лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

На світанку інформаційного суспільства здійснюється масовий перехід від проблем формування інфраструктури до проб­лем підвищення якості життя. У 90-ті роки головну увагу приділяли соціальному або людському аспекту управління. Менеджмент спрямований, на те, щоб зробити людей здатними до спільних дій, щоб їхні зусилля стали більш ефективними. Менеджмент формує комунікації між людьми і визначає індивідуальний внесок кожного працюючого у загальний результат. Етика є «золотим» правилом менеджменту. Студент має визначити принципи управління, які є сьогодні найбільш актуаль­ними.
Нова система поглядів на управління відома в літературі як «тиха управлінська революція», і це не випадково. Адже основні положення управління можуть не призводити одразу до ломки, руйнації структур, систем, методів менеджменту, які вже склалися, а доповнювати їх, поступово пристосовуючи до нових умов. Маневри в розподілі ресурсів цінуються вище, ніж пунктуальність у їх використанні.
Вивчення матеріалу теми передбачає, щоб студент визначився щодо головного завдання менеджменту, а саме: встановлення цілей, для досягнення яких формується, функціонує і розвивається організація як цілісна система.
Кількість і різноманітність цілей і завдань менеджменту настільки великі, що без комплексного, системного підходу до визначення їх складу не може обійтись жодна організація. Щоб визначити головні цілі, можна скористатися цільовою моделлю — «дерево цілей», описується їх упорядкована ієрархія (студент повинен мати уяву щодо застосування цього методу).
Складання цільових моделей — це початковий етап процесу управління за цілями, концепція, яка широко використовується сучасним менеджментом. Процес менеджменту за цілями складається з 4 етапів:

  1. Визначається коло повноважень і обов’язків всіх керівників організації.
  2. Здійснюється розробка цілей менеджменту в межах установ­лених обов’язків.
  3. Складаються реальні плани досягнення поставлених цілей.
  4. Проводяться контроль, вимір, оцінка роботи та отриманих кожним керівником результатів.

Цілі й завдання менеджменту і менеджерів є відправним моментом для визначення обсягу і спрямування управлінських робіт, які забезпечують їх досягнення. Мова йде про функції менеджменту, які є складовими частинами будь-якого процесу управ­ління та організації (планування, організація, координація, контроль і мотивація).
З погляду менеджменту функція планування полягає в розробці змісту та послідовності дій для вирішення поставлених завдань.
Планування в менеджменті має три цілі: свідома організація господарської діяльності; спонукання працівників «зазирати в майбутнє», тобто прищеплення їм здатності погоджувати щоденні дії з перспективою розвитку підприємства; визначення критерію контролю фактичних параметрів.
Для того щоб планування виконало свою функцію, воно повин­но ґрунтуватися на таких принципах: повнота, точність, економічність, безперервність, гнучкість, масовість.
Організаційне планування має свої прийоми та методи, які відрізняються від прийомів і методів планування економічних показників господарської діяльності (балансовий, техніко-еконо­мічних розрахунків, економіко-математичне моделювання та ін.). До методів організаційного планування відносять метод послідов­ного опису операцій; графіки виконання; метод сітьового планування та управління; метод робочого календаря.
Метод послідовного опису операцій. Суть цього методу полягає у складанні плану послідовного виконання робіт, кожна з них описується з необхідним ступенем деталізації. План може бути складений у вигляді послідовного переліку операцій, у вигляді схеми чи таблиці.
Графіки виконання. Графіки виконання передбачають, що, коли і ким має бути зроблене в межах певних строків (початок і закінчення робіт).
Метод сітьового планування та управління. Процес сітьового планування полягає в побудові таблиці робіт, у якій вказуються параметри, що характеризують тривалість робіт, та сітьового графіка, де зазначається їх послідовність.
Основним поняття сітьового планування є події, роботи, мережа, критичний шлях.
Події — це певні проміжні або кінцеві результати роботи. Момент здійснення події — це досягнення відповідної проміжної або кінцевої мети. Кожна подія, крім початкової і кінцевої, означає закінчення будь-якої роботи (або кількох робіт) і можливість початку іншої (наступної) роботи.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.