лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Продовження табл. 9.3


1612

П

Короткострокові депозити інших банків

1615

П

Довгострокові депозити інших банків

3 398,90

1618

П

Нараховані проценти за строковими депозитами інших банків

Усього зобов’язань по класу 1

15 132,68

2600

П

Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності

27 043,14

2602

П

Кошти в розрахунках СГД

2608

П

Нараховані проценти за коштами до запитання СГД

2610

П

Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності

6 235,10

2615

П

Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності

4 235,90

2618

П

Нараховані проценти за строковими коштами СГД

2620

П

Поточні рахунки фізичних осіб

17 813,45

2628

П

Нараховані проценти за коштами до запитання фізичних осіб

2630

П

Короткострокові депозити фізичних осіб

4 184,20

2635

П

Довгострокові депозити фізичних осіб

2 076,94

2638

П

Нараховані проценти за строковими коштами фізичних осіб

Усього зобов’язань по класу 2

61 588,73

3320

П

Депозитні сертифікати, емітовані банком

1 000,00

3328

П

Нараховані витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, емітованими банком

3600

П

Доходи майбутніх періодів

278,66

3619

П

Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

562,10

3620

П

Кредиторська заборгованість за податками та платежами

358,68

3631

П

Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивіденди

3652

П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

3659

П

Інші нарахування працівникам банку

210,90

3660

П

Субординований борг банку

1 500,00

3668

П

Нараховані проценти за субординованим боргом

Усього зобов’язань по класу 3

3 910,34

Зобов’язання — усього

80 631,75

Продовження табл. 9.3


5000

П

Сплачений зареєстрований статутний капітал банку

40 000,00

5001

П

Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

5 000,00

5020

П

Загальні резерви

243,39

5021

П

Резервні фонди

5900

АП

Результат поточного року

140,45

Капітал — усього

45 383,84

Пасиви — усього

126 015,59

6012

П

Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках

6013

П

Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках

6016

П

Процентні доходи за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами банкам

100,00

6017

П

Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам

108,34

6022

П

Процентні доходи за врахованими векселями СГД

6026

П

Процентні доходи за іншими кредитами в поточну діяльність СГД

611,68

6027

П

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність СГД

30,00

6042

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби фізич­них осіб

292,12

6053

П

Процентні доходи за ЦП в портфелі банку на інвестиції

75,17

6118

П

Комісійні доходи по забалансовими операціями з клієнтами

6203

АП

Результат від торгівлі ЦП на продаж

6204

АП

Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

6300

П

Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями

Доходи — усього

1217,31

7003

А

Процентні витрати за короткостроковими кредитами від НБУ

54,00

7012

А

Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків

7013

А

Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків

67,98

7021

А

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від СГД

91,78

Продовження табл. 9.3


7041

А

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб

44,94

7052

А

Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком

50,00

7096

А

Процентні витрати за субординованим боргом

50,00

7400

А

Основна і додаткова заробітна плата

416,32

7401

А

Внески на державне соціальне страхування

7402

А

Інші обов’язкові нарахування на заробітну плату

41,64

7422

А

Орендні платежі

200,00

7701

А

Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

7702

А

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

7900

А

Податок на прибуток

60,20

Витрати — усього

1076,86

Результати діяльності

140,45

Позабалансові рахунки

9020

А

Гарантії, що надані клієнтам

9920

 

Контррахунок гарантій, що надані клієнтам

За позабалансовими рахунками — усього

Балансовий звіт комерційного банку
за серпень ____ року
АКБ «Новий»


Форма 11

 

 

Активи

Валюта, монети та банківські метали

1984,59

Дорожні чеки

43,00

Кошти на коррахунках в НБУ

8412,98

Кошти на коррахунках в інших банках

3843,33

Депозити та кредити в інших банках

6491,60

Резерв під депозити та кредити в інших банках

 

Нетто: депозитів та кредитів в інших банках

6491,60

Продовження табл. 9.3


Цінні папери в портфелі банку

2608,40

Цінні папери в портфелі банку на продаж

873,80

Резерв під знецінення ЦП на продаж

 

