лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

13

 

Банк як суб’єкт господарської діяльності може працювати лише за належних умов. Насамперед ідеться про володіння основними засобами та нематеріальними активами і користування основними засобами на підставі юридичних прав фінансового лізингу.
Основні засоби, оскільки вони мають фізичну форму, є матеріальними активами. До основних засобів належать земля, будівлі, споруди, устаткування, комп’ютерна та обчислювальна техніка, приладдя, меблі, транспортні засоби, інструменти, інвентар та інші матеріальні цінності зі строком корисного використання понад рік, крім цінностей, які згідно з рішенням Кабінету Міністрів України відносяться до категорії малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Нематеріальні активи є засобами довгострокового користування, але фізично не існують. До них належать програмне забезпечення, патенти, авторські права і т. ін.
Матеріальні активи поділяються на дві групи. Одну становлять активи, за якими нараховується амортизація (будівлі, споруди, обладнання, меблі тощо), а другу земля — єдиний матеріальний актив, за яким не нараховується амортизація, оскільки термін її використання практично необмежений.
Операції, пов’язані з придбанням та рухом основних засобів і нематеріальних активів належать до категорії внутрішньобанківських операцій. По суті їх облік повністю адекватний обліку в інших галузях народного господарства. Відмінність полягає лише в рахунках бухгалтерського обліку. Окрім цього, у банківській обліковій політиці щодо обліку основних засобів чітко виокремлюються фінансовий та податковий облік.
Діюча Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.04.98 за № 155. Вона базується на головних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку — оцінки, істотності, нарахуванні доходів та видатків, даті операції, прийнятності вхідного балансу, визначаючи процедури фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів.
Далі розглядаються такі питання.
1. Класифікація основних засобів та їх вартісна оцінка.
2. Бухгалтерський облік власних основних засобів.
3. Облік власних нематеріальних активів.
4. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів.
5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів і відображення її результатів у бухгалтерському обліку.
13.1. Класифікація основних засобів
та їх вартісна оцінка
За функціональним призначенням розрізняють операційні та неопераційні основні засоби.
Операційними основними засобами є ті, що беруть безпосередню (повну чи часткову) участь у банківській діяльності або сприяють її виконанню.
До них належать:

 • приміщення адміністративних і операційних служб, житлові приміщення банку (гуртожиток, готель, квартири, що належать банку і в яких проживають його працівники і т. ін.);
 • обладнання, транспортні засоби, використовувані банком (ска­жімо, обладнання їдальні, що обслуговує працівників банку).

Неопераційними основними засобами є ті, що не беруть безпосередньої або побічної участі в банківській діяльності. Наприклад, основні засоби, придбані з метою здати їх до фінансового лізингу, або повернені лізингоодержувачем лізингодавцю до прийняття рішення про подальше їх використання, а також основні засоби, щодо яких прийнято рішення про їх реалізацію та не використання банком.
Основні засоби можуть бути придбані або виготовлені банком самостійно.
У вартість придбаних активів включаються всі витрати, пов’язані з придбанням (ціна придбання), доставкою, монтажем і введенням в експлуатацію. У разі придбання основних засобів, що були в експлуатації, до вартості придбання включається ціна купівлі, витрати, пов’язані з ремонтом, та інші витрати, необхідні для приведення таких засобів до робочого стану.
Адміністративні та інші витрати не є компонентом вартості основних засобів, якщо вони не відносяться безпосередньо до придбання об’єкта чи приведення його до робочого стану.
Первісна вартість об’єкта, виготовленого банком самостійно, складається з таких витрат:

 • вартість підготовки будівельного майданчика;
 • транспортно-заготівельні витрати;
 • витрати на встановлення;
 • оплата фахівців (архітекторів, інженерів);
 • капіталізовані проценти за придбаними ресурсами, використаними для виготовлення об’єкта (лише протягом періоду будівництва чи придбання);
 • інші витрати.

