лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

                                                                                      50000 грн.
Будівля використовується в операційній діяльності банку.
Розраховуємо балансову вартість будівлі:
150000 – 50000 = 100000 грн.
В обліку мають бути зроблені розглянуті далі проведення:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Списання з балансу будівлі:

 • на суму зносу
 • на балансову вартість


4409
Коррахунок


4400
4400


50000
100000

2

Результат від реалізації будівлі

Коррахунок

6490

20000

2. Установа банку реалізує будівлю за ціною            70000 грн.
Первісна вартість будівлі                                          150000 грн.
Знос                                                                               50000 грн.
Будівля використовується в операційній діяльності банку.
Розраховуємо балансову вартість будівлі:
150000 – 50000 = 100000 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Списання з балансу будівлі:

 • на суму зносу
 • на балансову вартість


4409
Коррахунок


4400
4400


50000
70000

2

Результат від реалізації будівлі

7490

4400

30000

3. Установа банку реалізує будівлю за ціною          100000 грн.
Первісна вартість будівлі                                          150000 грн.
Знос                                                                               50000 грн.
Будівля використовується в операційній діяльності банку.
Розраховуємо балансову вартість будівлі:
150000 – 50000 = 100000 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Списання з балансу будівлі:

 • на суму зносу
 • на балансову вартість


4409
Коррахунок


4400
4400


50000
100000

Основні засоби, не придатні до роботи через знос чи старіння, підлягають списанню.
Для списання з балансу основних засобів створюється постійно діюча комісія у складі: заступника керівника (голови комісії), голов­ного бухгалтера або його заступника, завідувача господарства та інших осіб.
Постійно діюча комісія виконує такі функції:

 • здійснює безпосередній огляд основних засобів, що підлягають списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (паспорт) тощо, а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість їх подальшого використання;
 • з’ясовує конкретні причини списання основних засобів. Якщо втрата майна виявилась наслідком безгосподарності, комісія вносить пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством;
 • визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списуваного об’єкта й оцінює їх;
 • складає акт на списання.

В актах на списання вказуються основні дані, що характеризують об’єкт: рік виготовлення чи побудови, дата надходження в установу банку, період (час) введення в експлуатацію, первісна вартість об’єкта (для переоцінених — відновлена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених ремонтів і т. ін. Докладно висвітлюються також причини списання об’єкта основних засобів, стан його основних частин, деталей, вузлів.
У разі списання автотранспортних засобів зазначається, крім того, пробіг автомобіля і подається технічна характеристика основних агрегатів і деталей, можливість їх подальшого використання.
При списанні з балансу основних засобів, що вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію, а також пояснюються її причини і вказуються заходи, вжиті щодо винних осіб.
Складені постійно діючою комісією акти на списання основних засобів затверджуються керівником установи чи його заступником.
Коли списуються з балансу основні засоби, здійснюються такі проведення.

 • На суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

 • На балансову вартість:

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів;
Д-т 3552 Нестачі та інші нарахування на працівників банку
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.
Непридатні деталі машин, повністю непридатні машини й інші предмети інвентаря, отримані під час розбирання будівель і споруд, устаткування, обчислювальної техніки, списаних з балансу за непридатністю, якщо вони можуть бути використані як утиль, брухт, паливо і т. ін., рекомендується враховувати позасистемно. При цьому в книзі позасистемного обліку зазначаються інвентарний номер, балансова вартість списаних предметів, вартість предметів за цінами можливого використання, сума, отримана від реалізації утилю. Особа, якій доручено зберігання майна, списаного з балансу (комірник чи механік), розписується в акті про його приймання. Після використання чи реалізації предметів, врахованих позасистемно, їх списують в установленому порядку.
Автомобілі списуються з балансу після зняття їх з обліку в місцевому органі Державтоінспекції.
У разі знищення списаних основних засобів складається відпо-
відний акт.
У разі заміни одного об’єкта основних засобів на інший вартість об’єкта, що оприбутковується, має дорівнювати балансовій вартості обмінюваного об’єкта з урахуванням суми, яка сплачена або отримана в процесі обміну. Датою оприбуткування нового об’єкта вважається дата передання права власності.
Безоплатне передання основних засобів здійснюється за аналогією до їх реалізації (крім передання між підвідомчими установами).
У разі безоплатного передання основних засобів іншій організації здійснюються такі проведення:

