облік капітального ремонту основних засобів відбивають такі записи:

 • попередня оплата

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріаль­них активів та основних засобів;
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок готівкових коштів;

 • вартість виконаних робіт за документами:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами;
Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами;
К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріаль­них активів та основних засобів;

 • віднесення вартості витрат при завершенні капітального ремонту на збільшення вартості об’єкта:

Д-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами;
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби;
К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами;
Облік операцій з будівництва основних засобів здійснюється аналогічно операціям капітального ремонту.
Приклад.
Установа банку виконує капітальний ремонт господарським способом будівлі, що використовується в операційній діяльності банку.
Витрати на капітальний ремонт становлять:
вартість будівельних матеріалів для ремонту        1350 грн.
нарахування заробітної плати ремонтним
робітникам                                                                        300 грн.
нарахування платежів у фонди соціального
страхування та інші фонди.                                             150 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:


п/п

Зміст операції

Кореспонденція
рахунків

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1.

Передоплата будівельних матеріалів

3511

кор. рах.

1350

2.

Нарахування заробітної плати робітникам

4430

3652

300

3.

Нарахування платежів у фонд соціального страхування та інші фонди

4430

3620

152

4.

Прийняті виконані роботи

4430

3511

1802

5.

Віднесення витрат завершеного капітально­го ремонту на збільшення вартості будівлі

4400

4430

1802

Установа банку здійснює капітальний ремонт підрядним способом будівлі, що використовується в неопераційній діяльності.
Витрати на капітальний ремонт становлять — 2300 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:


п/п

Зміст операції

Кореспонденція
рахунків

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1.

Передоплата

3511

кор. рах.

2300

2.

Прийняті виконані роботи

4530

3511

2300

3.

Віднесення витрат завершеного капітально­го ремонту на збільшення вартості будівлі

4500

4530

2300

Поточний ремонт здійснюється для підтримки основних засобів у належному стані. Ці витрати є досить постійними, вони становлять невеликі суми та не залежать від строку експлуатації основних засобів.
Витрати на поточний ремонт основних засобів відносяться до поточних небанківських операційних витрат і відображаються по мірі їх здійснення.
При проведенні поточного ремонту виконуються проведення:

 • передоплата:

Д-т 3519 Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку, субрахунок Поточний ремонт;
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок готівкових коштів;

 • виконані роботи;

Д-т 7420 Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів.
К-т 3519 Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку, субрахунок Поточний ремонт.
Оприбуткування основних засобів та нематеріальних активів здійснюється на підставі затверджених актів приймання-передачі.
Складання акта на кілька об’єктів основних засобів допускається у разі, якщо ці об’єкти однотипні, мають однакову вар­тість, приймаються одночасно і під відповідальність однієї і тієї ж особи.
Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому вказується склад комісії, детальна характеристика об’єкта, рік побудови чи випуску заводом, дата введення в експлуатацію, коротка технічна характеристика, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Зазначається також, хто прийняв основні засоби та необхідні відомості для нарахування амортизації.
Акт затверджується керівником установи і разом з технічною документацією передається на зберігання матеріально відпові­дальній особі.
На підставі цих документів відкривається інвентарна картка, об’єкту присвоюється порядковий номер, який проставляється в акті приймання-передачі.
Приймання завершених робіт з добудови, капітального ремонту і дообладнання об’єкта, що здійснюється шляхом капітальних вкладень і збільшують його балансову вартість, оформлюється актом приймання-передачі відремонтованих, реконструйо­ваних і модернізованих об’єктів.
Основні засоби можуть вибувати внаслідок реалізації, лікві­дації, передачі. При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх балансовою вартістю.
Сума перевищення балансової вартості об’єкта над виручкою від реалізації відображується за дебетом рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів», а сума перевищення виручки над балансовою вартістю — за кредитом рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів».
Реалізація основних засобів відображається записами:

 • у разі перевищення балансової вартості об’єкта щодо виручки від реалізації:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок готівкових коштів;
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів;
Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів;
К-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4500 Неопераційні основні засоби;

 • у разі перевищення виручки від реалізації понад балансову вартість об’єкта:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів;
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів;
К-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4500 Неопераційні основні засоби;
К-т 6490 Позитивний результат від продажу основних засобів.
Розглянемо приклади:

 •  Установа банку реалізує будівлю за ціною         120 000 грн.
 •  Первісна вартість будівлі                                     150 000 грн.
 •  Знос, нарахований з початку експлуатації            50 000 грн.

Будівля використовується в операційній діяльності банку.
Розраховуємо залишкову вартість будівлі на момент реалізації.
150 000 – 50 000 = 100 000 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:


п/п

Зміст операції

Кореспонденція
рахунків

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1.

Списання з балансу будівлі:

 

 

 

 

— на суму зносу

4409

4400

50 000

 

— на балансову вартість

кор. рах.

4400

100 000

2.

Результат від реалізації будівлі

—"—

6490

20 000

2. Установа банку реалізує будівлю за ціною 70 000 грн.
Первісна вартість будівлі                                         150 000 грн.
Знос з початку експлуатації                                       50 000 грн.
Будівля використовується в операційній діяльності банку.
Розраховуємо вартість будівлі на момент реалізації
150 000 – 50 000 = 100 000 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:


п/п

Зміст операції

Кореспонденція
рахунків

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1.

