лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Отже, балансова вартість інвестиційних боргових цінних паперів визначатиметься приєднанням до номіналу цінного паперу залишку премії (рахунок 3217), або навпаки, —вирахуванням дисконту (ра­хунок 3216).

Амортизація дисконту збільшує суму процентних доходів, а амортизація премії — зменшує суму таких доходів.

Облік довгострокових інвестицій у цінні папери ведеться з таким припущенням, що вони будуть зберігатися до дати погашення. Проте цінні папери можуть бути продані до дати їх погашення. Окрім того, банк-інвестор може купувати інвестиційні цінні папери в період між датами сплати процентів, сплачуючи при цьому суму нарахованих процентів, починаючи з останньої дати сплати до дати купівлі.

Проте на дату наступної сплати процентів він отримає їх пов-
ну суму за весь період між датами сплати, незалежно від дати
придбання.

Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії, який виникає завдяки
різниці між ціною продажу та балансовою вартістю (що визначається з урахуванням сум амортизації премії та дисконту), відображується за рахунком 6394, а негативний — за рахунком 7394.

Підбиваючи підсумки, скористаємося прикладом та проведемо необхідні бухгалтерські записи за операціями з інвестиційними цінними паперами.

1 березня 199А року банк придбав 12-процентні облігації за 2200 грн., номінал яких 2000 грн. Дата випуску цих облігацій — 1 січня 199А року; дата погашення — 1 січня наступного року (199Б). Сплата процентів — 1 липня 199А року та 1 січня 199Б року. Під час придбання банк-інвестор сплатив банку-продавцю належну суму процентів від дати випуску до дати купівлі (з 01.01.199А по 01.03.199А) — 40 грн. (за 60 днів):

Д-т 3212 Боргові цінні папери, випущені банками,
в портфелі банку на інвестиції                               2000 грн.
Д-т 3217 Неамортизована премія за борговими цін-
ними паперами в портфелі банку на інвестиції       200 грн.
Д-т 3218 Нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку на інвестиції                   40 грн.
К-т 1200                                                                          2240 грн.

Перша дата отримання процентів — 1 липня. За період (що­місячно) з 01.03 по 01.07. (120 днів) банк проводив нарахування процентів — всього 80 грн., тобто за один місяць — 20 грн. В обліку операція з нарахування процентів супроводжувалась записом:

Д-т 3218                                                                              80 грн.

К-т 6053                                                                              80 грн.

1 липня банк-емітент провів оплату процентів:

Д-т 1200                                                                            120 грн.

К-т 3218                                                                            120 грн.

Тобто, 40 грн. було компенсовано як сума, що сплачена банком-інвестором при купівлі облігацій.

1 серпня банк приймає рішення продати ЦП. За період з 01.03 по 31.07. (5 місяців) було проведено операцію щодо амортизації премії в сумі 100 грн. (тобто на день придбання сума неамортизованої премії була 200 грн., період до погашення 10 місяців (з 01.03.по 31.12).

Нарахування амортизації премії відобразимо записом:

Д-т 6053                                                                            100 грн.

К-т 3217                                                                            100 грн.

На день продажу:

сума незамортизованої премії — 100 грн.;

сума нарахованих процентів (з 01 по 31 липня) — 20 грн. ЦП продаються за 2160 грн.

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ              2160 грн.

К-т 3212 — на облікову вартість ЦП                            2000 грн.

К-т 3217 — на суму неамортизованої премії                 100 грн.

К-т 3218 — на суму процентів                                          20 грн.

К-т 6394 Позитивний результат від продажу цінних
паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані
і дочірні компанії                                                         40 грн.

Інколи банки мають потребу перевести інвестиційні цінні папери у цінні папери на продаж. Можна зазначити зміни у намірах інвестора щодо даного виду ЦП. Переводяться ЦП за ринковою вартістю і надалі обліковуються як ЦП на продаж. При зменшенні їх ціни на різницю між балансовою вартістю та ринковою вартістю створюється резерв у день переведення.

Приклад. Боргові цінні папери на інвестиції обліковувались за рахунком 3214 “Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, у портфелі банку на інвестиції” на суму 32000 грн. переводяться до портфеля на продаж, тобто надалі обліковуватимуться за рахунком 3114 “Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на продаж”.

На день переведення їх ринкова вартість становила 30000 грн.:

Д-т 3114                                                                        32000 грн.

К-т 3214                                                                        32000 грн.

Одночасно в обліку проводиться запис щодо створення резерву під зниження вартості ЦП:

Д-т 7703 Відрахування в резерв під знецінення ЦП
на продаж                                                                 2000 грн.
К-т 3190 Резерв під знецінення ЦП у портфелі банку
на продаж                                                                 2000 грн.

