лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ 1

АНАЛІЗ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА

 

 

1.1

 

Завдання аналізу прибутку
та рентабельності
Фінансовим підсумком господарської діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість, яка, як відомо, характеризується абсолютними і відносними показниками.
Абсолютний показник прибутковості — це сума прибутку. Відносний показник прибутковості — це рівень рентабельності.
У збільшенні прибутку та високій рентабельності зацікавлені і підприємства, і держава, оскільки, з одного боку, це є прямим джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства, а з другого — вони забезпечують сталі й зростаючі надходження до державного бюджету.
Разом з тим відомо, що приросту прибутку можна досягти не лише шляхом збільшення внеску трудового колективу підприємства, а і в результаті певних порушень державної дисципліни (найчастіше — порушенням порядку встановлення цін), іншими протиправними діями, що тягнуть за собою карну відповідальність, бо викликають негативні явища в розвитку економіки держави.
З огляду на це на кожному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз формування, використання і розподілу прибутку, щоб знати величину чистого прибутку, його складові частини і основні тенденції їх зміни.
Основними цілями аналізу прибутку є:
1. Перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку.
2. Загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка.
3. Визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом). Вивчення динаміки прибутку за ряд звітних періодів.
4. Вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку.
5. Визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві.
6. Вивчення основних напрямків розподілу прибутку.
Окрім перерахованого, в процесі аналізу прибутку можуть досліджуватися і інші питання, що пов’язані з прибутковістю підприємств.
Інформаційною базою для аналізу прибутку та рентабель­ності є:

  • Бізнес-план.
  • Фінансовий план.
  • Баланс підприємства (ф1).
  • Звіт про фінансові результати та їх використання за попередній та звітний періоди (ф2).
  • Декларація про прибуток підприємства.
  • Доходи від реалізації товарів (робіт і послуг) (додаток А).
  • Зведена таблиця основних показників (ф22).
  • Матеріали маркетингових досліджень.

У роботі підприємства використовуються наступні показники прибутку:
• балансовий прибуток;
• оподаткований прибуток;
• неоподатковуваний прибуток (пільговий);
• прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства;
• чистий прибуток.
Балансовий прибуток характеризує фінансовий результат усієї діяльності підприємства, інші ж показники потрібні тоді, коли виникає необхідність проаналізувати формування податків і розподіл прибутку.

 

1.2

 

Перевірка обґрунтованості
та напруженості
плану прибутку

Аналіз обґрунтованості та напруженості плану прибутку необхідний для дослідження взаємозв’язку планових показників прибутку і рентабельності по залишках нереалізованої товарної продукції на початок року, планового випуску товарної продукції і реалізованої продукції. Це питання вивчається тільки при проведенні внутрішнього (управлінського) аналізу.
Перевірку обґрунтованості і напруженості плану прибутку дано у табл. 1.
Аналіз проводиться шляхом зіставлення планових показників рентабельності всіх товарних фондів (гр.4, ряд. 3) з рентабельністю реалізованої продукції (гр.4, ряд. 4).

Таблиця 1

Показник

За відпускними цінами

За собівартістю

Прибуток

Абсолютна сума
(гр.І – гр.2)

% до собі­вартості
(гр.3 ? 100): гр.2

А

1

2

3

4

1. Залишки нереалізованої товарної продукції на по­чаток року (фактично)

18904

13253

+5651

42,64

2. Випуск товарної продукції за планом

2 374 300

1 987 836

+ 386 464

19,44

3. Всього товарних фондів

2 393 204

2 001 089

+392115

19,60

4. Реалізація товарної продукції за планом

860 644

652 889

+ 207 755

31,82

Як бачимо з даних аналітичної таблиці умовного підприємства, рентабельність реалізованої продукції значно вища рентабельності всіх товарних фондів, що свідчить про обґрунтованість плану прибутку цього підприємства.
Оцінка виконання плану прибутку проводиться за наростаючим підсумком з початку звітного періоду, при цьому необхідно забезпечити зіставлення показників прибутку, тобто їх потрібно коригувати на всі зміни, які відбуваються в складі показників прибутку за звітний період (зміна цін, умов праці та інше).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.