лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У табл. 11.5 наведено приклади відображення у фінансовому та податковому обліку операцій банків із цінними паперами.

 

Таблиця 11.5

Відображення операцій комерційних банків
із цінними паперами у фінансовому та податковому обліку

1. Операції комерційних банків з емітованими цінними паперами
та відображення їх у фінансовому та податковому обліку

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

1. Акції

1.1

Первинний випуск (розміщення) (4.1.1; 4.2.5; 7.9.3)

Корра­хунок
3630

3630
5000

“–”
“–”


1.2

Одержаний емісійний дохід (4.2.9)

Корра­хунок

5010

“–”

1.3

Виплата дивідендів (5.3.8)

1.3.1

Оголошені та нараховані дивіденди (5.3.8; 7.8.1)

5040

3631

“–”

1.3.2

Нарахований (утри­маний) податок на дивіденди 30 % (7.8.2) Зазначений податок може вноситись до бюджету до/або одночасно із виплатою дивідендів (7.8.2)

3631

3620

1.3.3

Перераховані оподатковані дивіденди: 30 % — юридичні та фізичні особи (7.8.7)

3631

Корра­хунок

1.3.4

Перерахований податок на дивіденди (7.8.3)

3620

Корра­хунок

Зменшує суму нарахованого податку на прибуток

Продовження табл. 11.5

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

1.3.5

Виплата дивідендів у вигляді акцій (7.8.5)

5040
5003

5003
5000

Не оприбут­ковується за умови збереження пропорцій участі всіх акціонерів

1.4

Викуп акцій (придбано з метою продажу) (7.6.1; 7.6.3)

3120

Корра­хунок

Витрати з придбання зменшують доходи від продажу цінних паперів у звітному
періоді

Якщо у звітному періоді витрати з придбання перевищують доходи від продажу, результат (збитки) переноситься на зменшення доходу наступного звітного періоду за операціями з торгівлі цінними паперами (стаття 6)

1.5

Продаж раніше викуплених акцій (7.6.1)

У податковому обліку розгляда­ється результат операцій з торгівлі цінними паперами

1.5.1

Прибуток від продажу раніше викуплених акцій (4.1.2; 7.6.1)

Корра­хунок
Корра­хунок


5002

5010

“+”
Якщо доходи від продажу цінних паперів перевищують витрати із придбання цінних паперів протягом такого звітного періоду

1.5.2

Збиток від продажу раніше викуплених акцій (7.6.1)

Корра­хунок
5010


5002
5002

Результат (зби­ток) переноситься на зменшення доходу наступного звітного періоду за операціями з торгівлі цін­ними паперами (стаття 6)

Продовження табл. 11.5

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції (пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

1.6

Кінцеве погашення (ліквідація, анулювання) (4.1.1)

5000

5002

“–”
Якщо сума викупу відповідає номінальній вартості акцій
“+”
Якщо доходи від продажу цінних паперів перевищують витрати із придбання цінних паперів протягом такого звітного періоду

“–”
Якщо сума викупу відповідає номінальній вартості акцій

Результат (зби­ток) переноситься на зменшення доходу наступного звітного періоду за операціями з торгівлі цінними паперами (стаття 6)

2. Цінні папери власного боргу

2.1

Продаж (розміщення) емітованих боргових цінних паперів (4.1.1; 7.9.3)

Корра­хунок

3320

“+”
Включаються до складу валового доходу у період продажу (розміщення)

2.2

Погашення цінних паперів власного боргу (7.9.3)

3320

Корра­хунок

“+”
Включається до валових витрат податковий період, протягом якого відбулося або мало відбутися таке погашення

2.3

Нарахування витрат за цінними паперами власного боргу (5.5.1; 7.9.3)

7052
3328

3328
Корра­хунок

“+”
Включається до валових витрат у податковий пе­ріод нарахування

2.4

Дисконтні цінні папери власного боргу:

