лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Р

Раціоналізація

Розробка та здійснення заходів інтенсивного характеру, спрямованих на покращення, прогресивну зміну певних систем, процесів, елементів, операцій з метою підвищення їх якості, продуктивності, ефективності, зниження затрат та покращення результатів діяльності.

Ревізія

Перевірка господарсько-фінансової діяльності уста­нови, підприємства або посадової особи, яку здійснює уповноважений на це орган з метою виявлення та усунення недоліків у їх роботі, а також законності їх дій.

Регламент

1) Сукупність правил, положень, які визначають по­рядок роботи державних органів, установ, органі­зацій, підприємств; 2) порядок ведення зборів, за­сідань, сесій та з’їздів представницьких органів.

Регламентування

Організаційний метод управління, який встановлює межі, рамки діяльності, визначає статус ланок системи управління, призначення кожної ланки, її міс­ця в системі, взаємозв’язки з іншими ланками і область відносної автономії.

Регулювання

Функція управління, яка забезпечує функціонуван­ня керованих процесів у межах параметрів, заданих планом, програмою, регламентом.

Резерви
виробництва

Можливості зростання обсягу, покращення якості, зниження собівартості та підвищення ефективності виробництва.

Резерв кадровий на висунення

Спеціально сформований контингент робітників для висунення на керуючі посади на підприємстві, в об’єднанні, галузі.

Резервування

Спосіб підвищення надійності систем шляхом доповнення складу її елементів однорідними елементами, які замінюють один одного у випадку виходу з ладу одного з них.

Реклама

Система заходів, спрямованих на доведення до потен­ційного покупця ємної та художньо оформленої інфор­мації про товар, послуги або саме підприємство. Головна мета реклами — збільшити обсяги збуту продукції.

Рекламація

Заява, претензія про неналежне виконання зобов’язань; найчастіше застосовується при поставці товару, який не відповідає встановленій якості.

Рентабельність виробництва

Показник ефективності виробництва, що характери­зує співвідношення результатів виробничо-госпо­дарської діяльності та затрат на виробництво продукції. У загальному вигляді визначається як спів­відношення прибутку та вартості основних і оборотних виробничих фондів.

Рентабельність продукції

Відношення прибутку від реалізації продукції до її повної собівартості, а також до собівартості за відрахуванням прямих матеріальних затрат.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.