Списання з балансу будівлі:

 

 

 

 

— на суму зносу

4409

4400

50 000

 

— на балансову вартість

кор. рах.

4400

70 000

2.

Результат від реалізації будівлі

7490

4400

30 000

3. Установа банку реалізує будівлю за ціною         100 000 грн.
Первісна вартість будівлі                                         150 000 грн.
Знос з початку експлуатації                                       50 000 грн.
Будівля використовується в операційній діяльності банку. Розраховуємо балансову вартість будівлі на момент реалізації
150 000 – 50 000 = 100 000 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:


п/п

Зміст операції

Кореспонденція
рахунків

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1.

Списання з балансу будівлі:

 

 

 

 

— на суму зносу

4409

4400

50 000

 

— на балансову вартість

кор. рах.

4400

100 000

Основні засоби, непридатні до роботи в результаті зносу чи старіння, підлягають списанню.
Для списання з балансу основних засобів створюється постій­но діюча комісія у складі: заступника керівника (голови комісії), головного бухгалтера або його заступника, завідувача господарством та інших осіб.
Постійно діюча комісія:

 • здійснює безпосередній огляд основних засобів, що підля­гають списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (паспорт) та інше, а також дані бухгалтерського обліку, і визначає можливість їх подальшої експлуатації;
 • встановлює конкретні причини списання основних засобів. Якщо втрата майна виявилась наслідком безгосподарності, комі­сія вносить пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом;
 • визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів від демонтажу об’єкта, що списується, і здійснює їх оцінку;

— складає акт на списання.
В актах на списання наводять основні дані, що характеризують об’єкт: рік виготовлення чи побудови, дата його надходження в установу банку, період (час) введення в експлуатацію, пер-
вісна вартість об’єкта (для переоцінених — відновлена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених ремонтів та інші дані. Докладно висвітлюються також причини списання об’єкта основних засобів, стан його основних частин, деталей, вузлів.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика основних агрегатів і деталей, можливість їх подальшого використання.
При списанні з балансу основних засобів, що вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію, а також зазначаються причини, внаслідок яких сталася аварія, і вказуються заходи, вжиті щодо винних осіб.
Складені постійно діючою комісією акти на списання основних засобів затверджуються керівником установи чи його заступником. При списанні з балансу основних засобів здійснюються записи

 • на суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів;
К-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

 • на балансову вартість:

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів;
Д-т 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку;
К-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.
Непридатні деталі машин, повністю непридатні машини й інші предмети інвентарю, отримані при розбиранні будівель і споруд, устаткування, обчислювальної техніки, списаних з балансу за непридатністю, якщо вони можуть бути використані як утиль, брухт, паливо тощо рекомендується враховувати позасистемно. При цьому в книзі позасистемного обліку зазначають інвентарний номер, балансову вартість списаних предметів, вартість предметів за цінами можливого використання, суму, отриману від реалізації утилю. Особа, якій доручено зберігання майна, списаного з балансу (комірник чи механік), розписується в акті про його приймання. Після використання чи реалізації предметів, врахованих позасистемно, їх списують в установленому порядку.
Списання з балансу автомобілів здійснюється після зняття їх з обліку в місцевому органі Державтоінспекції.
При знищенні списаних основних засобів складається акт про їх знищення.
У разі заміни одного об’єкта основних засобів на інший, вартість об’єкта, що оприбутковується, має дорівнювати балансовій вартості обмінюваного об’єкта з врахуванням суми, яка сплачена або отримана в процесі обміну. Датою оприбуткування нового об’єкта вважається дата передачі права власності.
Безоплатна передача основних засобів здійснюється аналогічно реалізації основних засобів (крім передачі підвідомчим установам).
При безоплатній передачі основних засобів іншій організації здійснюються записи

 • на суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів;
К-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4500 Неопераційні основні засоби;

 • на балансову вартість:

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів (якщо балансова вартість об’єкта недоамортизована);
К-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.
При безоплатному отриманні основних засобів від іншої організації здійснюються записи:
Д-т 4400 Операційні основні засобі;
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби;
К-т 6490 Позитивний результат від продажу основних засобів.
Безоплатна передача (оприбуткування) основних засобів між підвідомчими установами відображається за активним рахунком № 3902 «Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні» та за пасивним рахунком № 3903 «Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні».

 • Передача основних засобів відображається записами:

Д-т 3902 Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні;
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів;
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів;
К-т 4400 Операційні основні засоби;
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

 • Оприбуткування основних засобів

Д-т 4400 Операційні основні засобі;
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби;
К-т 3903 Розрахунки за коштами, отриманими від установ банків, які розташовані в Україні;
К-т 4409 Знос операційних основних засобів;
К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів.
Розглянемо приклад.
Головний банк передає безоплатно підвідомчій установі комп’ютер (комп’ютер використовується в операційній діяльності банку).
Первісна вартість комп’ютера — 1800 грн.
Сума нарахованого зносу — 500 грн.
В обліку мають бути зроблені такі записи:


п/п

Зміст операції

Кореспонденція
рахунків

Сума,
грн.

