лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Цей розгляд можна зробити і по датах. Наприклад, підприємство купує сировину і матеріали 1 січня. Тоді оборот коштів буде мати такий вигляд:

  • Закупівля сировини і матеріалів 1 січня;
  • Передача матеріалів у виробництво (через 1 місяць після їх набуття) 1 лютого;
  • Розрахунок з постачальниками (1,5 міс. після набуття) 15 лютого;
  • Продаж готової продукції (через 1 міс. з моменту запуску у виробництво) 1 березня;
  • Надходження грошей від дебіторів 1 травня.

Таким чином, період обороту коштів становить 2,5 місяця — починаючи з 15 лютого, коли були сплачені гроші постачальникам, і закінчуючи 1 травня, коли надійшли гроші від дебіторів. Період обороту грошей можна визначити за даними форми 1 «Баланс» і форми 2 «Звіт про фінансові результати та їх використання».
Наприклад, підприємство, що аналізується, характеризується наступними даними:

  • Обсяг реалізованої продукції 180000.
  • Дебітори                                 75000.
  • Запаси                                     30000.
  • Кредитори                              45000.

Виходячи з наведених даних, період обігу грошових коштів визначається у такий спосіб:
1. Період оборотності запасів 30000 / 180000 ? 12 = 2 міс.
2. Період інкасації боргу      75000 / 180000 ? 12 = 2,5 міс.
3. Період оборотності          45000 / 180000 ? !2 = 3 міс. Отже:
а) період оборотності запасів — 2 міс.;
б) період оборотності кредиторської заборгованості — 3 міс.;
в) період інкасації боргу — 2,5 міс.;
г) період обороту коштів — 1,5 міс.
Таким чином, підприємство розраховується з постачальниками, коли мине 1 міс. з моменту продажу запасів, оскільки період оборотності запасів складає 2 міс., а строк кредиту 3 міс. Така методика аналізу оборотності грошових запасів широко застосовується у західних фірмах.

 

2.10

 

Методика аналізу показників
оборотності дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Тому на підприємстві при аналізі оборотності оборотних коштів значне місце приділяється аналізу дебіторської заборгованості. Джерело аналізу — баланс підприємства, для внутрішнього аналізу застосовуються відомості аналітичного обліку (журнал-ордер або відомість облі­ку розрахунків з покупцями і замовниками). Слід наголосити, що де­тально аналізується дебіторська заборгованість з метою прийняття поточних управлінських рішень, спрямованих на її скорочення, і для застосування своєчасних заходів по стягненню сумнівної дебіторської заборгованості. З метою аналізу розрахунків з покупцями і замовниками по даних аналогічної відомості складається аналітична таблиця, форма якої може бути наступною.
Форма №9
АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ


Покупець
(замовник)

Дата
утворення

Заборгова­ність на початок періоду

Вивантажено

Сплачено

Заборгова­ність на кінець періоду

Дата

Сума

В т.ч. ПДВ

Дата

Сума

А

1

2

3

4

5

б

7

8

За даними цієї аналітичної таблиці визначається:
1) Загальна сума дебіторської заборгованості (підсумок гр.2 + гр.7 – гр.8).
2) Аналізується заборгованість у розрізі окремих покупців, замовників і дат виникнення заборгованості, строк утворення якої більше року. Така заборгованість за наявності виправдовувальних документів може бути віднесена до позареалізаційних втрат і списана на збитки як дебіторська заборгованість, по якій минув строк позовної давності, або по інших боргах, нереальних до стягнення за рішенням інвентаризаційної комісії, створює резерв по сумнівних боргах.
3) За даними відомості обліку з покупцями і замовниками (або попередньої аналітичної таблиці) складається наступна аналітична таблиця, за якою аналізується стан дебіторської заборгованості по строках виникнення. Форма таблиці може бути такою.
Форма №10
Аналіз стану дебіторської заборгованості


Статті дебіторської заборгованості

Усього на кінець звітного періоду

В тому числі по термінах виникнення

до одного
місяця

від одного до трьох
місяців

від трьох до шести
місяців

від шести місяців до
року

Більше
року

1

2

3

4

5

6

7

Щомісячне ведення такої відомості дозволяє бухгалтеру аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно вживати заходів щодо усунення простроченої заборгованості. Такий аналіз дебіторської заборгованості, як було сказано вище, здійснюється за даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для потреб управління. Але, як відомо, зовнішні користувачі інформації при взаємовідносинах з підприємством також дуже зацікавлені знати стан дебіторської заборгованості підприємства, бо зростання її завжди свідчить про нестабільний фінансовий стан. За даними бухгалтерської звітності (ф 1, ф 2) можна визначити цілий ряд показників, що характеризують стан дебіторської заборгованості.
До цих показників належать:
1. Оборотність дебіторської заборгованості, що визначається за формулою:
Од = В / Д,
де:
Од — оборотність дебіторської заборгованості;
В — виручка від реалізації продукції;
Д — середня дебіторська заборгованість.
2. Період погашення дебіторської заборгованості, що визна­чається за формулою:
Пд = 360 / Од,
де:
Пд — період погашення дебіторської заборгованості;
Од — оборотність дебіторської заборгованості.
3.Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів, що визначається за формулою:
Да = Дз / Па ? 100,
де:
Да — частка дебіторської заборгованості в поточних активах;
Дз — дебіторська заборгованість;
Та — поточні активи (ІІ + III розділ активу балансу).
4. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації визначається за формулою:
2 = О / В,
де:
2 — відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації;
Осередня величина дебіторської заборгованості;
В — виручка від реалізації продукції.
5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості, %.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.