лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Важливим контролінговим інструментом для досягнення прозорості затрат у системі державної адміністрації є облік процесуа­льних затрат — нова методика для калькуляції затрат, яка може використовуватись паралельно із традиційним обліком і джерелами затрат. За допомогою аналізу видів діяльності такий облік дозволяє контролювати діяльність адміністративних підрозділів за джерелами затрат і об’єднує ці види діяльності в процеси, які виходять за межі джерел. За допомогою обліку процесуальних затрат можливо ідентифікувати як процеси вироблення продукту, так і затрати, які виникають у зв’язку з цим, — відповідно до причин. Контролінг завдяки обліку процесуальних затрат допоможе виявляти нерентабельні процеси чи організаційні вади та вказувати на потенціал заощадження.
При проведенні аналізу затрат процесу ті затрати, які припадають на управлінські процеси, підпорядковуються саме їм. Місця виникнення затрат при цьому вже розрізняють не за видами затрат, а за процесами та закріпленими за ними ресурсами.
При проведенні аналізу затрат процесу треба розрізняти голов­ні та часткові процеси. Головний процес — це низка однорідних дій, підпорядкованих одній і тій самій величині впливу затрат. Це означає, що затрати ресурсів у сфері управління при обробці заяв на будівництво визначаються кількістю заяв, які підлягають
обробці. Для головних процесів треба встановити затрати процесів. Показник впливу затрат є, з одного боку, величиною виміру для ресурсів, які спожиті в процесі та призвели до затрат, а з іншого, — величиною виміру і для продукту чи послуги управління як результатів процесу. Прикладами головних процесів у публічному управлінні можуть бути обробка заяви на будівництво, надання дозволу для підключення до каналізаційної мережі, розрахунок зборів за відведення стічної води, обслуговування осіб, які потребують опіки, підготовка проекту рішення, зайняття вакантної посади, оформлення виходу на пенсію співробітника, придбання канцелярських товарів, розрахунок заробітної плати, оформлення свідоцтва про особу.
Під частковим процесом розуміємо низку однорідних дій у рамках одного місця виникнення затрат. Частковий процес може бути підпорядковим одному або багатьом головним процесам. Проте велика кількість часткових процесів одного місця виникнення затрат може бути також підпорядкована одному головному процесу. Аналіз часткових процесів у місцях виникнення затрат структури, яка вивчається, можна проводити різним способами: за допомогою структурованого інтерв’ю, аналізу документації (посадові інструкції, довідки з питань організації, службові додат­ки) або шляхом повернення до вивчення вже наявних результатів (наприклад, матеріали вартісного аналізу комплексних затрат).
У бесіді з працівниками, відповідальними за місця виникнення затрат, можна найкращим чином визначити, які часткові процеси в них є найважливішими, а також фактори, що визначають виник­нення затрат. Вихідним моментом для структуризації часткових процесів завжди повинні слугувати головні процеси управління. Якщо дії поширюються на велику кількість головних процесів, то з цього випливає мінімальна диференціація часткових процесів місця виникнення затрат (наприклад, під час оброблення заяв — первинна заява, заява щодо змін, повторна заява).
Після визначення часткових процесів треба з’ясувати, чи впливає на процеси в місці виникнення затрат обсяг вироблених продуктів або послуг, тобто чи зумовлюють кількісні показники зміни, чи, може, процеси від цього не залежать і вплив кількісних змін на них не позначається. Ті часткові процеси, які не залежать від змін кількісних характеристик, називаються нейтральними стосовно кількості. Прикладом часткового процесу, що не залежить від кількісних показників, є керівництво відділу. Часткові процеси, що змінюються внаслідок впливу кількісних характерис­тик, називаються залежними від кількості продукту. Для таких процесів установлюються величини виміру, за допомогою яких ці процеси можуть бути визначені в кількісному відношенні. Прик­ладом часткового процесу, що залежить від кількісних змін, є процес перевірки заяви. Одиниця виміру тут називається числом заяв.
Далі встановлюється співвідношення між частковими процесами та кількістю персоналу, що бере в них участь. Вихідним моментом при цьому є наявні в місці виникнення затрат кадрові ресурси у відповідному для працівників віці, а також наявні посади. При проведенні калькуляції затрат процесу принципово враховуються всі затрати підрозділу, в якому проводиться аналіз, а потім, по можливості, відповідно до причин їх виникнення пере­раховуються на процеси. Ті часткові процеси, котрі є нейтральними відносно кількісних характеристик, розкладаються переваж­но пропорційно до розміру затрат часткових процесів, залежних від кількісних характеристик продукту. Підсумовування нейтральних та перерахованих залежних затрат висвітлює загальні затрати процесу.
Розглядаючи результати аналізу, необхідно звернути увагу на наступні взаємопов’язані моменти: зайві процеси чи їх елементи мають у собі потенціал до економії. Раціоналізація та прискорення процесів сприятимуть заощадженню затрат та зменшенню витрат часу на обробку справ. Наслідком зменшення кількості помилок та поліпшення якості процесу частіше всього бувають заощадження коштів та вищий ступінь задоволення клієнтів.

  1. Термінологічний словник

Контролінг — це управлінська концепція процесу прийняття рішень і управління за допомогою цілеспрямованого забезпечення інфор­мацією для досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.