лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Виділяють різні характеристики державного органу: функціо­нальні, які розкривають його як структуру, що виконує визначені функції держави, соціологічні, які розглядають його як колектив людей, виділених суспільством для виконання покладених на нього державних завдань у відповідній сфері державної діяльності; юридичні, які вказують на наділення визначеної структури (колективу людей) необхідною компетенцією (сукупністю функцій і повноважень) або державними повноваженнями; організаційні, які роблять акцент на належності даної структури до державного апарату, на її внутрішній побудові — організації елементів та їх взаємозв’язків.
Таким чином, державний орган представляє собою одиничну структуру влади, формально створену державою для здійснення закріплених за нею його цілей і функцій. Слід відрізняти державний орган від державного підприємства, яке здійснює економічну діяльність на базі державної власності; від державної установи, яка зв’язана, як правило, з виконанням соціальних і духовних послуг; від державної організації, яка виконує звичайно організаційні функції в різних сферах соціального життя. У першому створюються і реалізуються управлінські рішення і дії, в останніх — матеріальні, соціальні та духовні продукти та послуги.
Основу організаційної структури державного управління становлять органи законодавчої влади. У сукупності вони представляють собою найбільш об’ємну й складну частину державного апарату, яка зосереджує в собі практично всю управлінську інфор­мацію і найважливіші засоби державного примусу. Таке положення органів законодавчої влади об’єктивно зумовлено тим, що вони покликані справляти безпосередній управляючий вплив на людей.
Зважаючи на це, виконавча влада повинна мати розгалужену й «пронизуючу» вертикаль, яка забезпечує проходження, диференціацію і конкретизацію управлінської інформації, особливо дирек­тивної, обов’язкової (починаючи з прийнятої на самих верхніх гілках влади), по всій ієрархії виконавчих органів державної влади та місцевого самоуправління, доведення її до виконавця і підпорядкування його поведінки відповідним вимогам (нормам).
В організаційній структурі державного управління місцеве самоуправління виступає у вигляді особливої підсистеми зі своїми об’єктами управління, компетенцією, процедурами й формами організації, матеріально-фінансовим забезпеченням, технологією діяльності персоналу та іншими елементами. Але тільки ця підсистема, яка «знизу» зв’язана з населенням — носієм і джерелом влади, у тому числі й відносно вищестоящого рівня, а «зверху» — з органами державної влади суб’єктів держави, зберігає системність держави, системність суспільства та системність державного управління.
Різні підходи спостерігаються також до питання оцінки організаційних зв’язків між представницькими органами державної влади і місцевим самоуправлінням і відповідними по горизонталі виконавчими органами. У демократичній правовій державі між представницькими органами відсутні відносини організаційного підпорядкування, все обмежено правовими відносинами — нижчестоящий орган зобов’язаний дотримуватися законного правового акту вищестоящого. Розділена законодавча й виконавча влада — кожна має свої механізми формування діяльності. З усього цього роблять висновок: представницькі органи державної влади і місцевого самоуправління буцім-то не беруть участі в державному управлінні, навіть не впливають на органи виконавчої влади. З такою інтерпретацією названих організаційних зв’язків важко погодитись. По-перше, проявляється їх взаємозалежність через механізми стримувань і противаг, що особливо відчутно під час вирішення кадрових питань та прийняття законів. По-друге, представницькі органи суттєво впливають на виконавчі органи за допомогою бюджету, а також фінансового, кредитного, податкового та іншого регулювання. По-третє, представницькі органи шляхом прийняття законів або інших нормативних правових актів формують правові основи суспільного життя і створюють нормативну базу для діяльності органів виконавчої влади. Ігнорувати подібні взаємозалежності, недооцінювати значення горизонтальних організаційних зв’язків — значить невиправдано звужувати та збіднювати державне управління як складне системне суспільне явище. До речі, цим і послаблюється державне управління, оскільки замість співробітництва, взаємопідтримки з’являються відносини конкуренції та протистояння.
Отже, коли розуміти під організаційною структурою державного управління не тільки сукупність виконавчої влади, яка традиційно займається виключно управлінням, але й систему організаційних зв’язків, які впливають на управління, то не можна не визнати, що ця структура підключає до управління (вводить в управлінські процеси) різні прояви, сторони, залежності практич­но всіх органів державної влади і місцевого самоврядування, які тим або іншим чином проявляють співучасть у формуванні реалізації державно-управляючих впливів.
Студент у процесі вивчення матеріалу теми повинен розглянути структуру управління організацією. Під структурою управління організацією розуміється сукупність його елементів, які перебувають у стійких взаємовідносинах і забезпечують її функціонування і розвиток як одне ціле. Елементами структури є працівники, служби та інші ланки апарату управління.
У рамках структури управління відбувається управлінський процес, між учасниками якого розподілені завдання та функції управління, а внаслідок — права та відповідальність за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як форму розподілу та кооперації управлінської діяльності, спрямовану на досягнення намічених цілей менеджменту.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.