лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Роботи (дії) являють собою процеси, необхідні для здійснення всіх подій, крім початкових. Є три види зв’язків між подіями:

  1. робота у звичайному розумінні слова, яка характеризується тривалістю, вартістю, затратами трудових і матеріальних ресурсів;
  2. очікування, з яким маємо справу тоді, коли обладнання, робоча сила зайняті іншим видом робіт. Очікування характеризується затратами часу;
  3. логічна залежність, тобто неможливість початку одних робіт до закінчення інших. Вона не пов’язана із затратами часу й ресурсів.

Сіткою (сітьовим графіком) називають графічне зображення послідовності робіт.
Критичний шлях — це така послідовність взаємопов’язаних подій, яка враховує тривалість усієї операції.
Метод робочого календаря. Робочий календар — це план роботи керівника чи фахівця за певний відрізок часу (рік, квартал, місяць, декада, тиждень, день).
У практиці планування управлінської діяльності розглянуті методи застосовуються в комплексі.
Реалізація управлінського рішення потребує попередньої підготовки цього процесу і практичного його здійснення, тобто виконання певної послідовності кроків відносно досягнення цілі, закладеної в управлінському рішенні. Інакше кажучи, зміст поняття реалізації управлінського рішення полягає в організації процесу його виконання. Цей аспект розгляду поняття «організація» охоплює поняття структурної організації та організації процесу виконання рішення.
Структурну організацію можна порівняти зі скелетом під-
приємства. Структурна організація визначає, хто відповідає за кожну певну функцію в загальному організмі підприємства, оскільки складається з переліку компетентних виконавчих органів, які функціонують в апараті управління. Наявність структурної організації є передумовою виконання управлінських рішень, оскільки за відсутності виконавців саме рішення втрачає раціональний зміст. Питання співвідношення структурної організації і менеджменту потребують окремого розгляду.
Організація процесу виконання управлінського рішення охоп­лює комплекс дій менеджера з його реалізації.
Практика управління свідчить, що виконання рішення є однією з найбільш слабких сторін управлінської діяльності. Це й результат некваліфікованої підготовки рішень, і несвоєчасного доведення їх до виконавців, і відсутності контролю за ходом реалізації рішень.
Організація виконання прийнятого рішення залежить від його характеру, виду, масштабів здійснення та ін. Для успішного виконання простих оперативних рішень потрібно здійснити наступ­ні операції і процедури: сформулювати рішення, визначити необхідні ресурси для його виконання, довести рішення до виконавців та проконтролювати виконання.
У разі прийняття складного багатопланового рішення потрібно розробити спеціальну програму його реалізації, яка має включати в себе три групи заходів: документальне оформлення та
організація доведення рішення до виконавців; забезпечення вико­нання рішення необхідними ресурсами і засобами; організація контролю за виконанням рішення.
Однією з важливих форм доведення рішення до виконавців є їхня безпосередня участь у розробці проекту цього рішення. Учас­ники заздалегідь ознайомляться з концепцією рішення, із завданнями та особливостями його виконання. Інколи з цією метою створюються комісії з людей, які можуть запропонувати щось цінне, корисне у вирішення проблеми. Майбутні виконавці, беручи участь у підготовці рішення, роблять його більш реальним, оскільки краще знають усі сторони господарської діяльності, її резерви та труднощі.
Велике значення для досягнення цілей організації має мотивація. Під мотивацією розуміється процес стимулювання самого себе та інших до діяльності, спрямованої на досягнення індивідуальних і загальних цілей організації.
У 40-х роках минулого століття з’явилися психологічні теорії мотивації праці. Вони поділяються на дві групи: основані на внутрішніх спонуканнях (потребах) і на поведінці людей з урахуванням їхнього сприйняття й пізнання оточуючого світу.
Потреби людей бувають первинні та другорядні: первинні — це природжені фізіологічні потреби (дихання, сон, їжа); другоряд­ні випливають із психологічного стану людини (наприклад, потреби в повазі, успіхові, владі) та виникають із розвитком інтелек­ту і придбанням нею життєвого досвіду.
Потреби спонукають до визначених дій для їх задоволення. Коли мета досягнута, потреба може бути задоволена повністю, частково або зовсім не задоволена.
Ступінь задоволення потреби в даній ситуації впливає на поведінку людини, якщо складається схожа ситуація в майбутньому. Людина прагнутиме обов’язково повторити свою поведінку, яка в минулому дала можливість максимально задовольнити потребу. Цей стан називається «законом результату».

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.