лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Після закінчення строку позовної давності, якщо списаний актив не було повернено, здійснюється аналогічне проведення.
Розглянемо приклад.
Станом на 01.12.98 кредитний портфель банку (кредити, надані суб’єктам господарської діяльності) сформовано за такими групами:

Група кредитів

Сума, грн.

Ризик, %

Сума резерву, грн.

Стандартні

10 000

2

200

Субстандартні

5000

20

1000

Сумнівні

2000

50

1000

Усього

17 000

 

2200

Формування резерву супроводжується бухгалтерським проведенням:
Д-т 7702 Відрахування до резерву під заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам                   200 грн.
К-т 2401 Резерви під стандартну заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам                  200 грн.
Д-т 7702 Відрахування до резерву під заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам                 2000 грн.
К-т 2400 Резерви під нестандартну заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам                 2000 грн.
Протягом місяця:

 • 05.12.98 банк видав нових кредитів на суму 2000 грн.;
 • 10.12.98 поліпшився фінансовий стан позичальника, тому кредит на 800 грн., який був віднесений до «субстандартних» кредитів, перенесено до катерогії «стандартні»;
 • 15.12.98 банк визнав безнадійним кредит на суму 1000 грн., який був віднесений до категорії «сумнівні».

Бухгалтерські проведення зі списання безнадійної заборгованості за рахунок резервів станом на 15.12.98 такі:
Д-т 2400 Резерви під нестандартну заборгованість
клієнтів за кредитами, які надані
клієнтам                                                          1000 грн.
К-т відповідні рахунки групи 209 Сумнівна
заборгованість за кредитами, які надані
суб’єктам господарської діяльності              1000 грн.
Одночасно здійснюється проведення за дебетом позабалансового рахунку:
Д-т 9611 Борги клієнтів, які списані у збиток              1000 грн.
К-т 9910 Контррахунок                                                1000 грн.
Отже, за станом на 01.01.99 кредитний портфель банку має такий вигляд:

Група кредитів

Сума, грн.

Ризику, %

Сума резерву, грн.

Стандартні

10 000 + 2000 + 800 = 12 800

2

256

Субстандартні

5000 – 800 = 4200

20

840

Сумнівні

2000 – 1000 = 1000

50

500

Безнадійні

1000

100

1000

Усього

19 000

 

2596

 • 05.01.99 банк, переглянувши свій кредитний портфель, виконує таке бухгалтерське проведення:

Д-т 7702 Відрахування в резерв під заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам                      56 грн.
К-т 2401 Резерви під стандартну заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам                      56 грн.
розрахунок: (256 – 200).
Д-т 7702 Відрахування в резерв під заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам                    340 грн.
розрахунок: (2000 – 840 – 500 – 1000).
К-т 2400 Резерви під нестандартну заборгованість
клієнтів за кредитами, які надані клієнтам      340 грн.
25.01.99 частково повернено кредит, списаний як «безнадійний» у 1998 році, на суму 400 грн.
Бухгалтерське проведення за повернення кредиту 25.01.99:
Д-т Коррахунок або рахунок клієнта                             400 грн.
К-т 7702 Відрахування в резерв під заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам                        400 грн.
Одночасно здійснюється таке проведення:
Д-т 9910 Контррахунок                                                  400 грн.
К-т 9611 Борги клієнтів, які списані у збиток                400 грн.
Безнадійна кредитна заборгованість відшкодовується комерційним банком за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за умови виконання вимог статті 12 Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Розглянемо приклади.
Якщо опротестований у неплатежі вексель залишається непогашеним протягом 30 календарних днів із дня його опротестування і векселедержатель порушив справу щодо банкрутства векселедавця в Арбітражному суді, безнадійна заборгованість за кре­дитними угодами списується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість.
Безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом у встановленому законодавством порядку, списується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість комерційного банку після прийняття Арбітражним судом рішення про визнання позичальника банкрутом.
Якщо комерційний банк надає кредит позичальнику, проти якого порушено справу про банкрутство до часу укладення кредитної угоди, а інформація про порушення цієї справи була оприлюднена (за винятком випадків надання кредитів у межах процедури санації позичальника під заставу корпоративних прав), безнадійна заборгованість за кредитом погашається за рахунок резерву під стандартну заборгованість комерційного банку.
Комерційний банк може самостійно списати безнадійну заборгованість за рахунок резерву під стандартну заборгованість відповідно до рішення правління банку (за наявності оформленого у встановленому порядку протоколу засідання), але не пізніше останнього робочого дня поточного року, в якому кредитна заборгованість визнана безнадійною.
Списання безнадійної кредитної заборгованості за рахунок резерву під нестандартну заборгованість здійснюється за рішенням правління комерційного банку за умови виконання вимог чинного законодавства України.
Комерційні банки зобов’язані продовжувати роботу з клієнтами щодо повернення ними боргу, списаного за рахунок резервів, протягом строку позовної давності. Якщо протягом цього строку комерційному банку не вдалося погасити безнадійну кредитну заборгованість, то вона вважається повністю безнадійною і списується з позабалансу.
Податковим законодавством України окреслено межу відображення відрахувань до резервів у складі валових витрат банку, а саме: 40% — до 31.12.99; 30% — до 31.12.2001; 20% — починаючи з 01.01.2002. Тому операцію з формування резерву слід відображати двічі: один раз у фінансовому обліку, другий — у податково­му. Проте незалежно від джерела формування спеціального резерву його облік залишається незмінним, оскільки всі витрати (оподатковувані та неоподатковувані) відображуються у звіті про прибутки та збитки. Обсяг сформованого резерву змінює валюту балансу (рис. 10.1).


