лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

14

 

Лізинг — це господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату та на певний період часу.
За принципом МСБО — перевага змісту над формою — лізингові операції класифікуються як кредитні та обліковуються за відпо­відними рахунками. Водночас лізингові операції за формою означають передання — отримання основних засобів у користування. Придбані основні засоби, призначені для передання в лізинг, банки-лізингодавці можуть або обліковувати за рахунками класу 4, де обліковуються основні засоби та нематеріальні активи, які належать банку або не оприбутковувати їх на баланс, а відразу передавати в лізинг.
У цьому розділі розглядаються такі питання:
1. Характеристика лізингових операцій.
2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.
3. Облік операцій з оперативного лізингу.
14.1. Характеристика лізингових
операцій
При віднесенні лізингу до фінансового чи оперативного слід керуватися чинним законодавством України.
Лізинг основних засобів вважається фінансовим лізингом, якщо за угодою виконується одна з умов:

 • право власності на основні засоби переходить від лізингодавця до лізингоодержувача по закінченні дії лізингової угоди;
 • термін дії угоди поширюється на основну частину (не менш як 60 %) корисного строку служби основних засобів.

За інших обставин лізинг вважається оперативним.
У разі як фінансового, так і оперативного лізингу основні засоби протягом строку дії угоди лишаються власністю лізингодавця.
Об’єктом лізингу є матеріальні цінності, що належать до основних засобів лізингодавця або придбані на замовлення лізингоодержувача.
Умови лізингу визначаються лізинговою угодою та чинним законодавством України. В угоді слід зазначати:

 • об’єкт лізингу;
 • термін лізингу;
 • ринкову вартість основних засобів;
 • строк проведення платежів та їх розмір;
 • фактичну процентну ставку лізингу (якщо ринкова вартість процентної ставки більша за теперішню вартість мінімальних лізингових платежів із урахуванням процентної ставки, що прирощується);
 • процентну ставку лізингоодержувача, що прирощується (у протилежному випадку);
 • умови переоцінювання вартості об’єкта лізингу згідно із законодавством;
 • право власності на майно після закінчення терміну лізингу;
 • інше.

У договорі з фінансового лізингу наводиться й графік лізингових платежів так, щоб сума сальдо зобов’язань лізингоодержувача до­рівнювала меншій із двох сум — теперішній вартості (обчислюється з урахуванням процентної ставки лізингоодержувача, що прирощується) або ринковій вартості об’єкта, яку зазначено в договорі:

Дата
платежу

Сума
платежу

Сума нарахованих процентів

Сума зменшення зобов’язань

Сума сальдо
зобов’язань

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Передання об’єкта лізингу здійснюється у строки і на умовах, визначених договором лізингу.
Строк лізингу — це незмінний строк, на який лізингоодержувач уклав угоду на лізинг основних засобів. Можливе продовження строку лізингу, про що слід зробити спеціальне застереження на початку дії лізингової угоди.
На початку дії лізингу ставиться й така умова: якщо лізинго­одержувач забажає викупити основні засоби за очікуваною ціною, котра буде нижчою за ринкову вартість на день купівлі, то мінімальні лізингові платежі мають включати в себе і плату за викуп основних засобів, отриманих у лізинг.
Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за використання майна у вигляді лізингової плати.
Лізингова плата включає в себе суму частини вартості об’єкта лізингу; суму, сплачувану як проценти за залучений кредит для придбання майна за договором лізингу; винагороду; інші витрати лізингодавця, які передбачені договором лізингу.
Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і в балансі лізингодавця мають поділятися на процентні платежі за позиками та платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.
Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі процентної ставки, що застосовується в разі лізингу, до залишкової суми активу та зобов’язання за фінансовим лізингом.
14.2. Облік операцій з фінансового
лізингу за балансом лізингодавця
та лізингоодержувача
Основні засоби, передані (отримані) у фінан-
совий лізинг, обліковуються за меншою з двох вартостей — теперішньою (із урахуванням процентної ставки, що прирощується) або ринковою.
Концепція теперішньої вартості пов’язана з вартістю (процента­ми) користування грошима протягом часу. Вартість користування грошима протягом часу грунтується на тому, що гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, яку можна отримати будь-коли в майбутньому.
Теперішня вартість пов’язана з розрахунком складного дисконту для кожного лізингового платежу.
Основні засоби, передані у фінансовий лізинг, обліковуються лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач включає основні засоби до балансу як активи, а обов’язок їх погасити — до пасиву як зобов’язання. Проведення здійснюються на дату підписання договору про щойно перелічені основні умови лізингу.
Відображення операцій лізингодавцем
У разі придбання основних засобів у фінансовий лізинг на замовлення лізингоодержувача без оприбуткування їх у балансі лізингодавця виконується розглянуте далі проведення.
Д-т 1525 Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам
Д-т 2075 Фінансовий лізинг, який наданий суб’єктам господарської діяльності
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.
Якщо основні засоби обліковувались у балансі лізингодавця, то в разі передання їх у фінансовий лізинг здійснюється проведення:
Д-т 1525 Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам
Д-т 2075 Фінансовий лізинг, який наданий суб’єктам господарської діяльності
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.
Якщо вартість лізингу буде визначена більшою за балансову (залишкову) вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг, то різниця відображається за кредитом рахунку 3600 «Доходи майбутніх періодів», а якщо меншою — за дебетом рахунку 3500 «Витрати майбутніх періодів». Надалі ця різниця має повністю замортизуватись протягом строку договору лізингу методом складного дисконту.
Лізингодавець нараховує доходи за основними засобами, наданими у фінансовий лізинг.
Порядок нарахування доходів викладено у Правилах бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, які затверджено постановою Правління Національного банку України від 25.09.97 за № 316.
Нараховані доходи за фінансовим лізингом обліковуються за рахунками 1528 «Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», 2078 «Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності» та відображаються проведеннями:
Д-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим
банкам
Д-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
К-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам
К-т 6028 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської діяльності.
Якщо різниця між вартістю лізингу визначена більшою за ба-
лансову (залишкову) вартість наданих у фінансовий лізинг основ-
них засобів і відображена за кредитом рахунку 3600 «Доходи майбутніх періодів», то сума амортизації щомісяця відноситься на збільшення процентного доходу. Це відображається бухгалтерським проведенням:
Д-т 3600 Доходи майбутніх періодів
К-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам
К-т 6028 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської діяльності.
Якщо різниця між вартістю лізингу визначена меншою за балансову (залишкову) вартість наданих у фінансовий лізинг основних засобів і відображена за дебетом рахунку 3500 «Витрати майбутніх періодів», то сума амортизації щомісяця відноситься на зменшення процентного доходу:
Д-т 6018 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам
Д-т 6028 Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської діяльності
К-т 3500 Витрати майбутніх періодів.
На суму отриманих нарахованих доходів за фінансовим лізингом, лізингодавець виконує проведення:
Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів
К-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
К-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності.
Не сплачені в строк нараховані доходи за фінансовим лізингом лізингодавець обліковує за рахунками 1529 «Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам», 2079 «Простро­чені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності», про що виконується
бухгалтерське проведення:
Д-т 1529 Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
Д-т 2079 Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
К-т 1528 Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
К-т 2078 Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності.
Доходи за фінансовим лізингом сумнівні до отримання списуються з рахунків нарахованих прострочених доходів і обліковуються на позабалансових рахунках 9600 «Не сплачені банками доходи», 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».
Отримана лізингодавцем сума погашення основної суми боргу відображається проведенням:
Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів
К-т 1525 Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам
К-т 2075 Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності.
Відображення операцій лізингоодержувачем.
Отримані основні засоби у фінансовий лізинг лізингоодержувачем обліковуються на окремому субрахунку «Фінансовий лізинг» рахунків 4400 «Операційні основні засоби», 4500 «Неопераційні основні засоби» за ціною, що обумовлена в договорі.
При цьому виконується проведення:
Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий
лізинг»
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг»
К-т 1625 Фінансовий лізинг, який отриманий від банків
К-т 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом.
Нараховані витрати за отриманими основними засобами у фінансовий лізинг лізингоодержувачем обліковуються на рахунку 1628 «Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків», 3678 «Інші нараховані витрати».
Д-т 7018 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків
Д-т 7095 Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів
К-т 1628 Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків
К-т 3678 Інші нараховані витрати.
На суму сплачених нарахованих витрат за фінансовим лізингом, лізингоодержувач здійснює проведення:
Д-т 1628 Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків
Д-т 3678 Інші нараховані витрати
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.
Погашення основного боргу відображається проведенням:
Д-т 1625 Фінансовий лізинг, який отриманий від банків
Д-т 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.
Лізингоодержувач протягом строку лізингу нараховує амортизацію основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг, і обліковує її суми за рахунками 4409 «Знос операційних основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг», 4509 «Знос неопераційних основних засобів», субрахунок «Фінансовий лізинг», а саме:
Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Фінансовий лізинг»
К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінан­совий лізинг»
К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Фі­нансовий лізинг».
У разі переходу за умовою договору лізингу орендованих основних засобів у власність лізингоодержувача в обліку виконується проведення:
Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»
К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий
лізинг»
К-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг»;
одночасно на суму зносу:
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінан­совий лізинг»
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Фі­нансовий лізинг»
К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Власні основні засоби»
К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів, субрахунок «Власні основні засоби».
Розглянемо умовні приклади.
Приклад 1. Банк уклав угоду з фінансового лізингу. За цією угодою придбано автомобіль ринковою вартістю 50000 грн.
Строк лізингу — 5 років.
Процентна ставка, що прирощується — 12 % річних, сплачується в кінці кожного періоду платежу.
Лізингоодержувач — банківська установа.
Договором передбачено придбання автомобіля після закінчення строку лізингу (ціна придбання — 0 грн.).
Визначений строк корисного використання лізингоодержувачем автомобіля — 7 років.
Договір є договором фінансового лізингу, оскільки строк лізингу більший за 60 % строку корисного використання автомобіля (5 : 7 = 71,4 %).
Умовно в цьому прикладі періодом вважається рік, а не місяць.

