лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Класифікація посад — це організація місць роботи в групи чи класи на основі посадових обов’язків, відповідності та вимог до кваліфікації. Існує два підходи до розробки класифікації посад:
1. Визначення рангу особи — застосовується в більшості країн. Визначають кваліфікацію, вміння, навички, здібності особи, після чого їй присуджується ранг державного службовця безвідносно до дійсних обов’язків, що їх виконуватиме особа.
2. Визначення посади особи — вимагає розробки професійних категорій. Ці професійні категорії забезпечують загальну класифікаційну схему для кожної посади.
В Україні розроблено Довідник типових професійно-кваліфі­каційних характеристик посад державних службовців, який уста­новлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації державних службовців. Він слугує основою

 • при розробці посадових інструкцій, які закріплюють обо­в’язки, права й відповідальність державних службовців;
 • підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за правильністю їхнього використання згідно зі спеціальністю та кваліфікацією;
 • конкурсному підборі та атестації державних службовців;
 • формуванні дійового кадрового резерву;
 • організації стажування в державних органах влади;
 • розробці та вдосконаленні програми підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їхньої професійної діяльності.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями державних службовців, які розробляють і затверджують на основі цього Довідника. Крім того, Законом України «Про державну службу» визначені 7 категорій посад державних службовців та 15 рангів, які відповідають певним категоріям.
Порядок вступу на посаду державного службовця буде залежати від особливостей статусу державного органу; категорії державної посади; шляхів заміщення цих посад.
Відповідно до ст.38 Конституції України «громадяни корис­туються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування». Проте ст. 12 зазначеного Закону передбачаються обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. Зокрема, не можуть бути
обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які визнані у встановленому порядку недієздатними;

 • мають судимість;
 • у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими родичами чи свояками;
 • в інших випадках, установлених законами України.

У нашій країні в системі державної служби посади заміщуються шляхами призначення або за конкурсом.
Призначення на державну посаду стосується І—III категорії посад державних службовців і проводиться органами державної влади і посадовими особами в межах компетенції з додержанням встановленого порядку заміщення посад тієї чи іншої категорії.
Конкурс при прийнятті на посади в державні органи є принципово новим інститутом державної служби й важливим компонентом набору та відбору кадрів.
Стаття 15 Закону України «Про державну службу» визначає, що прийняття на державну службу на посади ІІІ—VIІ категорій, передбачених ст. 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.
Інститут конкурсного прийому на державну службу базується на таких основних принципах:

 • принцип рівноправності, який виключає дискримінацію за походженням, статтю, віросповіданням або політичними поглядами;
 • принцип відповідності здібностей та професійного рівня вимогам конкретного виду діяльності в системі державної служби;
 • принцип гласності — забезпечення гласності проведення конкурсів.

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців затверджене постановою Кабінету Міністрів України 4 січня 1995 р. за №782. Для проведення конкурсу наказом керівника утворюється конкурсна комісія, яку очолює, як правило, заступник керівника. Інформація про конкурс та умови його проведення оголошується в засобах інформації не піз­ніше як за місяць до проведення конкурсу та доводиться до відома працівників органу, у якому оголошується конкурс.
Претенденти на посаду державного службовця подають на ім’я керівника заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру (у тому числі й за кордоном) щодо себе і членів своєї сім’ї. Претенденти, які працюють в органі, де оголошено конкурс, чи зараховані до кадрового резерву цього органу і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають. Але особи, які досягли граничного віку перебування на державній службі участі в конкурсі не беруть.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.