Дебет

Кредит

1.

Списання з балансу комп’ютера:

 

 

 

 

— на первісну вартість

3902

4400

1800

 

— на суму зносу

4409

3902

500

2.

Оприбуткування комп’ютера:

 

 

 

 

— на первісну вартість

4400

3903

1800

 

— на суму зносу

3903

4409

500

14.3. Облік власних нематеріальних активів
Придбання нематеріальних активів є особливим видом капіталовкладень. Це активи, які не мають фізичної форми. Їх цінність полягає в довгострокових правах або привілеях, що вони їх дають власнику.
Нематеріальні активи довгострокові і нематеріальні тільки у фізичному значенні.
При обліку нематеріальних активів важливо враховувати три основні моменти:
1) визначення первісної вартості;
2) амортизація нематеріальних активів;
3) встановлення строку служби.
Нематеріальні активи відображуються в обліку за вартістю придбання (первісна вартість), тобто в сумі, яка за них сплачена.
Деякі нематеріальні активи можуть бути придбані за дуже низькими цінами або безоплатно. В подальшому їх вартість в балансі не змінюється, хоч цінність зростає.
Нематеріальні активи не мають фізичних властивостей, а тому інколи важко визначити строк їх служби. Вартість нематеріальних активів, що мають визначений строк служби, треба списувати на витрати шляхом нарахування амортизації (зносу) аналогічно основним засобам. На нематеріальні активи, за якими немож­ливо визначити строк служби, амортизація нараховується протя­гом певного часу (не більше 10 років).
Придбання нематеріальних активів відображається записами:

 • передоплата:

Д-т 3511 дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів;
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок клієнта, рахунок готівкових коштів;

 • отримання нематеріальних активів;

Д-т 4310 Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами;
К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів;
одночасно:
Д-т 4300 Нематеріальні активи;
К-т 4310 Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами.
14.4 Облік амортизації основних засобів
та нематеріальних активів
Вартість основних засобів та нематеріальних активів повинна систематично і раціонально розподілятися на витрати протягом строку корисного їх використання. Цей процес називається амортизацією. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється щомісяця. За активами, що надійшли, амортизація нараховується з 1-го числа місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що вибули — припиняється 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття. Результат амортизації відображається за рахунками № 4309 «Знос нематеріальних активів», № 4409 «Знос операційних основних засобів», № 4509 «Знос неопераційних основних засобів».
При амортизації необхідно враховувати кілька моментів:

 • по-перше, всі матеріальні та нематеріальні активи довгострокового користування, крім землі, мають обмежений строк експлуатації, а тому їх вартість необхідно розподіляти на витрати протягом усіх років їх експлуатації. Основними причинами обмеженості строку служби активів є фізичний і моральний знос.
 • по-друге, термін «амортизація» треба розглядати не як фі-
  зичний знос або зменшення ринкової вартості об’єкта протягом строку їх корисного функціонування, а як відображення поступового списання вартості основних засобів на витрати.
 • по-третє, амортизація не є процесом оцінки вартості, а процесом її розподілу.

На обчислення величини амортизації активу впливають такі фактори;

 • первісна вартість,
 • ліквідаційна вартість,
 • вартість, яка амортизується,
 • строк корисної служби.

При визначенні строку корисної служби активів необхідно враховувати:
1) досвід роботи з подібними активами;
2) сучасний стан активів;
3) питання ремонту та догляду за активами;
4) сучасні тенденції в галузі техніки.
Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів визначається банком самостійно.
Існує два головних методи нарахування амортизації: рівномір­ний та прискорений. Будь-який метод нарахування амортизації повинен мати одну мету: систематичний та раціональний розподіл ціни придбання основних засобів та нематеріальних активів шляхом нарахування амортизації протягом усіх майбутніх періодів їх корисного використання.
При визначенні методу амортизації необхідно враховувати інтенсивність використання активу залежно від його конкретного застосування.
Суть рівномірного методу полягає у тому, що витратами поточного періоду визнається завжди однакова частина вартості активів (за вирахуванням визначеної ліквідаційної вартості) протягом усього терміну їх корисного використання.
Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:
,
де ДВ — амортизаційні відрахування;
ЦП — ціна придбання активу;
ЛВ — визначена чиста ліквідаційна вартість наприкінці терміну корисного використання;
Т — визначений термін корисного використання в місяцях.
Ліквідаційна вартість — це сума грошей, яку власник планує отримати, за вирахуванням очікуваних витрат на демонтаж, передачу чи продаж. Витрати на ліквідацію інколи можуть дорівнювати очікуваній ліквідаційній вартості. Тому для багатьох
активів, які є об’єктами нарахування амортизації, ліквідаційну вартість зовсім не визначають. Визначена чиста ліквідаційна вартість — це не обов’язково вартість брухту чи просто того, що залишиться від активу на час завершення терміну його корисного використання та списання. Ліквідаційна вартість — це вартість для іншого потенційного покупця на дату, коли власнику знадобиться його продати.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.