 • Для розрахунку теперішньої вартості майбутніх лізингових платежів скористаємося таблицею А-2. При 12 % платежу за п’ять періодів К = 3,605 (див. дод. 22).
 • Обчислюємо суму лізингового платежу, що його має сплачу-
  вати лізингоодержувач в кінці кожного року (якщо процентна ставка 12 %):

50000 : 3,605 = 13870 (суму округлено).
Щороку лізингоодержувач сплачуватиме лізингодавцю по 13870 грн.

  • Знаходимо загальну суму витрат (із процентами):
  • 13870 · 5 (строк лізингу) = 69350 грн.
  • Розраховуємо суму процентів, що будуть сплачені:
  • 69350 – 50000 = 19350 грн.
  • Складаємо таблицю сплати лізингових платежів.

  Рік (
  дата платежу)

  Сума пла­тежу, грн.

  Сума нарахованих процентів, грн,

  Сума зменшення зобов’язань, грн.

  Сума сальдо зо­бов’язань, грн.

   

   

   

   

  50000

  1-й

  13870

  50000 · 12 % = 6000

  7870*

  42130**

  2-й

  13870

  42130 · 12 % = 5055

  8815

  33315

  3-й

  13870

  33315 · 12 % = 3998

  9872

  23443

  4-й

  13870

  23443 · 12 % = 2812***

  11058

  12385

  5-й

  13870

  12385 · 12 % = 1485***

  12385

  0

   

  69350

  19350

  50000

   

  Розрахунки:
  * 13870 – 6000 = 7870
  ** 50000 – 7870 = 42130
  *** Суму округлено.

  У цьому прикладі теперішня вартість лізингу дорівнює ринковій (процентна ставка, що прирощується, дорівнює фактичній процентній ставці). Отже, лізинг сплачуватиметься в сумі 50000 грн.
  Щомісячна сума платежів визначається:

  • за перший рік:

  проценти — 6000 : 12 = 500;
  основна заборгованість — (13870 : 12) – 500 = 655,83.
  Аналогічні обчислення виконуються щодо наступних років.
  За перший місяць у лізингодавця будуть здійснені такі проведення:

  Зміст операції

  Кореспонденція рахунків

  Сума,

  п/п

   

  Дебет

  Кредит

  грн.

  1

  Надання в лізинг основних засобів

  1525

  Кор. рах.

  50000,00

  2

  Нараховано процентів

  1528

  6018

  500,00

  3

  На суму платежів, що надходять від лізингоодержувача

  Кор. рах.
  Кор. рах.

  1525
  1528

  655,83
  500,00

  У лізингоодержувача за перший місяць будуть виконані такі бухгалтерські проведення:

  Зміст операції

  Кореспонденція рахунків

  Сума,

  п/п

   

  Дебет

  Кредит

  грн.

  1

  Отримані основні засоби

  4400/2*

  1625

  50000,00

  2

  Погашення суми основного боргу

  1625

  Кор. рах.

