лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти УКраїни
Київський національний економічний університет

 

 

 

 

Л. М. Кіндрацька

 

Бухгалтерський облік
і прийняття рішень
в банках

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

 

Київ 2000

Рецензенти:
В. Г. Лінник, д-р екон. наук, проф. (Київ. нац. екон. ун-т)
В. І. Ричаківська, заст. директора департаменту бух. обліку НБУ
І. Д. Фаріон, д-р екон. наук, проф. (Терноп. акад. нар. госп-ва)

Кіндрацька Л. М.
К 41Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с.
ІSBN 966–574–128–4

У навчально-методичному посібнику наведено програму дисципліни «Бухгалтер­ський облік і прийняття рішень в банках», стисло схарактеризовано кожну її тему, подано розгорнутий тематичний план викладу матеріалу з розподілом його в часі та за видами занять (лекційні, практичні, самостійні, індивідуальні).
До кожної теми вміщено головні теоретичні відомості з тлумаченнями ключових понять, запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів: теми для рефератів і дискусій, добірки вправ для самоконтролю, список рекомендованої літератури.
Призначений для студентів, які самостійно вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках».

ББК 65.052

 
Навчальне видання

 

КІНДРАЦЬКА Любомира Максимівна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В БАНКАХ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор О. Бондаренко
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Н. Анікєєнко
Комп’ютерна верстка Н. Мишко

Підписано до друку 3.02.2000. Формат 60 ? 84/16. Папір офсет № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 23,48.
Умовн. фарбовідб. 23,59. Обл.-вид. арк. 28,73. Наклад 3000 прим. Зам. № 9-1659

 

                                                                                                  a Л. М. Кіндрацька, 2000
ІSBN 966–574–128–4                                                        a КНЕУ, 2000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.