лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зрозуміло, управлінський вплив спрямований насамперед на поведінку людей. Однак держава управляє не тільки людьми, а й речо­вими елементами виробничого та духовного життя людини — природними, матеріальними й фінансовими ресурсами, територіями, матеріальними об’єктами культури, тобто всіма тими «речами», що знаходяться у її розпорядженні. Навіть за умов значного скорочення кількості об’єктів державної власності в процесі приватизації в безпосередньому володінні держави залишаються найбільші підприємства базових галузей економіки та військово-промислового комплексу.
Поступове роздержавлення та демонополізація економіки, запуск ринкового механізму саморегулювання, проте, не звільняють державу від необхідності здійснювати широкі економічні, соціально-культурні та інші загальні й спеціальні функції, а зобов’язують виконувати їх в інших формах і методах, ніж раніше: сприянням утворенню ринку капіталу, житла, цінних паперів, прог­нозуванням, податковою, кредитною і дотаційною політикою, пільговим квотуванням, заохоченням науково-технічного прогресу та ін., тобто державне регулювання економіки не має нічого спільного з директивними методами командно-адміністративного управління.
Владно-примусовий характер державного управління в ринкових умовах якісно змінюється, хоча й зберігає свою принципову природу (мається на увазі владна природа, оскільки її витоками є державна воля). Здійснення загальних функцій, обслу­говування суспільних потреб не виключає застосування владнорегулюючих і примусових заходів державного управління, але вони становлять лише допоміжну основу змісту цієї діяльності. Це — заходи заохочення, стимулювання, переконання, формування громадської думки та свідомості, почуття відповідальності та обов’язку.
У державному управлінні об’єктом менеджменту є державний орган (державна установа). Це організація з наступними специфічними особливостями: 1) особи, які відповідають за її управління, є обраними або призначеними; 2) стосовно неї держава застосовує систему примусу, якої позбавлені приватні компанії; 3) предметом праці в ній є інформація, а рішення, що вона приймає, часто носить інформаційну форму (постанови, розпорядження тощо). Системи менеджменту, характерні для державних організацій, називають адміністративними (адмініс­трація — лат. administratio — управління, керівництво): 1) управлінська діяльність державних органів, організаційна дія­льність у сфері управління; 2) органи виконавчої влади держави; урядовий апарат; 3) посадові особи, керівний персонал певної установи; 4) розпорядники, відповідальні упорядники чогось.
На відміну від виконавчої роботи, яка властива державним
органам, менеджмент — це цілеспрямоване управління, цілями якого є, у першу чергу, ефективність і дієвість. Менеджмент є широким поняттям, яке охоплює одночасно три сфери: процес (планування, рішення, здійснення, контроль); структуру (організація, розподіл), кадри (керівництво). З цього витікають основні функції менеджменту: планування, контроль, організація, керівництво.
Менеджмент є типом управління, який найбільшою мірою відповідає потребам і умовам ринкової економіки. Основними ознаками менеджменту як типу управління є такі: 1) вихідним моментом організації управління і його здійснення є людина — її потреби, інтереси, мотиви, цінності, установки; 2) в підходах, принципах і методах управління пріоритет віддається економічним засобам і методам управління; 3) професіоналізм управління — одна з головних вимог до менеджера і персоналу; 4) менеджмент висуває комплекс вимог до особистих якостей менеджера, які забезпечують мистецтво управління (підприємливість, упевненість, комунікабельність); 5) в організаційному відношенні для менеджменту характерна гнучка організація управління, здатна швидко перебудовуватися відповідно до змін умов, та організація інно­ваційного типу.
Основними змінними державної організації, які вимагають уваги адміністративного менеджменту, є цілі, структура, завдання, тех­нологія і люди. Цілі державної організації — те, заради чого вона створюється і функціонує, — поділяються на предметні (здійсни­ти намічене політикою) і формальні (орієнтація на громадян, мінімальні затрати, вдоволеність персоналу). Структура державної організації — логічні взаємовідносини рівнів управління та функ­ціональних сфер, збудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей даної організації. Завдання — цілі, транспоновані в конкретні вказівки до дії. Технологія — засіб перетворення ресурсів у потрібні продукти й послуги. Люди — центральна фігура в менеджменті, особистості з їхніми неповтор­ними рисами. Менеджмент у державному управлінні враховує зовнішнє оточення державної організації і вимагає ефективної реакції на нього та пристосування.

  1. Термінологічний словник

Вертикальний розподіл праці — діяльність із координації праці інших людей. Для того щоб організація могла досягти поставлених перед нею цілей, задачі повинні бути скоординованими за допомогою вер­тикального розподілу праці.
Горизонтальний розподіл праці — розподіл праці на компоненти, складові загальної діяльності (наприклад, виробнича фірма — виробниц­тво, маркетинг, фінанси тощо).
Синергія (синергізм) — ефект підвищення результативності за рахунок використання взаємозв’язків і взаємопідсилення різних видів дія­льності, коли загальний ефект перевищує суму показників віддачі всіх ресурсів, що діють незалежно.
Структура державної організації — логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних сфер, збудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей даної організації.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.