  655,83

  3

  Нараховано процентів

  7018

  1628

  500,00

  4

  Сплата процентів

  1628

  Кор. рах.

  500,00

  * Операційні основні засоби, субрахунок «Фінансовий лізинг».
  Протягом строку лізингу лізингоодержувач нараховує аморти-
  зацію.
  Визначена ліквідаційна вартість — 0 грн. Для нарахування амортизації застосовується рівномірний метод.
  50000 : 7 = 7143 (грн. за рік),
  7143 : 12 = 595,25 (грн. за місяць).

  Зміст операції

  Кореспонденція рахунків

  Сума,

  п/п

   

  Дебет

  Кредит

  грн.

  1

  На суму нарахованої амортизації

  7423

  4409/2*

  595,25

  2

  Після закінчення строку лізингу

  4400/1**

  4400/2

  50000,00

  3

  Одночасно на суму нарахованого зносу

  4409/2

  4409/1***

  35715,00

      * Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг»;
  ** Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»;
  *** Знос операційних основних засобів, субрахунок «Фінансовий лізинг».

  Приклад 2. Балансова вартість комп’ютера, який
  передається у фінансовий лізинг                                    3000 грн.
  Вартість лізингу                                                           3200 грн.
  Строк лізингу                                                                    4 роки
  Процентна ставка                                                                 8 %
  Ціна придбання після закінчення строку лізингу         0 грн.
  Платежі сплачуються в кінці періоду.
  Визначений строк корисного використання комп’ютера
  лізингоодержувачем                                                             6 років
  Договір є договором фінансового лізингу, оскільки строк лізин-
  гу більше 60 % від строку корисного використання комп’ютера (4 : 6 = 66,7 %).

  • Обчислюємо теперішню вартість майбутніх лізингових платежів на 1 грн. за допомогою дод. 22, табл. А-2 (К = 3,312).
  • Визначаємо суму кожного лізингового платежу, що має сплачувати лізингоодержувач в кінці кожного року:

  3200 : 3,312 = 966 грн.

  • Обчислюємо загальну суму витрат (із процентами):
  • 966 · 4 = 3864 грн.
  • Розраховуємо суму процентів, що будуть сплачені:
  • 3864 – 3200 = 664 грн.
  • Складаємо таблицю лізингових платежів:
  • Рік (дата платежу)
  • Сума пла­тежу, грн.
  • Сума нарахованих процентів, грн.
  • Сума зменшення зобов’язань, грн.
  • Сума сальдо зо­бов’язань, грн.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 3200,0
  • 1-й
  • 966,0
  • 3200 · 0,08 % = 256,0
  • 710,0
  • 2490,0
  • 2-й
  • 966,0
  • 2490 · 0,08 % = 199,2
  • 766,8
  • 1723,2
  • 3-й
  • 966,0
  • 1723,2 · 0,08 % = 137,8*
  • 828,2
  • 895,0
  • 4-й
  • 966,0
  • 895 · 0,08 % = 71,0*
  • 895,0
  •  
  •  
  • 3864,0
  • 664,0
  • 3200,0
  •  
  •  
  • * Суми округлено.
  •  
  • Сума зобов’язання за один місяць першого року лізингу становить 710,0 : 12 = 59,16 грн.
  • Сума процентів за один місяць першого року лізингу становить 256,0 : 12 = 21,33 грн.
  • У цьому прикладі вартість лізингу (3200 грн.) більша ніж ба-
   лансова вартість комп’ютера (3000 грн.) на 200 грн.: (3200 –
   – 3000 = 200). Різниця лізингодавцем відображається за кредитом рахунку 3600 «Доходи майбутніх періодів».
  • Обчислюємо суму амортизації різниці методом складного дисконту за тією самою формулою що й теперішню вартість майбутніх лізингових платежів на 1 грн. (див. дод. 22, табл. А-2). Цю суму визначено раніше, і становить вона 3,312.
  • Знаходимо суму амортизації, яку необхідно щороку відносити на доходи разом із лізинговими платежами, які надходитимуть від лізингоодержувача:

  200 : 3,312 = 60,00 грн.

  • Обчислюємо загальну суму, яку необхідно зарахувати на доходи:

  60 · 4 = 240 грн.
  Складаємо таблицю платежів.


  Рік (дата

  Сума пла-

  Сума нарахованих

  Сума

  платежу)

  тежу, грн.

  процентів, грн.

