лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Всі люди абсолютно різні за матеріальним становищем, розумом, рівнем культури, інтересами тощо, тому існує багато різних потреб і цілей. По-різному люди й поводять себе для досягнення цих цілей, тому неможливо запропонувати один «кращий» спосіб мотивації. Процес мотивації ускладнюється також змінами в орга­нізації.
Для мотивації перш за все необхідно визначити потреби людей. А. Маслоу людські потреби розділив на п’ять груп згідно з пріоритетністю їх задоволення:

  1. Фізіологічні — вода, їжа, повітря.
  2. Безпека та впевненість у майбутньому. Захист від фізичних, фізіологічних небезпек і впевненість, що фізіологічні потреби будуть задоволені в майбутньому.
  3. Соціальні — соціальне визнання, взаємодія, прихильність і підтримка.
  4. Повага — самоповага, особисті досягнення, визнання, повага колег.
  5. Самореалізація — реалізація своїх потенційних можливостей.

Перші дві групи — первісні потреби, останні — другорядні, задовольняти які людина прагне після задоволення первісних. З досягненням добробуту й стабільності в суспільстві на перший план виступають другорядні потреби.
Другий дослідник Д. Мак-Клейланд вважав, що мотивація повинна базуватися на трьох потребах: влада, успіх, причетність. Ця теорія деякою мірою схожа на теорію Маслоу. Так, потреба у владі та успіху в Маслоу — це самореалізація і повага, потреба в причетності — соціальні потреби.
Ще одна модель мотивації була розроблена Ф. Герцбергом. Він вважав: на процес заохочення себе та інших до діяльності впливають гігієнічні чинники і мотивація. Гігієнічні чинники — це чинники навколишнього середовища. Герцберг стверджував, що за відсутності цих факторів з’являється відчуття незадоволеності працею, але коли їх достатньо, то вони ні на що не заохочують — людина до них байдужа.
До мотивацій Герцберг відносить успіх, просування по службі, визнання й схвалення результатів роботи, високий ступінь відповідальності, можливість творчого й ділового зростання. Відсутність таких чинників не викликає незадоволенності працею, але наявність заохочує до ефективної діяльності.
Аналізуючи всі три теорії, можна зробити висновки, що їх використання, без сумніву, дає в цілому позитивний результат.
Розглянуті теорії засновані на потребах, задоволення яких впливає на поведінку людей. Існує ще три процесуальних теорії, в яких мотивація розглядається як процес послідовних станів. Це теорія очікування, теорія справедливості та модель Портера-Лоулера.
Теорія очікувань В. Врума визначає мотивацію як взаємодію трьох складових зв’язків: затрати праці — результати — винагорода і задоволення працею.
Теорія справедливості базується на порівнянні винагороди із затраченими зусиллями і винагородами інших людей, які виконують аналогічну роботу.
Елементи цих двох теорій об’єднує теорія мотивації, розроблена Портером і Лоулером. Модель містить п’ять чинників: затрачені зусилля, сприйняття винагороди, отримані результати, винагорода, ступінь задоволення. Модель побудована на розумінні «результативна праця приводить до задоволення», а не нав­паки, як вважають більшість менеджерів. Ця модель підтвердила свою ефективність.
У загальній системі мотивації особливу роль відіграє заробітна плата. Ринкова економіка орієнтована на кінцеві результати діяльності. Справедливе суспільство повинне прагнути до повної компенсації людині затраченої нею праці — це реалізується через заробітну плату, а заробітна плата допомагає задовольнити багато потреб — фізіологічні, безпеки, захищеності тощо.
Ступінь досягнення цілі визначається за допомогою контролю, який представляє собою процес встановлення відхилень від передбачених величин і дій людей у господарській діяльності. Контроль — одна із функцій управління і носить двоякий характер: з одного боку, це елемент кожної функції управління, з другого — самостійна функція управління.
За допомогою контролю виявляються проблеми, що дозволяє скоригувати діяльність організації на запобігання кризового стану. Разом із тим він дає можливість визначити, яка діяльність на шляху досягнення цілі була найбільш ефективною.
Студентам слід звернути увагу на те, що нові функції й зав­дання держави перехідного періоду зумовлюють і новий зміст її управлінської діяльності, і, отже, визначають форми, методи управління, систему та структуру органів державного управління. Раніше в наукових публікаціях домінували положення, за якими державне управління розглядалося як управління людьми. І для цього було досить підстав, оскільки державне управління як політична та владно-примусова діяльність, що одержала ці якості від держави — політичної організації, вважалося чисто політичною категорією, покликаною впливати лише на поведінку людей у потрібному для пануючого класу напрямі. Але тим самим нівелювалися ознаки управління як специфічного виду суспільної дія­льності.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.