 • На суму зносу:

Д-т 4409 Знос операційних основних засобів
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

 • На балансову вартість:

Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів (якщо балансова вартість об’єкта недоамортизована)
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.
У разі безоплатного отримання основних засобів від іншої організації здійснюються наведені далі проведення:
Д-т 4400 Операційні основні засоби
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби
К-т 6490 Позитивний результат від продажу основних засобів.
Безоплатне передання (оприбуткування) основних засобів між підвідомчими установами відображається за активним рахунком 3902 «Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні» та за пасивним рахунком 3903 «Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні».

 • Передання основних засобів відображається проведеннями:

Д-т 3902 Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

 • Оприбуткування основних засобів:

Д-т 4400 Операційні основні засоби
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби
К-т 3903 Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні
К-т 4409 Знос операційних основних засобів
К-т 4509 Знос неопераційних основних засобів.
Розглянемо приклад.
Головний банк передає безоплатно підвідомчій установі комп’ю­тер, що використовуватиметься в операційній діяльності банку).
Первісна вартість комп’ютера                                       3000 грн.
Знос                                                                                 1000 грн.
В обліку мають бути зроблені такі записи.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Списання з балансу комп’ютера:

 • на первісну вартість
 • на суму зносу


3902
4409


4400
3902


3000
1000

2

Оприбуткування комп’ютера:

 • на первісну вартість:
 • на суму зносу:


4400
3903


3903
4409


3000
1000

13.3. Облік власних нематеріальних
активів
Придбання нематеріальних активів є особливим видом капіталовкладень. Це активи, які не мають фізичної форми. Їх цінність полягає в довгострокових правах або привілеях, яких вони надають тому, хто ними володіє.
Нематеріальні активи є довгостроковими і нематеріальні лише у фізичному сенсі.
Під час обліку нематеріальних активів важливо враховувати три основні моменти:
1) визначення первісної вартості;
2) амортизація нематеріальних активів;
3) установлення строку служби.
Нематеріальні активи відображаються в обліку за вартістю придбання (первісна вартість), тобто в сумі, яка за них сплачена. Деякі нематеріальні активи можуть бути придбані за дуже низькими цінами або безоплатно. Надалі їх вартість у балансі не змінюється, хоча цінність зростає.
Нематеріальні активи не мають фізичних властивостей, а тому інколи важко визначити строк їх служби. Вартість нематеріальних активів, котрі мають визначений строк служби, треба списувати на витрати нарахуванням амортизації (зносу), як і в разі основних засобів. На нематеріальні активи, за якими не можна визначити строк служби, амортизація нараховується протягом певного часу (не більш як протягом 10 років).
Придбання нематеріальних активів відображається поданими далі проведеннями.

 • Передоплата:

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

 • Отримання нематеріальних активів:

Д-т 4310 Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами
К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів;
одночасно:
Д-т 4300 Нематеріальні активи
К-т 4310 Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами.
Облік поточного та капітального ремонту нематеріальних активів здійснюється в порядку, визначеному для основних засобів.
13.4. Облік амортизації основних засобів
та нематеріальних активів
Вартість основних засобів та нематеріальних активів має систематично й раціонально розподілятися на витрати протягом строку корисного їх використання. Цей процес називається амортизацією. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється щомісяця. За активами, які надійшли, амортизація нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що вибули — припиняється першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття. Результат амортизації відображається за рахунками 4309 «Знос нематеріальних активів», 4409 «Знос операційних основних засобів», 4509 «Знос неопераційних основних засобів».
Щодо амортизації слід узяти до уваги ось що.

 • По-перше, усі матеріальні та нематеріальні активи довгострокового користування, крім землі, мають обмежений строк експлуатації, а тому їх вартість необхідно розподіляти на витрати протягом усіх років їх експлуатації. Основними причинами обмеженості строку служби активів є фізичний і моральний знос.
 • По-друге, термін «амортизація» треба розглядати не як фізичний знос або зменшення ринкової вартості об’єкта протягом строку їх корисного функціонування, а як відображення поступового списання вартості основних засобів на витрати.
 • По-третє, амортизація не є процесом оцінки вартості, а процесом її розподілу.

