лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

Тема 1. Основи менеджменту.
Менеджмент у державному управлінні

  1. Методичні поради

Управління як діяльність існувало протягом усієї нашої історії. При засвоєнні матеріалу дисципліни «Менеджмент у державній організації», слід спочатку чітко визначити об’єкт дослідження. Поняття «менеджмент» має дуже широке трактування. Так, у фундаментальному Оксфордському словнику менеджмент визначається як спосіб, манера спілкування з людьми; влада й мистецтво управління; особливого роду вміння та адміністративні навич­ки; орган управління (адміністративна одиниця). У «Словнику іноземних слів» менеджмент перекладається як управління вироб­ництвом і як сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності та прибутковості.
Студент у процесі вивчення теми має розглянути різні підходи, що існують для визначення поняття «менеджмент».
Менеджмент визначається як інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовані спеціалісти формують організації та управляють ними шляхом постановки цілей і розробки методів їх досягнення. Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, координації, мотивації, при здійсненні яких менеджери забезпечують умови для продуктивної та ефективної праці зайнятих в організації працівників і одержання результатів, які відповідають цілям. Головне завдання людей, що працюють в організації — ефективне використання й координація всіх її ресурсів (капіталу, будівель, обладнання, матеріалів, праці, інформації).
Налагодження ефективного співробітництва багатьох людей — це серцевина менеджменту в будь-якій формі. Але для цього менеджерам доводиться співпрацювати з колегами, представниками інших організацій, а також із керівництвом (робота з іншими), і організовувати продуктивну діяльність підлеглих. Для того щоб спільна праця певної групи людей була продуктивною, менеджеру потрібно налагоджувати взаємоприйнятні відносини не тільки з вищим керівництвом, а й зі своїми підлеглими. Не завжди найкращою для цього формою є метод командування, розпорядництва. Найпродуктивнішою формою взаємовідносин між керівником і підлеглим дедалі частіше вважається співпраця: кожен бере на себе певні зобов’язання і відповідальність стосовно виконання спільної роботи. Управлінська вертикаль перетворюється в управ­лінську горизонталь.
Така організація ефективного співробітництва дістала назву «синергія». Словник іншомовних слів визначає синергію як співробітництво, співдружність, як варіант реакції організму на комбіновану дію двох або декількох лікарських речовин, котрий характеризується тим, що отриманий результат перевищує дію, яку справ­ляє кожний компонент окремо. Таким чином, термін «синергія» має медичне походження й означає, власне, підсилювальний ефект.
Стосовно менеджменту термін «синергія» став використовуватися у другій половині минулого століття.
Синергія (синергізм) являє собою ефект підвищення результативності за рахунок використання взаємозв’язків і взаємопідсилення різних видів діяльності, коли загальний ефект перевищує суму показників віддачі всіх ресурсів, що діють незалежно. Формула синергії: «2 + 2 = 5, 6 … N». Ця формула визначає: загальна віддача всіх факторів у організації вище за суму показників незалежного використання цих факторів кожним підрозділом (працівником) організації, тобто коли б вони діяли окремо. Питання про те, наскільки цей ефект перевищує арифметичну суму, пов’яза­не з якістю менеджменту і ступенем взаємодоповнення складових.
Необхідно засвоїти чотири основні види синергії, які існують у сфері менеджменту.

    • Ринкова синергія — додатковий продаж одного або декількох продуктів (послуг) на одному або декількох інших ринках. Прикладом такої синергії виступають американські компанії «Кока-кола», «Мак-Дональдс» і багато інших, що діють і в Україні.
    • Економічна (затратна) синергія пов’язана зі зниженням затрат на виробництво і продажем продукції (послуг) за рахунок використання тих самих інженерних підрозділів для проектування, більш щільного завантаження наявних виробничих потужностей, каналів розподілу, утилізації відходів тощо. У такому разі поєднання виробничих процесів істотно скорочує затрати порівняно з кожним окремим процесом.
    • Технологічна синергія — трансфер технологій з однієї сфери застосування до іншої і, таким чином, відкриття нових рин­ків застосування наявних технологій. Завдяки технологічній синергії прибуткові нові ринки можуть бути захоплені без затратного виведення на ці ринки нових продуктів.
    • Менеджерська синергія також базується на трансферті, але управлінських знань, навичок, досвіду. Наприклад, організація з незадовільним веденням обліку наймає керівника, який належним чином підготовлений у даній сфері. Якщо цей керівник у професійній діяльності не тільки використовує свої знання та навички у сфері обліку, а й передає їх іншим, то відбувається менеджерська синергія, і в результаті організація отримує значні переваги.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.