2.4.1

Продаж (розміщення) (4.1.1; 7.9.3)

Корра­хунок

3300

“+”
Включаються до складу валового доходу у період продажу (розміщення)

Продовження табл. 11.5

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

 

Дисконт (7.9.3)

3306

3300

“+”
Збиток (дисконт) включається до складу валових витрат у період їх розміщення

2.4.2

Нарахування витрат (амортизація дисконту) (7.9.3)

7050

3306

“+”
Включається до валових витрат у податковий період розміщення дисконтних цінних
паперів (див. п. 2.4.1 таблиці)

2.4.3

Погашення дисконтних цінних паперів (7.9.3)

3300

Корра­хунок

“+”
Включається (номінал) до валових витрат у податковий період, протягом яко­го відбулося або мало відбутися таке погашення

 

2.Операції комерційних банків з цінними паперами,
емітованими іншими юридичними особами
та їх відображення у фінансовому та податковому обліку

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

1. Корпоративні права

1.1

Пряма інвестиція (4.1.1; 4.2.5; 4.2.12)

3102
(3202)

Корра­хунок

“+”

1.2

Сплата емісійного доходу емітенту (5.3.7)

3102
(3202)

Корра­хунок

“–”

1.3

Дивіденди:

 

 Включається до оподаткованої
бази, якщо емітентом не оподат­ковані дивіденди

Продовження табл. 11.5

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

1.3.1

Нараховані дивіденди після їх оголошення. (Якщо передбачається виплата дивідендів у вигляді акцій, нарахування здійснюється на загальну суму оголошених дивідендів. Якщо дивіденди будуть сплачені коштами, нарахування слід здійснювати з урахуванням податку на дивіденди, який сплачується емітентом)

3108
(3218)

6300

“–”

1.3.2.1

Отримані оподатковані дивіденди (7.8.6; 4.2.11)

Корра­хунок

3108 (3218)

“–”

1.3.2.2

Отримані неоподатковані дивіденди

Корра­хунок

3108
(3218)
3620
Сума податку підля­гає перераху­ванню до бюд­жету

“–”

1.3.3

Дивіденди, виплачені у вигляді акцій (7.8.6.)

3102 (3202)

3108 (3218)

“–”

1.4

Резерв під знецінення цінних паперів

Згідно з п. 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4 створення страхових резервів під знецінення цінних паперів за ра-
хунок валових витрат здійснюється з часу
затвердженої НБУ методології зі створен-
ня зазначених резервів

Продовження табл. 11.5

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

1.4.1

Створення резерву

7703 (7704)

3190 (3290)

“–”

1.4.2

Зменшення резерву

3190 (3290)

7703 (7704)

“–”

1.5

Продаж (торгівля) (7.6)

У податковому обліку розглядає­ться результат операцій з торгівлі цінними паперами

1.5.1

Прибуток (4.1.1; 4.1.2; 7.6.1)

Корра­хунок

3102
(3202)
6203 (6394)

“+”
Якщо доходи від продажу цінних паперів перевищують витрати з придбання цінних паперів протягом такого звітного періоду

1.5.2

Збиток (7.6.1)

Корра­хунок 6203 (7394)

3102 (3202)

Результат (зби­ток) переноситься на зменшення доходу наступного звітного періоду за операціями з торгівлі цінними паперами (стаття 6)

1.6

Повернення корпоративних прав у зв’язку з повною та кінцевою ліквідацією емітента (4.2.12)

“–”
Якщо сума отриманих коштів менша за номінальну вартість акцій
“+”
Якщо сума отриманих коштів вище номінальної вартості акцій

1.6.1

Отримані кошти перевищують балансову вартість корпоративних прав (7.8.8)

Корра­хунок 3290

3202 6399

“+”