Якщо на день переведення ринкова вартість перевищує балансову, жодні бухгалтерські проведення щодо переобліку не виконуються.

Переведені цінні папери до портфеля на продаж реалізовуються за ціною 30000 грн.:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ            30000 грн.

Д-т 3190 Резерв під знецінення ЦП у портфелі банку
на продаж                                                                 2000 грн.
К-т 3114 Боргові цінні папери, випущені нефінансо-
вими підприємствами, в портфелі банку
на продаж                                                              32000 грн.;

У разі переведення цінних паперів з портфеля на продаж до інвестиційного портфеля операція в обліку відображується за ціною на день переведення в порядку продажу ЦП. Здобутий результат показується за рахунком 6203 “Результат від торгівлі ЦП”, як прибуток або збиток.

За умовою попереднього прикладу припустимо, що здійснюється переведення ЦП з портфеля на продаж (3114) до інвестиційного портфеля. На день переведення ринкова ціна — 30000 грн. (балан­сова — 32000 грн.):

Д-т 3214 — 30000 грн.

Д-т 6203 — 2000 грн.

К-т 3114 — 32000 грн.

Операції з купівлі-продажу ЦП показуються в бухгалтерському обліку за датою операції (датою укладення угоди), тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів (дати розрахунку) за цією операцією або дати валютування (зміни прав власності на ЦП). У разі незбігу дати передачі права власності з датою укладення угоди зобов’язання щодо купівлі-продажу ЦП за датою угоди обліковуються за позабалансовими рахунками згідно з первинними документами-угодами, звітами дилерів тощо.

Облік зобов’язань та вимог за угодами з ЦП за датою операції проводиться за позабалансовими рахунками групи 935 “Активи до отримання” та 936 “Активи до відсилання” з дати укладення угоди до дати валютування. Починаючи з дати валютування необхідно виконувати операції з нарахування доходів (або витрат) за ЦП.

На рисунку 11.2 показано загальну схему обліку операцій з борговими ЦП у портфелі банку на інвестиції.

 

 

Рис. 11.2. Операції з борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції:

    — зарахування на рахунок;      — списання з рахунку

 

Операції, позначені на рис. 11.2:

1 — купівля боргових цінних паперів у портфель банку на ін-
вестиції;

2 — відображення в обліку суми сплаченої премії;

3 — відображення в обліку суми наданого дисконту;

4 — щомісячна амортизація премії;

5 — щомісячна амортизація дисконту;

6 — формування резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції в разі зниження ринкової вартості цінних паперів;

7 — зменшення резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції в разі зростання боргових цінних паперів;

8 — нарахування процентів за борговими зобов’язаннями;

9 — надходження процентів на кореспондентський рахунок;

10 — погашення боргових цінних паперів емітентом.

До боргових цінних паперів, що обліковуються в портфе-
лі на продаж та інвестиції, належать векселі та ощадні серти-
фікати.

Облік даних цінних паперів розглянуто з позиції здійснюваних операцій у банку-покупцеві.

Отже, далі необхідно розглянути порядок обліку операцій
банку з власними борговими зобов’язаннями, тобто з векселями
та ощадними сертифікатами (облік акцій власної емісії розгля-
нуто в розд. 8).

11.5. Облік власних боргових зобов’язань
комерційного банку

Банківський вексель є цінним папером, що
вільно обертається.

Основною метою випуску банківських векселів є формування оптимальної структури ресурсної бази банку за рахунок альтерна­тивних джерел надходження коштів. Оптимізація структури ресурсної бази досягається шляхом підвищення питомої ваги строкових зобов’язань, векселів, зокрема, які є ліквідними і привабливими для інвесторів фондовими інструментами. Окрім цього, емісія банківських векселів сприяє розширенню спектра надійних фондових інструментів.

Банк, що є емітентом векселя, засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплатити, після настання терміну, визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Векселі можуть бути прості та переказні, але банки можуть випускати тільки прості векселі.

Як загалом боргові цінні папери інших емітентів, банк-емітент може продавати власні боргові зобов’язання (векселі) за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або надбавкою (премією). Тому облік здійснюється за кожною складовою векселя окремо за такими балансовими рахунками:

3300 Прості векселі, емітовані банком (обліковується вексель за номінальною вартістю);

3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банками

3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком.

Підставою для оформлення банківського векселя є:

угода купівлі-продажу векселя;

документ, що підтверджує факт зарахування на кореспондентський рахунок банку суми, визначеної угодою.

Аналітичний облік емітованих банком векселів ведеться в
автоматизованому режимі або у спеціальному журналі за такою формою:

 

 • № п/п
 • Назва ремітента
 • МФО банку
 • Номер проданого векселя
 • Номінальна сума векселя
 • Дата продажу
 • Дата погашення
 • Процент за векселем
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Облік операцій, пов’язаних з емісією векселів оформляється сукупністю таких бухгалтерських записів.