  Зменшення зобов’язань, грн.

  Сальдо зобов’язань, грн.

   

   

   

   

  200

  1-й

  60

  200 · 0,08 % = 16

  44

  156

  2-й

  60

  156 · 0,08 % = 12*

  48

  108

  3-й

  60

  108 · 0,08 % = 8

  52

  56

  4-й

  60

  56 · 0,08 % = 4

  56

   

   

  240

  40

  200

   

  * Суму округлено.
  Сума амортизації різниці вартостей за один місяць першого року становить 3,66 грн. (44 : 12 = 3,66).
  Проведення за перший місяць, які будуть зроблені у лізингодавця:


  Зміст операції

  Кореспонденція рахунків

  Сума,

  п/п

   

  Дебет

  Кредит

  грн.

  1

  Надання в лізинг основних засобів:

  • на вартість основних засобів
  • на різницю у вартості лізингу і основних засобів


  1525

  1525


  4400

  3600


  3000

  200

  2

  Нараховано процентів
  одночасно:

  1528
  3600

  6018
  6018

  21,33
  3,66

  3

  На суму платежів, що надходять від лізингоодержувача:

  • погашення основного боргу
  • погашення нарахованих процентів  Коррахунок
  Коррахунок  1525
  1528  59,16
  21,33

  14.3. Облік операцій з оперативного
  лізингу

  • Відображення операцій лізингодавцем.

  Облік основних засобів, переданих в оперативний лізинг, ведеться лізингодавцем на окремому субрахунку «Оперативний лізинг» балансового рахунку 4400 «Операційні основні засоби».
  При цьому здійснюється проведення:
  Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний лізинг»
  К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»
  К-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні ос-
  новні засоби».
  Лізингодавець протягом строку лізингу нараховує амортизацію основних засобів, переданих в оперативний лізинг, що відображає бухгалтерським проведенням:
  Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Оперативний лізинг»
  К-т 4409 Знос операційних основних засобів, субрахунок «Опе­ративний лізинг».
  Лізингодавцем здійснюється також нарахування лізингових платежів, які обліковуються за рахунком 3578 «Інші нараховані доходи», тобто виконується проведення:
  Д-т 3578 Інші нараховані доходи
  К-т 6395 Доходи від оперативного лізингу.
  На суму отриманих нарахованих лізингових платежів лізингодавець виконує бухгалтерське проведення:
  Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів
  К-т 3578 Інші нараховані доходи.
  Основні засоби, повернені лізингоодержувачем, лізингодавець відображає проведенням:
  Д-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби»
  Д-т 4500 Неопераційні основні засоби, субрахунок «Власні ос-
  новні засоби»
  К-т 4400 Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний лізинг».

  • Відображення операцій лізингоодержувачем.

  Прийняті в оперативний лізинг основні засоби на підставі акта приймання-передавання обліковуються лізингоодержувачем за позабалансовим рахунком 9840 «Орендовані основні засоби» за балансовою вартістю лізингодавця, що зазначається у договорі оперативного лізингу. При цьому виконується проведення:
  Д-т 9840 Орендовані основні засоби
  К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.
  До акта приймання-передавання орендованих основних засобів додається копія інвентарної картки цих основних засобів. Отримані картки зберігаються бухгалтерією лізингоодержувача окремо. Прийняті в оперативний лізинг основні засоби лізингоодержувач обліковує за інвентарними номерами лізингодавця.
  Прийняті в оперативний лізинг не цілі об’єкти основних засобів, а їх частини (наприклад, частина приміщення), оприбутковуються на рахунок 9840 «Орендовані основні засоби» у сумі, пропорційній до частини орендованої площі. При зміні лізингових платежів (якщо це передбачено угодою) сума за рахунком 9840 не змінюється.
  Зобов’язання щодо сплати лізингових платежів обліковуються за позабалансовим рахунком 9819 «Інші цінності і документи», субрахунок «Зобов’язання за основними засобами, що використовуються на правах оперативного лізингу» в сумі, вказаній в договорі.
  Лізингоодержувач нараховує лізингові платежі, які обліковуються на рахунку 3678 «Інші нараховані витрати» наступним бухгалтерським проведенням:
  Д-т 7395 Витрати на оперативний лізинг
  К-т 3678 Інші нараховані витрати.
  А сума сплачених лізингових платежів:
  Д-т 3678 Інші нараховані витрати
  К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів;
  одночасно:
  Д-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98
  К-т 9819 Інші цінності і документи.
  Якщо лізингоодержувач здійснює добудову, дообладнання, реконструкцію чи капітальний ремонт об’єкта лізингу, то такі витрати враховуються ним, як капітальні вкладення, за рахунками 4432 «Незавершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг», 4532 «Незавершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг» і після закінчення робіт, протягом періоду лізингу, враховуються на рахунках 4438 «Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг», 4538 «Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг». На завершені капітальні вкладення основних засобів лізингоодержувач нараховує амортизацію, що в обліку відображається проведенням:
  Д-т 7423 Амортизація, субрахунок «Капітальні вкладення за ос­новними засобами, прийнятими в оперативний лізинг»
  К-т 4438 Завершені капітальні вкладення за операційними основ­ними засобами, прийнятими в оперативний лізинг
  К-т 4538 Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.
  На підставі акта приймання-передавання, що засвідчує повернення основних засобів лізингодавцю, лізингоодержувач списує основні засоби з позабалансового рахунку 9840 «Орендовані основні засоби», вилучає з картотеки відповідну картку і зберігає разом з актом.
  Розглянемо приклад.
  Лізингоодержувач уклав договір з оперативного лізингу будинку на 3 роки.
  Вартість будівлі                                                          65433 грн.
  Строк корисного використання будівлі                    20 років.
  Визначена ліквідаційна вартість                               5000 грн.
  Щорічна лізингова плата                                          24000 грн.
  Лізингодавець застосовує рівномірний метод нарахування амортизації.
  Умовами договору передбачено, що лізингоодержувач здійснює капітальні вкладення в орендований будинок. Лізингодавець витрати не враховує.