Продовження табл. 11.5

 • Пункт
 •  
 • Відображення у фі­нансовому обліку
 • Відображення
  в податковому обліку
 • таб­лиці
 • Зміст операції
  (пункт Закону)
 • Д-т
 • К-т
 • Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)
 • Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
  ються (“–”)
 • 1.6.2
 • Сума отриманих коштів менша від номінальної вартості корпоративних прав (7.8.8)
 • Корра­хунок 3290 7399
 • 3202
 • “–”
  Сума збитків включається до податкового періоду повної ліквідації емітента
 • 2. Боргові цінні папери
 • 2.1
 • Придбання (купівля) боргових цінних паперів (7.9.3)
 • 1410 (1420)
 • Корра­хунок 1416 (1426)
 • “+”
  Витрати на придбання цінних паперів включаються до податкового періоду, протягом якого відбулося або мало відбутися їх погашення
 • 2.2
 • Нарахування доходів за борговими цінними паперами:
 • амортизація дис-
  конту
 • нарахування процентів (7.9.3)
1416 (1426)
1418
(1428)
6050
(6051)
6050
(6051)

“+”
Включаються до складу валових доходів у період пога­шення цінних паперів

2.3

Погашення боргових цінних паперів (7.9.3)

Корра­хунок
Корра­хунок

1410 (1420) 1418 (1428)

“+”
Включаються до складу валових доходів у період погашення цінних паперів

2.4

Продаж (торгівля) цінних паперів (7.6)

У податковому обліку розглядає­ться результат операцій із торгівлі цінними паперами

2.4.1

Прибуток від продажу цінних паперів (4.1.1; 4.1.2; 7.6.1)

Корра­хунок
1416
(1426)


1410 (1420) 6203
(6394)

“+”
Якщо доходи від продажу цінних паперів перевищують витрати із придбання цінних паперів протягом такого звітного періоду

Продовження табл. 11.5

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

2.4.2

Збиток від продажу цінних паперів (7.6.1)

Корра­хунок
1416
(1426)
6203
(7394)


1410
(1420)

Результат (зби­ток) переноситься на зменшення доходу наступного звітного періоду за операціями з торгівлі цінними паперами (стаття 6)

2.5

Резерв під знецінення боргових цінних паперів

Згідно з п. 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4 створення страхових резервів під знецінення цінних паперів за рахунок валових витрат здійснюється з часу затвердженої НБУ методології зі створення вказаних резервів

2.5.1

Створення резерву під знецінення цінних паперів

7703
(7704)

1490
(1491)

“–”

2.5.2

Зменшення резерву під знецінення цінних паперів

1490
(1491)

7703
(7704)

“–”

3. Інші операції комерційних банків із цінними паперами
та їх відображення у фінансовому й податковому обліку

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

1. Операція репо

1.1.

Отримані кошти за операцією репо (7.9.1)

Корра­хунок

1311
(1622)

1.1.1

Нарахування витрат (5.2.1; 5.5.1)

7002

1318

“+”
У період нарахування або сплати

Закінчення  табл. 11.5

Пункт

 

Відображення у фі­нансовому обліку

Відображення
в податковому обліку

таб­лиці

Зміст операції
(пункт Закону)

Д-т

К-т

Валові доходи: включаються (“+”) не включаються (“–”)

Валові витрати: включаються (“+”) не включа-
ються (“–”)

1.2.

Надані кошти за операцією репо (7.9.1)

1522
(2010)

Корра­хунок

“–”

1.2.1

Нарахування доходів (4.1.2; 11.3.6)

1528
(2018)

6015

“+”
У строки, обумовлені угодою

2. Операції з цінними паперами

2.1

Врахування (взяті на облік) (4.2.10)

2020

Корра­хунок

“–”

2.2

Забезпечення заборгованості (4.2.10)

При­буток
9501

“–”

2.3

Отримані в довірче управління (7.9.1)

При­буток
9700

“–”

2.4

Отримані на зберігання (7.9.1)

При­буток
9702

“–”

2.5

Комісійні доходи (доходи за зберігання)

Включаються до валових
доходів у строки, обумовлені угодою

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.