На розмір амортизації активу впливають такі фактори:

 • первісна вартість;
 • ліквідаційна вартість;
 • вартість, яка амортизується;
 • строк корисної служби.

При визначенні строку корисної служби активів необхідно враховувати:
1) досвід роботи з відповідними активами;
2) сучасний стан активів;
3) питання ремонту та догляду за активами;
4) сучасні тенденції в галузі техніки.
Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів визначається банком самостійно.
Існують два головні методи нарахування амортизації: рівно-
мірний та прискорений. Будь-який метод нарахування амортизації має на меті одне: систематичний та раціональний розподіл ціни придбання основних засобів та нематеріальних активів нарахуванням амортизації протягом усіх майбутніх періодів їх корисного
використання.
Визначаючи метод амортизації, слід враховувати інтенсивність використання активу залежно від його конкретного застосування.
Суть рівномірного методу полягає в тому, що витратами поточного періоду визнається завжди однакова частина ціни придбання активів (за вирахуванням певної ліквідаційної вартості) протягом усього визначеного строку їх корисного використання.
Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:
,
де ЦП — ціна придбання активу; ЛВ — визначена чиста ліквідаційна вартість наприкінці строку корисного використання; N — визначений строк корисного використання, місяців.
Ліквідаційна вартість — це сума грошей, яку власник планує отримати, за вирахуванням очікуваних витрат на демонтаж, передання чи продаж. Витрати на ліквідацію можуть іноді дорівнювати очікуваній ліквідаційній вартості. Тому для багатьох активів, які є об’єктами нарахування амортизації, ліквідаційну вартість зовсім не визначають. Визначена чиста ліквідаційна вартість — це не обов’язково вартість брухту чи того, що залишиться від активу на час завершення строку його корисного використання та списання. Ліквідаційна вартість — це вартість для іншого потенційного покуп­ця на дату, коли власнику знадобиться його продати.
Розрахунок амортизації рівномірним методом виконаємо за умовою прикладу.
Банк придбав комп’ютер за                                           6250 грн.
Визначена чиста ліквідаційна вартість наприкінці
строку корисного використання                                           250 грн.
Визначений строк корисного використання                     3 роки.
Обчислюємо річну суму амортизаційних відрахувань:
(6250 – 250) : 3 = 2000 грн.
Порядок нарахування амортизації протягом усього строку корисного використання комп’ютера має такий вигляд:

 

Сума витрат на

На кінець року

Рік

знос у поточному періоді, грн.

Сума нарахованого зносу з початку експлуатації, грн.

Балансова вартість, грн.

У день придбання

 

 

6250

1-й

2000

2000

4250

2-й

2000

4000

2250

3-й

2000

6000

250

Усього:

6000

 

 

Приклад наведено з розрахунку на рік.
Місячна сума амортизації:
2000 : 12 = 166,66 грн.
Прискорений метод нарахування амортизації передбачає нарахування найбільшої суми амортизації на початковому етапі експлуатації активу та зменшення цієї суми з періоду до періоду протягом загального строку його корисного використання.
На практиці існує кілька різновидів методу прискореного нарахування амортизації. Найчастіше користуються двома з них: методом суми (цифр числа) років та методом зменшуваного залишку.
За методом суми (цифр числа) років сума амортизації, котра визначається як витрати поточного періоду, обчислюється множенням первісної вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості активу на дріб, абсолютна величина якого послідовно зменшується з року в рік.
Знаменник такого дробу є сумою цифр загального числа років визначеного строку корисної служби активу. Чисельник — цифрою конкретного року експлуатації.
Розглянемо приклад.
Банк придбав автомобіль за                                        30000 грн.
Визначена чиста ліквідаційна вартість                         5000 грн.
Визначений строк корисного використання                    5 років.
1. Обчислюємо необхідні складові дробів для кожного року.
Знаменник — сума цифр строку корисного використання:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15;
чисельник — цифри (роки конкретного корисного використання) у зворотному порядку:

5, 4, 3, 2, 1;
дріб:
рік 1-й — 5/15; рік 2-й — 4/15; рік 3-й — 3/15;
рік 4-й — 2/15; рік 5-й — 1/15 (усього 15/15).
2. Обчислюємо річну суму амортизації та відповідні залишки в кожному обліковому періоді.