Якщо об’єкт споруджується підрядним способом, до його вартості включаються всі витрати підрядчика згідно з актами виконаних робіт.
Усі витрати за завершеними капітальними вкладеннями власних основних засобів та нематеріальних активів відносяться на збільшення їх вартості. Витрати на поточний ремонт і утримання активів відносяться на витрати банку у міру їх здійснення й не впливають на балансову вартість відповідного об’єкта основних засобів.
Завдання обліку основних засобів та нематеріальних активів такі:

 • правильне й своєчасне документування та відображення операцій за рухом основних засобів і нематеріальних активів;
 • контроль за їх збереженням;
 • правильне й своєчасне нарахування амортизації (зносу).

Наказом керівника призначається особа (особи), відповідальна за збереження основних засобів, з якою укладається договір про матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Придбані (виготовлені) основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю. Процес розподілу вартості, яка амортизується на витрати у процесі їх використання, називається амортизацією (зносом). Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою зносу.
Балансова вартість основних засобів збільшується на суму капітальних вкладень та суми переоцінювання (дооцінювання).
Під час експлуатації основні засоби можуть приводитись у відповідність до цін вартості корисного використання (переоцінюватися). Переоцінювання здійснюється в тому разі, коли балансова вартість основних засобів істотно відрізняється від вартості корисного використання активу. Вартість корисного використання визначається на підставі оцінки незалежних експертів, інформації підприємств-вироб­ників або організацій, котрі здійснюють збут основних засобів, а також за даними прайс-листів тих газет, що друкують інформацію про ціну, надану їм конкретними торговельними організаціями, а у разі відсутності належної інформації (наприклад, за активами, що вже були в експлуатації) або специфічного використання активу така вартість установлюється за оцінками незалежних експертів.
Капітальні витрати, які проведені після придбання нематеріального активу, збільшують його балансову вартість.
Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках (див. дод. 18), а також в інвентарній книзі обліку основних засобів і нематеріальних активів (див. дод. 19). Записи в інвентарній книзі виконуються щодо кожного предмета окремо. Облік зброї ведеться в спеціальній інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватись автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення зазначених реєстрів має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів і звірку аналітичного обліку з синтетичним на будь-яку дату.
У разі ведення обліку в автоматизованому режимі матеріали звірки даних аналітичного обліку із синтетичним роздруковуються на перше число кожного місяця.
Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт — закінчений пристрій з усіма до нього пристосуваннями і приладами, який конструктивно відокремлений предмет, і що призначений для виконання певних самостійних функцій.
Кожному інвентаризованому об’єкту незалежно від того, де він перебуває, — в експлуатації чи в запасі, присвоюється певний інвентарний номер, який проставляється на поверхні зазначеного об’єкта й в інвентарній картці. Картки поділяються на такі самі групи, як і відповідні об’єкти. Ці номери зберігаються за об’єктом протягом усього часу перебування його в цій установі. Інвентарні номери об’єктів, що вибули, не можуть бути присвоєні іншим об’єктам, котрі надійшли до установи.
Переоцінені об’єкти, що належать до основних засобів, записуються за відновленою вартістю в інвентарні картки. Картки основних засобів, що не експлуатуються, групуються окремо.
Інвентарна книга обліку основних засобів наприкінці року не закривається, і записи в ній виконуються далі в новому році.
По закінченні звітного року у книзі робиться позначка про те, що аналітичний облік звірено із синтетичним за станом на 1 січня звітного року. Результати такого звіряння затверджуються підписом головного бухгалтера чи його заступника.
Облік об’єктів основних засобів за місцем їх експлуатації (розта­шування) здійснюється в інвентарному списку (див. дод. 20). Дані об’єктного обліку основних засобів за місцем розташування мають відповідати записам в інвентарних картках (книгах).
Облік операцій за основними засобами та нематеріальними активами ведеться за такими рахунками класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України «Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи»:
4300 (А) Нематеріальні активи;
4309 (КА) Знос нематеріальних активів;
4310 (А) Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами;
4400 (А) Операційні основні засоби;
4409 (КА) Знос операційних основних засобів;
4430 (А) Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами;
4500 (А) Неопераційні основні засоби;
4509 (КА) Знос неопераційних основних засобів;
4530 (А) Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними
засобами;
4531 (А) Обладнання, що потребує монтажу;
5100 (П) Результати переоцінювання.
13.2. Бухгалтерський облік власних
основних засобів
Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. Витрати, які здійснені установою банку під час придбання та підготування до експлуатації основних засобів, ві-
дображаються за рахунками 4430 «Капітальні вкладення за не-
завершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами», 4530 «Капітальні вкладення за
незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами».
Придбання основних засобів за національну валюту в обліку відображається такими бухгалтерськими проведеннями.