Нетто: ЦП в портфелі банку на продаж

873,80

Цінні папери в портфелі банку на інвестиції

1734,60

Резерв під знецінення ЦП га інвестиції

 

Нетто: ЦП на інвестиції

1734,60

Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам

71434,13

Резерв під кредити та фінансовий лізинг клієнтам

 

Нетто: кредитів та фінансового лізингу клієнтам

71434,13

Інвестиції капіталу в асоційовані компанії

239,00

Інвестиції капіталу в дочірні компанії

675,40

Нематеріальні активи

1299,00

 

Зношення нематеріальних активів

64,95

 

Нетто: нематеріальних активів

1234,05

Матеріальні активи

22532,90

Інші активи

6516,21

Резерв під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю банку

 

Нетто: інші активи

6 516,21

Сукупні активи

126015,59

 

 

 

Зобов’язання

 

Коррахунки  банків

10533,78

Депозити та кредити банків

4598,90

 

Кредити, отримані від НБУ

1200,00

Кошти до запитання клієнтів

44856,59

Строкові депозити клієнтів

16732,14

Цінні папери власного боргу

1000,00

Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій

Субординована заборгованість

1500,00

Продовження табл. 9.3


Інші зобов’язання

1410,34

Сукупні зобов’язання

80631,75

 

 

 

Капітал

 

 

Статутний капітал

45000,00

Сплачений статутний капітал банку

40000,00

Несплачений статутний капіталу банку

5000,00

Нерозподілені прибутки та резерви

243,39

 

Нерозподілені прибутки минулих років

 

Прибутки минулого року, що очікують на затвердження

 

Збитки минулого року, що очікують на затвердження

 

Інші фонди та загальні резерви банку

243,39

Прибутки поточного року

140,45

Збитки поточного року

Сукупний капітал

45383,84

Сукупні зобов’язання в капітал

126015,59

Звіт про прибутки та збитки комерційного банку
за серпень ____ року «Новий»


Форма 2-КБ
Доходи

1277,31

1. Процентні доходи

1217,31

Процентні доходи за коштами, розміщеними в НБУ

Процентні доходи за коштами, розміщеними в банківському секторі

208,34

Процентні доходи за кредитами клієнтів

933,80

Процентні доходи за ЦП

75,17

Інші процентні доходи

2. Комісійні доходи

 

 

Комісійні доходи за операціями з банками

 

 

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

 

 

Інші комісійні доходи

Продовження табл. 9.3


3. Прибуток (збиток) від торговельних операцій

 

 

Прибуток (збиток) від торгівлі ЦП на продаж

 

 

Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою

4.

Інші

банківські операційні доходи

 

 

Дивідендний дохід

 

 

Штрафи, що отримані за банківськими операціями

5. Інші небанківські операційні доходи

 

 

Доходи від продажу основних засобів

 

 

Штрафи, що отримані за господарськими операціями

6. Зменшення резервів за заборгованістю

7. Непередбачені доходи

 

 

 

Витрати

1016,66

1. Процентні витрати

358,70

 

 

Процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ

54,00

 

 

Процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків

67,98

 

 

Процентні витрати за коштами клієнтів банку

136,72

 

 

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

50,00

 

 

Інші процентні витрати

50,00

2. Комісійні витрати

 

 

Комісійні витрати за операціями з банками

 

 

Комісійні витрати зо операціями з клієнтами

 

 

Інші комісійні витрати

3.

Інші банківські операційні витрати

 

 

Штрафи, що сплачені за банківськими операціями

4.

Інші небанківські операційні витрати

657,96

 

 

Витрати на утримання персоналу

457,96

 

 

Сплата податків, крім податку на прибуток

 

 

 

Витрати на утримання основних засобів

 

 

Інші експлуатаційні витрати

200,00

Закінчення табл. 9.3


5. Інші небанківські операційні витрати

6. Відрахування в резерви

7. Непередбачені витрати

8. Прибуток (збиток) до сплати податку

200,65

9. Податок на прибуток

60,20

10. Чистий прибуток (збиток)

140,46

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.