 

Обчислення

На кінець року

Рік

(результат у грн.)

Сума витрат на знос у поточному періоді, грн.

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова вартість, грн.

У день придбання

 

 

 

30000

1-й

25000 · 5 / 15

8333

8333

21667

2-й

25000 · 4 / 15

6667

15000

15000

3-й

25000 · 3 / 15

5000

20000

10000

4-й

25000 · 2 / 15

3333

23333

6667

5-й

25000 · 1 / 15

1667

25000

5000

Усього:

 

25000

 

 

Метод зменшеного залишку — прискорений метод нарахування амортизації, згідно з яким виконується множення процентної норми рівномірного методу на додаткову процентну норму.
Існує кілька різновидів методу зменшеного залишку. Основою одного з них є прискорена норма нарахування амортизації порівняно з нормою за рівномірним методом.
Норма нарахування амортизації в разі застосування цього методу обчислюється у дві дії:
1) визначається норма для рівномірного методу;
2) здобута норма помножується на додаткову прискорену норму.
Звернемося до умови попереднього прикладу.
Додаткова прискорена норма — 150 % (або 1,50).
1. Обчислюємо норму нарахування амортизації (%), методом зменшеного залишку за один рік:
1 : 5 = 20 (або 0,20).
Норма нарахування амортизації за методом зменшеного залишку, %
20 · 1,50 = 30 (або 0,3).
2. Порядок нарахування амортизації:

 

Обчислення

На кінець року

Рік

(результат у грн.)

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова вартість, грн.

У день придбання

 

 

30000

1–й

0,3 · 30000 = 9000

9000

21000

2-й

0,3 · 21000 = 6300

15300

14700

3-й

0,3 · 14700 = 4410

19710

10290

4-й

0,3 · 10290 = 3087

22797

7203

5-й

0,3 · 7203 = 2161

24958

5042

Всього

24598

 

 

Сума за балансовою вартістю — 5042 грн. — не може бути меншою за визначену залишкову вартість (у цьому прикладі — 5000 грн.).
Згідно з наведеними методами місячна сума амортизації визначається обчисленням річної суми амортизації та ділення її на 12 (кількість місяців).
Амортизація нематеріальних активів може нараховуватись будь-яким методом, що відображає дійсне зменшення економічної корисності нематеріального активу. Найчастіше амортизація нематеріальних активів нараховується рівномірним методом.
Розглянемо приклад.
Банк придбав патент за 17000 грн., строк використання якого 10 років.
1. Визначаємо річну суму амортизаційних відрахувань:
17000 : 10 = 1700 грн.
2. Обчислюємо місячну суму амортизаційних відрахувань:
1700 : 12 = 141 грн. 67 коп.
Щомісяця протягом усього строку експлуатації банк нараховуватиме амортизацію в сумі 141 грн. 67коп.
Нарахована сума амортизації відображається бухгалтерським проведенням:
Д-т 7423 Амортизація                                                      142 грн.
К-т 4309 Знос нематеріальних активів                           142 грн.
13.5. Порядок проведення інвентаризації
основних засобів і нематеріальних активів
та відображення її результатів
у бухгалтерському обліку
Для встановлення і приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю основних засобів та нематеріальних активів у банках не рідше як один раз на рік перед складанням річного звіту здійснюється інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.
Інвентаризація проводиться також у разі:

 • зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання — передавання справ);
 • встановлення фактів крадіжок або зловживань, пошкодження цінностей;
 • пожежі або стихійного лиха;
 • реорганізації чи ліквідації установи банку.