 • Попередня оплата:

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

 • Отримання основних засобів:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами
Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами
К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів;
одночасно:
Д-т 4400 Операційні основні засоби
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби
К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами
К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами.
Розглянемо приклад.
Установа банку придбала комп’ютер. У документах постачальника зазначено:
відпускна ціна — 5000 грн.
витрати на доставляння — 100 грн.
До оплати — 5100 грн.
Комп’ютер використовується в операційній діяльності банку.
В обліку будуть зроблені такі проведення:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Оплата рахунків постачальника

3511

Коррахунок
Поточний рахунок
Рахунок готівкових
коштів

5100

2

Відображення витрат за отриманим комп’ютером

4430

3511

5100

3

Оприбуткування комп’ютера

4400

4430

5100

У період, коли цей посібник готувався до видання, проведення з придбання основних фондів за іноземну валюту в обліку здійснювалися так.

 • Передоплата:

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

 • Відображення капітальних витрат (за курсом на дату оформлення митної декларації):

Д-т 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
К-т 3511 Дебіторська заборгованість із придбання нематеріальних активів та основних засобів;
одночасно:
Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами
Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами
К-т 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів;

 • оприбуткування основних засобів:

Д-т 4400 Операційні основні засоби
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби
К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами
К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами.
Розглянемо приклад.
Установа банку придбала автомобіль за вільно конвертовану валюту. Автомобіль використовується в операційній діяльності банку.
Ціна автомобіля                                   10000 дол. США
Курс гривні до долара США
на дату передоплати                                       3,85 грн.
Курс гривні до долара США на
дату оформлення митної декларації    3,86 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

п/п

 

Дебет

Кредит

дол. США

грн.

1

Передоплата автомобіля

3511

1500

10000

38500

2

Капітальні витрати

3511

6204

 

100

 

(курс 3,86)

(переоцінювання у зв’язку зі зміною курсу)

 

 

3800
4430

3511
3801

10000

38600
38600

3

Оприбуткування автомобіля

4400

4430

 

38600

Основні засоби у процесі експлуатації потребують капітального та поточного ремонту.
Метою капітального ремонту основних засобів є підвищення їх ефективності або збільшення строку їх корисного використання. Капітальний ремонт полягає у загальній перебудові або повному відновленні об’єкта.
Капітальний ремонт основних засобів відображається розглянутим далі проведенням.

 • Передоплата:

Д-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

 • Виконані роботи:

Д-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами
Д-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами
К-т 3511 Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів.

 • Віднесення суми завершеного капітального ремонту на збільшення вартості об’єкта:

Д-т 4400 Операційні основні засоби
Д-т 4500 Неопераційні основні засоби
К-т 4430 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами
К-т 4530 Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами.
Операції з будівництва основних засобів здійснюються так само, як і з капітального ремонту.
Наведемо приклад.
Установа банку господарським способом здійснює капітальний ремонт будівлі, використовуваної в операційній діяльності банку.

 • Витрати на капітальний ремонт становлять:
 • вартість будівельних матеріалів для ремонту                       350 грн.

