лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Проста калькуляція може бути одноступінчатою і багатоступінчатою.
При одноступінчатій затрати на групу об’єктів затрат визначаються розподілом суми затрат за період на загальну кількість вироблених продуктів. Багатоступінчату варто застосовувати тоді, коли виробляється навіть один стандартний продукт але вироб­ництво розбито на ряд етапів.
Витрати на одиницю об’єктів затрат розраховуються як загальні затрати одного етапу за один період часу, поділені на число незавершених і проміжних продуктів. Наступний виробничий етап містить у собі результат попереднього етапу.
Розрахунок затрат на одиницю продукції проводиться за допомогою постатейної калькуляції.
Задача розрахунку затрат по об’єктах на одиницю часу полягає в тому, щоб визначити виробничий результат за звітний період. Для цього затрати звітного періоду зіставляються з доходом цього періоду.
Студентам необхідно зрозуміти, що цілеспрямовану реорганізацію управлінських процесів не можна здійснити без ґрунтовного їх аналізу. Без знання слабких місць в управлінських процесах в організації, інформаційних технологіях та в кадровій сфері неможливо їх раціоналізувати.
Під аналізом управлінських процесів розуміються систематич­ний облік, документування та оцінка їх за наступними критеріями: затрати, фактор часу, якість. У числі інструментів документування, які найчастіше застосовуються на практиці, — діаграми, на них зображають перебіг певних дій, опис процесів, циклів, заходів, графічні сітки процесів.
Як метод аналізу в останні роки надійно зарекомендувала себе калькуляція затрат процесів. Затрати, які пов’язані з окремими фрагментами процесів, визначаються в рамках комплексної калькуляції затрат на основі затрат за місцями їх виникнення. Затрати основних процесів можна отримати шляхом підсумування затрат часткових процесів.
При калькуляції часткових затрат (вона ще називається калькуляцією суми покриття), носіям затрат підпорядкуються лише певні затрати, які виникли саме в них. Якщо якісні затрати немож­ливо закріпити безпосередньо за носіями затрат, вони переходять у виробничий продукт.
Мета аналізу процесів полягає в тому, щоб розглядати управлінські процеси в комплексі й отримати, по можливості, найповнішу на даний момент картину про реальний стан організації управління. Для цього потрібно оцінити зафіксовані процеси за наявними критеріями: в організаційній практиці вдаються до аналізу затрат на процеси, питомої ваги створеної вартості, часу перебігу процесів, питомої ваги процесів, кількості учасників процесу та ступеня задоволення клієнтів.
Аналіз процесів проводиться для того, щоб усунути слабкі міс­ця в організації управлінських процесів або досягти радикального їх оновлення. Часто приводом для цього слугує невдоволення внутрішньовідомчих та сторонніх клієнтів, незадовільні результати ревізій звітності, оновлення структури у зв’язку з новими завданнями, зменшенням їх кількості чи обсягів, або їх ліквідацією, або ж на підставі встановлення факту невисокого рівня організації. Деталізований аналіз процесів проводиться й тоді, коли укладаються довідники з організаційних питань та питань якості, вводяться системи управління процесами. Організація публічного управління має ієрархичну структуру, вона орієнтується на функціональність. Тому ділові папери часто проходять через різні ієрархічні рівні та формальні інстанції з етапами їх оформлення, як наприклад, перевірка вхідних та вихідних даних, що не приносить відчутної користі клієнту, який отримує послугу.
Найчастішими проблемами в таких процесах з багатокомпонентними трудовими затратами є зволікання (час, що витрачається на зберігання документів, їх перебування в черзі на обробку, час на транспортування), дублювання при виконанні завдань і дій як у стадії обробки, так і під час обліку даних. Сюди відноситься також і значна потреба в комунікації та узгодженнях, часта зміна ручної обробки документів на електронну і навпаки.
Орієнтація на процеси в публічному управлінні — це розуміння процесів з точки зору функцій, структурного зв’язку між різними підрозділами та постійна орієнтація на задоволення потреб клієнтів. В управлінських структурах, які зорієнтовані на процеси, саме найважливіші управлінські процеси визначають організацію їх перебігу, а не ті методи та способи, що мають відношення до організаційних структур та посад. Завдяки цьому управлінським структурам, які зорієнтовані на процеси, вдається створювати продукт чи надавати послугу економніше та бути кориснішими для клієнта. Завдяки модернізації робочого процесу, наприклад скорочення термінів обробки заяви на будівництво об’єкта, установа може не тільки заощадити свої внутрішні ресурсні затрати, але й задовольнити клієнта, який подав заяву і був, звичайно, зацікавлений у тому, щоб будівництво почалось якомога швидше. При функціонуванні організації, яка зорієнтована на процеси, слід виходити з того, що результат є наслідком цілого ряду активних дій, які проводяться в багатьох структурних одиницях організації. Функціонування організації, зорієнтованої на процеси, має сприяти швидкому, простому та економному вирішенню справи, при цьому слід постійно враховувати вимоги внутрішньовідомчих та сторонніх клієнтів.
При вивченні діяльності організації, яка зорієнтована на процеси, предметом аналізу виступають не її завдання та функції, а дії або сукупність дій в окремих підрозділах, де завдяки цим діям виробляються матеріальні або нематеріальні управлінські продук­ти чи послуги. Такий аналіз відображає цілісну низку процесів та створення вартості в управлінських діях, які є об’єктом вивчення, та дозволяє зробити висновки за категоріями затрат, часу та якості. Такі слабкі місця, як наприклад, порушення у сфері зв’язку або організації, дублюючий облік та накопичення надлишкових даних, обліковуються систематично з урахуванням точки зору на процеси. Зв’язки процесів з іншими внутрішніми та зовнішніми інстанціями чітко визначаються, а разом із ними — і можливі наслідки заходів реорганізації для інших сфер.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.