  Щомісячна плата становить:
  24000 : 12 = 2000 грн.
  Річна сума амортизаційних відрахувань становить:
  (65433 –5000) : 20 = 3021,65 грн.
  Щомісячна сума амортизаційних відрахувань:
  3021,65 : 12 = 251,80 грн.
  У лізингодавця будуть зроблені такі бухгалтерські проведення:


  Зміст операції

  Кореспонденція рахунків

  Сума,

  п/п

   

  Дебет

  Кредит

  грн.

  1

  На суму переданого в лізинг майна

  4400/2*

  4400/1**

  65433,00

  2

  На суму нарахованої амортизації

  7423

  4409

  251,80

  3

  На суму нарахованих лізингових платежів

  3578

  6395

  2000,00

  4

  На суму отриманих лізингових платежів

  Кор. рах.

  3578

  2000,00

    * Операційні основні засоби, субрахунок «Оперативний лізинг».
  ** Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби».

  У лізингоодержувача проведення будуть такими.

  Зміст операції

  Кореспонденція рахунків

  Сума,

  п/п

   

  Дебет

  Кредит

  грн.

  1

  На суму отриманого в лізинг майна

  9840

  9910

  65433

  2

  На суму зобов’язання щодо сплати лізингових платежів (24000 · 3 = 72000)

  9819

  9910

  72000

  3

  На суму нарахованої лізингової плати

  7395

  3678

  2000

  4

  На суму щомісячної лізингової плати

  3678
  9910

  Кор. рах.
  9819

  2000
  2000

  Через один рік лізингоодержувач здійснив добудову — гараж, вартістю 9000 грн. За умовами договору всі витрати, пов’язані із капітальними вкладеннями, несе лізингоодержувач. У зв’язку з цим лізингова плата (залишок на позабалансовому рахунку 9819) лізингодавцем не переглядається.
  Витрати, понесені лізингоодержувачем через таку добудову, визнаються поточними у відповідних облікових періодах протягом визначеного терміну корисної служби гаража чи решти строку лізингу (залежно від того, який з цих періодів коротший) і відносяться на витрати шляхом нарахування амортизації.
  Лізингоодержувач визначив строк корисного використання капітальних вкладень (гаража) — 10 років. Визначена ліквідаційна вартість гаража — 500 грн. Оскільки строк корисного використання більший ніж решта строку лізингу, то витрати будуть розподілені на 2 роки.
  В обліку виконуються такі проведення:

  Зміст операції

  Кореспонденція рахунків

  Сума,

  п/п

   

  Дебет

  Кредит

  грн.

  1

  Передоплата робіт

  3511

  Кор. рах.