Актив

Зобов’язання

Капітал

Контрактивні
рахунки резервів
за кредитами

Відрахування
до резервів

Усього

Усього

 

Рис. 10.1. Вплив контрактивних
рахунків резервів на валюту балансу

Робота банків зі створення резервів вимагає постійного перегляду кредитного портфеля з метою оцінки кредитних ризиків. Тому важливою з огляду на потреби звітності є достовірна інформація бухгалтерського обліку щодо формування резервів та їх використання.
Спеціальні резерви забезпечують банкам певну стабільність фінансової діяльності і дозволяють уникати різких коливань поточного прибутку, пов’язаних зі списанням кредитних збитків.
Фінансовий облік створення та використання резервів під кредитні ризики банку не пов’язаний з порядком оподаткування прибутку, оскільки фінансовий облік відокремлений від податкового.

N

Ключові поняття

Гарантія — зобов’язання, щодо якого юридична чи фізична особа відповідає повністю або частково перед кредиторами в разі невиконання борж­ником своїх зобов’язань.
Довгостроковий кредит — кредит, наданий банками та іншими кредит­ними інститутами на тривалий термін (понад 1 рік) суб’єктам господарської діяльності та приватним особам на відновлення, розширення й створення основних фондів (основного капіталу).
Зобов’язання з фінансування — безвідкличне зобов’язання надати клієнтові кредит.
Кредит — будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти в розпоряд­ження контрагента на умовах терміновості та повернення.
Короткостроковий кредит — кредит з початковим терміном погашення до одного року.
Кредитна операція — надання банком кредиту або зобов’язання (гарантії поручительства, авалю тощо), яке в разі виконання операції приведе до авансування грошових коштів.
Кредитний ризик — ризик втрат від того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань.
Овердрафт — короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнтові понад залишок коштів на його поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку.
Овернайт — надані та отримані кредити і депозити терміном не більш як один операційний день без урахування неробочих днів банку.
Субординований борг — позика (забезпечена або незабезпечена), за якою в договірному порядку погоджено, що в разі ліквідації або банкрутства боржника сплата відбудеться після задоволення вимог усіх інших кредиторів.
Факторинг — кредитна операція, за якою банк купує у клієнта право на стягнення його дебіторської заборгованості.
Форфейтинг — кредитна операція, що полягає в купівлі боргу у вигляді оборотних документів (векселя, акредитива) із взяттям на себе зобов’язання про відмову регресу до пред’явника у разі несплати документа, тобто на безобіговій основі.