Оприбуткування бланків векселів:

Д-т 9820 Бланки цінних паперів

К-т 9910 Контррахунки до рахунків груп 96—98;

продаж векселя за номінальною вартістю:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або

Д-т Поточний рахунок контрагента

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком;

використано бланки векселів:

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9820 Бланки цінних паперів;

продажа векселя з премією:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або

Д-т Поточний рахунок контрагента

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

щомісячна амортизація премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
К-т 7050 Процентні витрати за ЦП власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів;

продаж векселя з дисконтом:

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або

Д-т Поточний рахунок клієнта

Д-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком.

У всіх випадках при реалізації векселів здійснюється бухгалтерське проведення щодо списання використаних бланків векселів:

Д-т 9910 Контррахунок

К-т 9820 Бланки цінних паперів;

щомісячна амортизація дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком;

щомісячне нарахування процентів за векселем з обумовленим процентом:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком
К-т 3308 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

викуп векселів з метою їх подальшого перепродажу або завчасного погашення за номінальною вартістю:

на суму залишку неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком
К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів;

на суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком
К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

на суму номінальної вартості векселя:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 (1200, Поточний рахунок контрагента);

викуп векселів з метою подальшого перепродажу або завчасного погашення за ринковою ціною:

на суму залишку неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком
К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж;

на суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

на суму номінальної вартості векселів:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта;

на суму різниці між ціною викупу векселя та його номінальною вартістю:

Д-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж:

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта;

викуп векселів з метою подальшого перепродажу:

на суму неамортизованої премії:

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, емітованими банком
К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів;

на суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком;

на суму векселя за ціною викупу:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ

або Поточний рахунок клієнта;

на різницю між номінальною вартістю векселів і ціною їх
викупу:

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком
К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.

  Під час подальшого розгляду бухгалтерських проведень за операціями з векселями можна обмежитися лише кодовим позначенням балансових рахунків, оскільки за попередніми записами їх назви вже запам’яталися.

  Погашення векселя у терміни, визначені умовами емісії, проводиться на суму номінальної вартості:

  Д-т 3300

  К-т 1001

  або 1200

  або Поточний рахунок клієнта;

  виплата процентів за векселями, які випущені з обумовленою процентною ставкою:

  Д-т 3308

  К-т 1001

  або 1200

  або Поточний рахунок клієнта;

  знищення бланків погашених векселів:

  Д-т 9910

  К-т 9812 Погашені цінності.

  Схему кореспонденції рахунків щодо обліку операцій з емісії
  векселів банку наведено на рис. 11.3.

   

   

  Рис. 11.3. Облік емісії векселів банку:

      — зарахування на рахунок;      — списання з рахунку

   

  Операції,позначені на рис. 11.3:

  1 — продаж векселів банку;

  2 — відображення в обліку премії, сплаченої покупцем векселів;

  3 — відображення в обліку дисконту, наданого покупцю векселів;

  4 — щомісячна амортизація премії;

  5 — щомісячна амортизація дисконту;

  6 — нарахування процентів за векселями з обумовленим процентом;

  7 — погашення векселів,

  8 — сплата процентів держателям векселів з обумовленим процентом.

  У дод. 17 наведено зведену кореспонденцію рахунків за операціями з векселями, що є борговими ЦП та обліковуються в портфелі банку на продаж, на інвестиції, а також з векселями власної емісії.

  До власних боргових ЦП банків належать також ощадні (депо­зитні) сертифікати. Вони можуть випускатися як строкові (під певний договірний процент на визначений термін), так і до запитання. Ощадні сертифікати бувають іменні та на пред’явника.

  Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред’явлення їх для оплати у банк, що є їх емітентом.

  У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше зазначеного в ньому строку, то йому виплачується процент знижений, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.

  Облік ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком, здійснюється за балансовим рахунком

  3320 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком.

  Нарахування витрат проводиться щомісячно з відображенням сум за рахунком

  3328 Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком.

  З 1 січня 1999 року в діючий План рахунків за групою 332 “Ощадні сертифікати, емітовані банком”, введено рахунки: 3326 “Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними)
  сертифікатами, емітованими банком” та 3327 “Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, які випущені банком”.

  Ці зміни означають, що облік за даним видом боргових цінних паперів надалі здійснюватиметься у розрізі складових: номіналу, дисконту, премії. Цей порядок характерний (про що йшлося раніше) для обліку інших типів цінних паперів, що обліковуються банком у портфелях на продаж та на інвестиції.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.