лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фондовий ринок

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

О. М. МОЗГОВИЙ

ФОНДОВИЙ РИНОК

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 

 

 

Київ 1999

 

Рецензенти:
В. О. Степаненко, д-р екон. наук, проф. (Ін-т світової
економіки і міжнар. відносин НАН України);
С. І. Юрій, д-р екон. наук, проф. (Терноп. акад. нар. госп-ва);
А. І. Даниленко, д-р екон. наук, проф. (М-во пром. політики України)

 

 

 

 

Мозговий О. М.
М 74         Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.— 316 с.
ISBN 966-574-142-Х

У навчальному посібнику розглянуто механізми функціонування фондо­вого ринку. Головну увагу приділено характеристиці цінних паперів, опе­рацій із ними на біржовому та позабіржовому ринках. Показано види та особливості діяльності професіоналів фондового ринку, методи та інстру­ментарій обгрунтування інвестиційних рішень, проаналізовано систему дер­жавного регулювання фондового ринку України. Ключові питання висвіт­лено на підставі узагальнення світового досвіду та з урахуванням практич­них проблем і специфіки розвитку відчуженого фондового ринку.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фаховим спрямуванням «Міжнародна економіка», спеціалістів-практиків фондового ринку.

ББК 65.262.2

 

©  О. М. Мозговий, 1999
ISBN 966–574–142–Х                                                               ©  КНЕУ, 1999


Навчальне видання

 

МОЗГОВИЙ  Олег Миколайович

ФОНДОВИЙ РИНОК

Навчальний посібник

 

Редактор  Л. Маслова
Коректор  Л. Тютюнник
Комп’ютерна верстка  О. Іваненко
Комп’ютерний набір  О. Бабич, Л. Богданової,
О. Іваненко, Н. Коломієць, І. Пантюхової

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.