лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП
Мабуть, сьогодні важко знайти більш актуальну проблему, ніж досягнення конкурентоспроможності (КС). Останнім часом вона стає однією з нагальних проблем у світовому економічному житті: наукових дослід­женнях, навчальному процесі та господарській практиці.
Що ж являє собою КС? Як її досягти та утримувати в умовах жорсткої конкуренції на внутрішньому та світовому ринках?
Досягнення та послідовне підвищення КС — це не суто економічні чи технічні проблеми. Це зовсім інше інтелектуальне мислення керівників, фахівців, робітників — усіх працюючих на всіх рівнях та в усіх сферах економіки. Це вміння управляти досягненням КС. І головний тягар у вирішенні цієї проблеми лягає на плечі менеджерів будь-якого рівня та сфери діяль­ності — від прем’єр-міністра до бригадира виробничої дільниці. Але перш за все треба оволодіти термінологією КС, основними поняттями управління процесом досягнення КС. На сьогодні у спеціальній літературі відсутній будь-який посібник, котрий давав би змогу менеджерам ознайомитись — бодай у стислій формі — з термінологією у сфері управ­ління КС. Тому й виникла ідея підготувати перше видання стислого слов­ника-довідника менеджера по управлінню КС.
Головне призначення словника-довідника — надати допомогу менед­жерам усіх рівнів в опануванні термінами, що з’явилися останнім часом в науці й практиці управління КС.
Укладач не ставив перед собою завдання висвітлити в пропонова­ному виданні всі терміни, що охоплюють управління, а обмежився лише основними, найнеобхіднішими при знайомстві з управлінням КС як нової наукової, навчально-методичної та практичної діяльності, яка закладає під­валини формування в Київському національному економічному універ­ситеті української школи управління конкурентоспроможністю як нового науково-дослідного, навчально-методичного та консультативного напрямку знань і на цій основі запровадження у навчальному процесі нової технології опанування форм і методів управління КС.
Ми усвідомлюємо, що в роботі над словником не все вдалося стосов­но його структури, складу термінів та глибини їх розкриття. Складність полягає в тому, що формування нових термінів йде безперервно, по багатьох із них ще не склалося єдиної думки, трактування окремих понять управ­ління та КС залишається дискусійним. Однак навіть у такій редакції (як перша спроба) підготовлений словник-довідник по управлінню КС, безумовно, стане до нагоди
– практичним працівникам фірм усіх форм власності малого, середнього та крупного бізнесу;
– студентам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів;
– учням та викладачам економічних дисциплін середніх шкіл, коледжів, ліцеїв.
Укладач із вдячністю розгляне всі зауваження та пропозиції, які сприятимуть покращенню словника-довідника як по суті, так і по його структурі, і врахує їх при підготовці другого видання.
Вважаю своїм приємним обов’язком висловити велику подяку докторам економічних наук, професором В. Г. Герасимчуку, І. М. Петровичу, Ф. М. Русінову, кандидатам економічних наук, доцентам С. М. Соболю та З. Є. Шершньовій, які своїм тлумаченням багатьох термінів у сфері менеджменту, маркетингу, конкурентоспроможності суттєво допомогли у під­готовці цього видання словника-довідника.
Велику технічну роботу виконала студентка факультету маркетингу КНЕУ Олена Шарова, за що автор їй глибоко вдячний.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.