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Плани практичних занять

Розглядають та обговорюють питання:
1) характеристика Плану рахунків за обліком кредитних операцій банку;
2) порядок нарахування доходів за активними кредитними операціями та відображення їх у системі фінансового і податкового обліку;
3) облік формування та використання резервів, створюваних на випадок втрат за позиками комерційних банків.
2. Розв’язується задача з наведеного далі навчального завдання.

Навчальне завдання

2 січня 1999 року комерційний банк «Новий» видав дві позики:
1) фірмі «Інтелект» — 20 000 грн. на один місяць;
2) фірмі «Наука» — 30 000 грн. на два місяці. Заставлено майно — автомобіль «Fiat» — 20 000 грн.
Кредити видано під 20% річних з помісячною оплатою. Проценти нараховуються в останній день місяця. Резерв за можливими втратами через позики переглядається щомісячно.
Виконати наведені далі завдання.
1. Здійснити всі необхідні проведення щодо наданих позик (на момент надання позики кредити класифіковано як «стандартні»):

 • перераховано суми позики на рахунки фірми «Інтелект» та «Наука»;
 • відображено в обліку вартість застави;
 • відображено сформований резерв;
 • отримано відповідні процентні сплати від фірми «Інтелект» з поперед­нім їх нарахуванням;
 • нараховано проценти за кредитом фірми «Наука» 31 січня 2000 року;
 • 1 лютого погашено основну суму кредиту фірмою «Інтелект»;
 • 2 лютого отримано проценти від фірми «Наука»;
 • нараховано проценти за кредитом фірми «Наука» за лютий;
 • 2 березня фірмою «Наука» частково погашено кредит у сумі 10 000 грн.;
 • 2 березня погашено проценти за позикою, але лише щодо суми погашеного основного боргу;
 • решту заборгованості за кредитом фірми «Наука» пролонговано до 15 березня;
 • непогашену суму процентів щодо решти заборгованості перенесено до простроченої заборгованості;
 • нараховано проценти за період з 2 лютого до 15 березня 2000 року щодо пролонгованої суми основного боргу;
 • 15 березня фірмою «Наука» погашено 5000 грн. із загальної непогашеної суми кредиту 20 000 грн.
 • 15 березня фірмою «Наука» погашено прострочені нараховані проценти за лютий;
 • 15 березня фірмою «Наука» погашено нараховані проценти за березень, але в частині погашеного боргу (5000 грн.);
 • 16 березня непогашену суму основного боргу віднесено на прострочку;
 • те саме стосується і непогашених процентів за березень;
 • 25 березня фірмою «Наука» погашено ще 7000 грн. боргу; решту заборгованості банк визнав сумнівною щодо погашення;
 • 25 березня фірмою «Наука» погашено прострочені нараховані доходи за березень;
 • 25 березня фірмою «Наука» погашено також нараховані проценти за період від 16 по 25 березня;
 • 31 березня фірмою «Наука» було погашено ще 5000 грн. боргу та відповідну суму процентів за період з 25 по 31 березня. Решта боргу залишилася непогашеною.
 • 2. Банк приймає рішення:
 • визнати заборгованість безнадійною;
 • реалізувати заставлене майно;
 • відобразити в обліку дані операції банку;
 • класифікувати свій кредитний портфель щодо кредиту, виданого фірмі «Наука», та сформувати резерв за можливими втратами через цю позику.

!

Завдання для самоперевірки

1. Скласти бухгалтерські проведення за такими операціями банку.
1) Банк надає компанії кредит на 1 рік під 60% річних; проценти сплачуються щоквартально.
2) Банк надає кредит 60 000 грн. під 50% річних на 6 місяців; проценти сплачуються щомісячно. Надалі позичальник протягом 1-го, 2-го, 3-го місяців процентних сплат не здійснював. Як щодо ступеня ризику можна класифікувати цей кредит.
2. Скласти ситуаційну задачу щодо віднесення кредитів, наданих банком, до кожної з п’яти груп ризиків.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.