  9000,00

  2

  Прийняті виконані роботи

  4432

  3511

  9000,00

  3

  На суму завершеної добудови

  4438

  4432

  9000,00

   

  Щорічна сума амортизаційних відрахувань: (9000 – 500) : 2 = 4250.
  Щомісячна сума: 4250 : 12 = 354,17

   

   

   

  4

  На суму зносу (в кожному місяці)

  7423

  4438

  354,17

  5

  Після закінчення строку лізингу

  9910

  9840

  65433,00

  У лізингодавця будуть такі проведення:

  Зміст операції

  Кореспонденція рахунків

  Сума,

  п/п

   

  Дебет

  Кредит

  грн.

  1

  На суму поверненої будівлі

  4400/1*

  4400/2

  65433

  * Операційні основні засоби, субрахунок «Власні основні засоби».

  Зазначимо, що лізинговий бізнес в Україні нині на стадії зарод­ження. Прийняття спеціального Закону «Про лізинг» до певної міри активізувало лізингові процеси. Так, сьогодні вже діють понад 30 структур, які проводять лізингові операції.
  Розвиток лізингу в Україні передусім залежить від надійності гарантій, що зменшують фінансові ризики, яких можуть зазнати учасники лізингових операцій. На користь лізингу свідчать його значні переваги порівняно з іншими формами бізнесу, пов’язаними з простим набуттям майна.
  Що ж до банку як лізингодавця важливо, аби йому вчасно погашалася основна сума боргу за лізингом та проценти за надання об’єктів у лізинг. Отже, добре відпрацьована система обліку є важливим елементом загального процесу здійснення лізингової операції.

   

   

   

  I?neyiiaa
  Ознайомившись зі змістом цього посібника, читач, можливо, поставить таке запитання: хіба українські банки не мають інших проблем, окрім тих, що стосуються бухгалтерського обліку, його організації, методології та методики?
  І справді, проблем у банківській справі не бракує, причому з упровадженням цивілізованих ринкових відносин змінюються
  не лише акценти, а й концептуальні та методологічні засади
  щодо їх оцінювання. Тим часом одні проблеми успішно розв’язу­ються, а ніші неодмінно постають і потребують невідкладного вирішення.
  Проте завжди адекватне відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності, правильне визначення їх фінансових результатів, повна і достовірна інформація щодо шляхів формування прибутків і видатків — неодмінні умови успішного керівництва й управління банком, запорука ефективної його діяльності в конкурентному середовищі.
  Зауважимо, що у пропонованому посібнику розглянуто питання обліку лише найпоширеніших банківських операцій. Виклад матеріалу підпорядковано головній меті автора — надати читачеві, який оволодіває мистецтвом обліку, грунтовну методичну допомогу. Саме тому численні теоретичні положення розкриваються з посиланнями на чинні нормативні акти Національного банку України. Проте це аж ніяк не звільняє читачів необхідності самостійно вивчати всі нормативні акти, що стосуються банківської справи та бухгалтерського обліку.
  Більш того, важливо не втратити орієнтації, не загубитися в «морі» змін та коригувань, які безперервно вносяться й надалі вноситимуться до них згідно із закономірним поглибленням процесів реформування обліку в банківській системі України. Такої небезпеки можна уникнути, скориставшись надійним, незмінним дороговказом: тому, хто оволодів «таємницею» подвійного запису як складової методу бухгалтерського обліку, жодні зміни в обліковій політиці не страшні. Безперечно, саме такі зміни змушують усіх причетних до обліку фахівців самовдосконалюватися, постійно підвищувати свою професійну майстерність. Адже діяльність бухгалтера є справді творчою. Потрібно лише докласти чималих зусиль, аби за величезним потоком «одноманітних» цифр побачити струнку, гармонійну логіку банківської справи, відчути її довершеність і силу.
  Слід зауважити, що під час підготовки цього посібника поставали численні труднощі, насамперед щодо оптимального поєднання його змісту та обсягу. Адже ознайомившись із текстом, доходили висновку про надмірність обсягу матеріалу, що, можливо, перешкоджатиме його засвоєнню, називали методики обліку, які доцільно опустити з огляду на те, що вже тепер готуються зміни за ними, зазначали перевантаження тексту бухгалтерськими проведеннями.
  Кожну критичну думку було проаналізовано і так чи інакше використано.
  Остаточний присуд за вами, шановні читачі. Саме вам вирішувати, чи допомагає вам цей посібник оволодівати мистецтвом обліку в комерційних банках України.

   

   

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.