Для проведення інвентаризації основних засобів створюється інвентаризаційна комісія, персональний склад якої затверджується наказом керівника.
У разі неповного складу інвентаризаційної комісії та відсутності матеріально відповідальних осіб інвентаризація не проводиться до вирішення питання щодо заміни відсутнього члена комісії.
Наявність основних засобів та нематеріальних активів реєструється в інвентаризаційних описах. Після звірки даних описів з даними обліку встановлюються розбіжності, причини яких з’ясовуються.
Члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність даних, внесених до опису проінвентаризованих об’єктів.
До опису забороняється вносити дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку, але без перевірки їх фактичної наявності.
При інвентаризації нематеріальних активів як таких, що не мають матеріально-фізичних ознак, їх наявність встановлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, а також за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права. Програмне забезпечення обчислювальної техніки перевіряється за наявністю відповідних носіїв, пояснень та інструкцій щодо їх застосування. За усіма нематеріальними активами інвентаризаційною комісією встановлюється наявність розпорядчого документа керівника установи про затвердження строків використання нематеріальних активів і норми їх амортизації.
При інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів встановлюється не лише їх наявність, а й фактичний стан (міра спрацювання), правильність зарахування до відповідної групи активів установи (основних засобів чи малоцінних і швидкозношуваних предметів). Якщо під час інвентаризації розкрито факти віднесення основних засобів до розряду малоцінних і швидкозношуваних пред­метів чи навпаки, а також наявність предметів, щодо яких немає записів в облікових регістрах, то комісія з’ясовує, коли і за чиїм розпорядженням побудовано (придбано, оплачено) такі об’єкти (роботи), з відображенням цих відомостей у протоколі засідання комісії та пропозицією про внесення змін до облікових даних. Оцінка об’єктів, виявлених під час інвентаризації, як не взятих на облік, проводиться згідно із ринковою вартістю з урахуванням фізичного та морального зносу з оформленням акта оцінки.
Основні засоби, що перебувають у лізингу, у ремонті тощо, вносяться до інвентаризаційного опису на підставі актів, накладних, квитанцій та інших документів, які засвідчують приймання вказаного майна переробними, ремонтними, обслуговуючими та іншими підприємствами. На основні засоби і нематеріальні активи, що не придатні для використання, інвентаризаційні комісії складають окремі інвентаризаційні описи, які використовуються для складання актів на списання.
Основні засоби та нематеріальні активи, що надходять під час інвентаризації, приймаються матеріально відповідальною особою у присутності членів інвентаризаційної комісії та вносяться до окремого інвентаризаційного опису.
У разі тривалого проведення інвентаризації матеріальні цінності, як виняток, можуть відпускатися матеріально відповідальними особами у присутності членів інвентаризаційної комісії. Такі цінності вносяться до окремого інвентаризаційного опису.
Результати інвентаризації відображаються у протоколі засідання інвентаризаційної комісії. Протокол інвентаризаційної комісії має бути у 5-денний строк розглянутий і затверджений керівником установи банку.
Результати інвентаризації мають бути відображені в обліку і звіт­ності того місяця, в якому її було закінчено.
Проводячи інвентаризацію, установа банку зобов’язана переглядати метод нарахування амортизації і строк корисного використання активів, якщо відбулися значні зміни в умовах їх використання.
Основні засоби та нематеріальні активи, що виявлені у надлишку, підлягають оприбуткуванню.
При цьому виконуються проведення:
Д-т 4300 Нематеріальні активи
Д-т 4400 Операційні основні засоби
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби
К-т 6809 Інші непередбачені доходи (до 01.01.99 оприбуткування вартості цінностей, що виявлені у надлишку, проводилося за рахунком 6800 «Непередбачені доходи»).
Коли з балансу списуються основні засоби та нематеріальні
активи внаслідок недостачі, недоамортизовані суми враховуються
за рахунком 3552 «Недостачі та інші нарахування на працівни-
ків банку» для відшкодування збитків матеріально відповідальними особами.
При цьому виконуються такі проведення:
Д-т 3552 Недостачі та інші нарахування на працівників банку
Д-т 4309 Знос нематеріальних активів
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів
К-т 4300 Нематеріальні активи
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.
У разі відшкодування вартості основних засобів та нематеріальних активів:
Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів
К-т 3552 Недостачі та інші нарахування на працівників банку.
Якщо винну особу не встановлено чи у стягненні завданих збитків судом відмовлено або позов про стягнення збитків задоволений частково і при цьому є невідшкодована частина збитків, то у банку виконується бухгалтерське проведення:
Д-т 7809 Інші непередбачені витрати
К-т 3552 Недостачі та інші нарахування на працівників банку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.