нарахування заробітної плати ремонтним робітникам     100 грн.
нарахування платежів до фондів
соціального страхування та інших        50 грн.
В обліку мають бути зроблені такі бухгалтерські проведення:


Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Передоплата будівельних матеріалів

3511

Коррахунок

350

2

Нарахування заробітної плати робітникам

4430

3652

100

3

Нарахування платежів до фонду соціального страхування та інших фондів

4430

3622

50

4

Прийняті виконані роботи

4430

3511

350

5

Віднесення витрат завершеного капітально­го ремонту на збільшення вартості будівлі

4400

4430

500

Розглянемо приклад.
Установа банку підрядним способом здійснює капітальний ремонт будівлі, використовуваної в неопераційній діяльності.
Витрати на капітальний ремонт становлять 3000 грн.
В обліку мають бути зроблені такі проведення:

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

п/п

 

Дебет

Кредит

грн.

1

Передоплата

3511

Коррахунок

3000

2

Прийняті виконані роботи

4530

3511

3000

3

Віднесення витрат завершеного капітального ремонту на збільшення вартості будівлі

4500

4530

3000

Поточний ремонт здійснюється для підтримання основних засобів у належному стані. Ці витрати є доволі постійними, вони становлять невеликі суми та не залежать від строку експлуатації основних засобів.
Витрати з поточного ремонту основних засобів належать до поточних небанківських операційних витрат і відображаються в міру їх здійснення.
Під час виконання поточного ремонту здійснюються наведені далі проведення.

 • Передоплата:

Д-т 3519 Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку, субрахунок «Поточний ремонт»
К-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів.

 • Виконані роботи:

Д-т 7420 Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів
К-т 3519 Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку, субрахунок «Поточний ремонт».
Оприбуткування основних засобів та нематеріальних активів здійснюється на підставі затверджених актів приймання-передання основних засобів.
Складання акта на кілька об’єктів основних засобів допускається в разі, коли ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість, приймаються одночасно і під відповідальність однієї і тієї самої особи.
Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому зазначається склад комісії, подається докладна характеристика об’єкта, рік побудови чи випуску заводом, дата введення в експлуатацію, коротка технічна характеристика, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Вказується також особа, яка прийняла основні засоби та необхідні відомості для нарахування амортизації.
Акт затверджується керівником установи і разом з технічною документацією передається на зберігання матеріально відповідальній особі.
На підставі цих документів відкривається інвентарна картка й об’єкту присвоюється порядковий номер, який проставляється в акті приймання-передання.
Приймання завершених робіт з добудови, капітального ремонту та дообладнання об’єкта, котре здійснюється шляхом капітальних вкладень і збільшує балансову вартість об’єкта оформляється актом приймання-передання відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.
Основні засоби можуть вибувати з балансу внаслідок реалізації, ліквідації, передання. При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх балансовою вартістю.
Сума перевищення балансової вартості об’єкта над виручкою від реалізації відображається за дебетом рахунку 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів», а сума перевищення виручки над балансовою вартістю — за кредитом рахунку 6490 «Пози­тивний результат від продажу основних засобів».
Реалізація основних засобів відображається такими проведеннями.

 • У разі перевищення балансової вартості об’єкта щодо виручки від реалізації:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів
Д-т 7490 Негативний результат від продажу основних засобів
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби.

 • У разі перевищення виручки від реалізації балансової вартості об’єкта:

Д-т Кореспондентський рахунок, поточний рахунок, рахунок готівкових коштів
Д-т 4409 Знос операційних основних засобів
Д-т 4509 Знос неопераційних основних засобів
К-т 4400 Операційні основні засоби
К-т 4500 Неопераційні основні засоби
К-т 6490 Позитивний результат від продажу основних засобів.
Розглянемо приклади.
1. Установа банку реалізує будівлю за ціною          120000 грн.
Первісна вартість будівлі                                          150000 грн.

Знос

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.